Navigācijas ceļš

SĀKUMS
Politikas jomas
Nozares
Par konkurences politiku
Konkurence ikdienā
Lietas
Šajā sadaļā:
Valsts atbalsta kontrole
Tiesību akti
Lietas
Dati un politikas analīze
Nodokļu nolēmumi
Sadarbība ar valstu tiesām
Sūdzības

Valsts atbalsta kontrole

Sūdzības veidlapa par valsts atbalstu

Šajā lapā varat iesniegt sūdzību par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu. Sūdzības veidlapa ir pieejama 23 valodās. Izmantojiet nolaižamo izvēlni ekrāna augšā pa labi, lai izvēlētos citu valodu.

Kāds ir juridiskais pamats?

Procedūras regula” — Padomes 2015. gada 13. jūlija Regula (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (tā aizstāj Padomes Regulu Nr. 659/1999), OV L 248, 24.9.2015., 9.–29. lpp.

Īstenošanas regula” — Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2004, kas cita starpā grozīta ar Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regulu (ES) Nr. 372/2014, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 794/2004 attiecībā uz konkrētu termiņu aprēķināšanu, sūdzību izskatīšanu un konfidenciālas informācijas identificēšanu un aizsardzību, OV L 109, 12.4.2014., 14.–22. lpp.

Kā var zināt, vai pasākums ir valsts atbalsts?

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteikts: ja vien Līgumi neparedz ko citu, ar iekšējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko piešķir dalībvalstis vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai, ciktāl tāds atbalsts iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. Tāpēc jābūt kumulatīvi izpildītiem šādiem pieciem nosacījumiem, lai pasākumu varētu uzskatīt par valsts atbalstu:

  1. valsts līdzekļu izmantošana,
  2. ekonomiskas priekšrocības,
  3. selektivitāte (t.i., atbalsts rada priekšrocības konkrētiem komercuzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai),
  4. ietekme uz konkurenci,
  5. ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm.

Sīkāku informāciju skatiet Komisijas paziņojumā par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu.

Kurš ir pilnvarots iesniegt sūdzību?

Atbilstoši procedūras regulas 24. pantam tikai ieinteresētās personas var iesniegt sūdzības, lai informētu Komisiju par iespējami nelikumīgu atbalstu vai, iespējams, atbalsta ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpēc fiziskajām un juridiskajām personām, kas iesniedz sūdzību saskaņā ar procedūras regulas 12. panta 1. punktu un 24. panta 2. punktu, jāpierāda, ka tās ir ieinteresētās personas minētās regulas 1. panta h) punkta nozīmē. (Saistībā ar šo skatīt arī īstenošanas regulas 11.a panta 1. punktu.)

Procedūras regulas 1. panta h) punktā jēdziens “ieinteresētās personas” ir definēts kā “jebkura dalībvalsts un jebkura persona, uzņēmums vai uzņēmumu apvienība, kuras intereses var ietekmēt atbalsta piešķīrums, jo īpaši attiecīgā atbalsta saņēmējs, konkurējošie uzņēmumi un arodapvienības”.

Kāpēc ir obligāti jāizmanto sūdzības veidlapa?

Procedūras regulas 24. panta 2. punkts paredz, ka sūdzības veidlapas izmantošana ir obligāta. Saskaņā ar īstenošanas regulas 11.a panta 2. punktu ieinteresētajām personām ir pienācīgi jāaizpilda minētās regulas IV pielikumā paredzētā veidlapa un jāsniedz visa informācija, kas tajā norādīta kā obligāta. Tās galvenais mērķis ir atvieglot sūdzību izskatīšanu, nodrošinot, ka Komisija saņem visu būtisko informāciju par iespējami nelikumīgu atbalstu vai atbalsta iespējami ļaunprātīgu izmantošanu.

Pēc ieinteresētās personas pamatota pieprasījuma Komisija var atbrīvot no pienākuma sniegt daļu no veidlapā pieprasītās informācijas (īstenošanas regulas 11.a panta 2. punkts). Sūdzības jāiesniedz vienā no Savienības oficiālajām valodām (īstenošanas regulas 11.a panta 3. punkts).

Ja sūdzības iesniedzēja sniegtā informācija būs nepilnīga, Komisija lūgs noteiktā termiņā iesniegt attiecīgo informāciju. Ja noteiktajā termiņā atbildes nebūs, sūdzību uzskatīs par atsauktu.

Kā nosūtīt sūdzību?
Ir divas iespējas:
  1. lejupielādēt sūdzības veidlapu un nosūtīt to izdrukātu pa pastu vai elektroniskā veidā pa e-pastu,
  2. aizpildīt veidlapu tiešsaistē un iesniegt to elektroniski mūsu tīmekļa vietnē. Lūdzam nesūtīt veidlapu pa pastu vai faksu, ja tā jau nosūtīta pa e-pastu vai izmantojot tiešsaistes veidlapu.

Lūdzam iesniegt sūdzības nekonfidenciālo versiju bez komercnoslēpumiem vai citas slepenas informācijas.

Kas notiks pēc sūdzības iesniegšanas?

Jums 15 darbdienu laikā nosūