Navigation path

PAĠNA EWLENIJA
Oqsma politiċi
Setturi
Dwar il-politika tal-kompetizzjoni
Leġiżlazzjoni u referenzi
Kuntatti
Kwistjonijiet Attwali
F'din it-taqsima:
Deskrizzjonji >
X'hemm ġdid?
Ġurnal Uffiċjali
Leġiżlazzjoni>
Każijiet (Reġistru)
Tabella ta’ Valutazzjoni, studji u rapporti
Kooperazzjoni mal-qrati nazzjonali
Modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-istat >
Servizzi pubbliċi u kompetizzjoni
Għajnuna reġjonali
State Aid Weekly
e-News
Ilmenti

Il-Kontroll tal-Għajnuna Statali

Formola ta' Ilment dwar Għajnuna Statali

Permezz ta' din il-paġna inti tista' tressaq ilment kontra għajnuna Statali allegatament illegali. Din il-formola hija disponibbli fi 23 lingwa. Jekk jogħġbok uża l-menu li jinżel li jinsab fin-naħa ta' fuq, fuq il-lemin tal-iskrin sabiex taqleb għal lingwa oħra.


X'inhi l-bażi legali?

Ir-"Regolament Proċedurali": Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 659/1999 tat-22 ta' Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal- Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), Il-Ġurnal Uffiċjali L 83, 27.03.1999, p. 1-9, kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 734/2013 tat-22 ta' Lulju 2013, Il-Ġurnal Uffiċjali L 204, 31.7.2013, p. 15-22.

Ir-"Regolament ta' Implimentazzjoni": Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 794/2004 tal-21 ta' April 2004 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (issa l-Artikolu 108 TFUE), il-Ġurnal Uffiċjali L 140, 30.04.2004, p. 1–134, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 372/2014 tad-9 ta' April 2014 f'dak li jirrigwarda l-kalkolu ta’ ċerti limiti ta’ żmien, it-trattament tal-ilmenti (b’mod partikolari l-obbligu li jużaw il-formola tal-ilmenti), u l-identifikazzjoni u l-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali.


Kif nista' niddetermina jekk miżura tikkostitwixxix għajnuna Statali?
L-Artikolu 107(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi li, sakemm it-Trattati ma jipprovdux mod ieħor, kull għajnuna ta' kwalunkwe forma, mogħtija minn Stat Membru jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat, li tfixkel jew thedded li tfixkel il-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta' ċerti prodotti għandha, sa fejn din teffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri, titqies inkompatibbli mas-suq intern. Għaldaqstant, jeħtieġ li jintlaħqu l-ħames kundizzjonijiet li ġejjin sabiex miżura tiġi kklassifikata bħala għajnuna Statali:
  1. L-użu tar-riżorsi tal-Istat
  2. Il-vantaġġ ekonomiku
  3. Is-selettività (jiġifieri l-għajnuna tkun tiffavorixxi ċerti impriżi kummerċjali jew il-produzzjoni ta' ċerti prodotti)
  4. L-effett fuq il-kompetizzjoni
  5. L-effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri
Jekk dawn il-kundizzjonijiet ma ntlaħqux, m'għandekx tressaq ilment permezz ta' dan il-websajt. Jekk jogħġbok tużax dan il-websajt sabiex tinforma lill-Kummissjoni li int ma rċevejtx għajnuna Statali.
Min jista' jressaq ilment b'mod validu?

Skont l-Artikolu 20 tar-Regolament Proċedurali, huma biss il-partijiet interessati li jistgħu jippreżentaw ilmenti biex jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar xi għajnuna allegatament illegali jew l-allegat użu ħażin ta' għajnuna. Għal dan il-għan, persuni naturali u ġuridiċi li jippreżentaw ilment skont l-Artikoli 10(1) u 20(2) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 juru li huma l-partijiet interessati skont it-tifsira tal-Artikolu 1(h) ta’ dan ir-Regolament (ara f’dan is-sens, ukoll, l-Artikolu 11a(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni).

Il-partijiet interessati huma ddefiniti fl-Artikolu 1(h) tar-Regolament Proċedurali bħala “kull Stat Membru u kull persuna, impriża jew assoċjazzjoni ta’ impriżi li l-interessi tagħhom jistgħu jkunu affettwati bl-għoti ta’ għajnuna, b’mod partikolari l-benefiċjarju tal-għajnuna, impriżi li jikkompetu bejniethom u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ”.


Għaliex huwa obbligatorju li tuża l-formola tal-ilmenti?

L-Artikolu 20(2) tar-Regolament Proċedurali, kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill 734/2013, għamel l-użu tal-formola tal-ilmenti obbligatorju.

Formola ġdida għall-ilmenti ġdida ġiet introdotta permezz ta’ emenda tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (ir-Regolament tal-Kummissjoni 372/2014). Skont l-Artikolu 11a(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni, il-partijiet interessati huma meħtieġa li jimlew kif jixraq il-formola stabbilita fl-Anness IV u jipprovdu kull informazzjoni obbligatorja mitluba fiha. Dan ir-rekwiżit il-ġdid daħal fis-seħħ fit-2 ta’ Mejju 2014. L-għan ewlieni ta’ tagħha huwa li tiffaċilita t-trattament tal-ilmenti billi jiġi żgurat li l-Kummissjoni tirċievi l-informazzjoni kollha rilevanti rigward l-għajnuna allegatament illegali jew allegatament użata ħażin.

B'talba motivata minn parti interessata, il-Kummissjoni tista’ teżenta mill-obbligu li tiġi pprovduta xi informazzjoni meħtieġa mill-formola (l-Artikolu 11a(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni). L-ilmenti jkunu ppreżentati f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni (l-Artikolu 11a(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni).

Il-Kummissjoni se titlob lil min ilmenta li jekk ikun ippreżenta informazzjoni mhux kompluta se jkun jesprimi l-opinjoni tiegħu f’limitu ta’ żmien stabbilit. Fin-nuqqas ta’ tweġiba f’waqtha, l-ilment ikun meqjus irtirat.


Kif nista' nibgħat l-ilment tiegħi?
Hemm żewġ modi:
  1. niżżel il-formola ta' ilment u ibgħatha jew printjata bil-posta jew b'email
  2. imla l-formola onlajn u ibgħatha elettronikament permezz tal-websajt tagħna.

M'hemmx bżonn li tibgħat l-ilment bil-posta jew bil-faks jekk diġà bgħattu bl-email jew permezz tal-formola onlajn.

Jekk jogħġbok tinsiex tibgħat verżjoni mhux-kunfidenzjali tal-ilment tiegħek, jekk ikun fih sigrieti ta' negozji jew xi tagħrif kunfidenzjali ieħor.


X'jiġri wara li jintbagħat l-ilment?

Inti se tirċievi konferma tar-riċevuta tal-ilment tiegħek fi żmien 15-il ġurnata tax-xogħol. Il-Kummissjoni se teżamina t-tagħrif ipprovdut u tinfurmak dwar ir-riżultat mill-aktar fis possibbli (ara s-sezzjoni 7 dwar l-"ilmenti" tal-Kodiċi tal-Aħjar Prattika għat-tmexxija tal-proċeduri ta' kontroll tal-għajnuna Statali).

Il-verżjoni mhux-kunfidenzjali tal-ilment tiegħek tista' tintbagħat lill-Istat Membru għall-kummenti. Inti se tinżamm infurmat dwar l-investigazzjoni tal-Kummissjoni.


Liema dipartiment/servizz se jindirizza l-ilment?

Fi ħdan il-Kummissjoni, l-ilmenti dwar għajnuna Statali jiġu trattati fuq bażi deċentralizzata mid-dipartimenti responsabbli Għal aktar tagħrif, ara l-lista ta' kuntatti.


Nista' nressaq każ quddiem qorti nazzjonali?

L-obbligu tal-Istati Membri li jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar l-għajnuna Statali ppjanata ("l-obbligu ta' sospensjoni") għandu effett dirett, li jfisser li l-partijiet affettwati mill-għajnuna Statali mogħtija bi ksur tal-obbligu ta' sospensjoni ("għajnuna illegali") jistgħu jressqu azzjoni diretta quddiem il-qrati nazzjonali. Għaldaqstant, il-persuni naturali jew legali li l-interessi tagħhom ġew milquta b'mod ħażin bl-allegata għajnuna illegali jistgħu jmexxu l-kwistjoni quddiem il-qrati nazzjonali, li jridu jevalwaw il-każ minkejja l-eżistenza ta' xi proċeduri paralleli quddiem il-Kummissjoni. L-azzjonijiet miġjuba quddiem il-qrati nazzjonali jistgħu joffru mezzi importanti ta' rimedju, li jistgħu jwasslu għal rimedju immedjat lill-ilmentatur milqut mill-għajnuna Statali illegali. Ir-rimedji disponibbli quddiem il-qrati nazzjonali jinkludu: il-prevenzjoni tal-ħlas tal-għajnuna illegali; l-irkupru tal-għajnuna illegali (minkejja l-kompatibilità); l-irkupru ta’ mgħaxijiet mill-illegalità; id-danni tal-kompetituri u partijiet terzi oħra; u miżuri proviżorji kontra l-għajnuna illegali.

Madankollu, inti mitlub tinnota li l-Kummissjoni ma tistax tagħti parir dwar il-proċeduri nazzjonali disponibbli f’każijiet individwali. Iktar tagħrif dwar l-applikazzjoni tal-liġi dwar l-għajnuna Statali mill-qrati nazzjonali jista' jinsab f'din il-paġna.


Links relatati
  
lura lejn il-Paġna Ewlenija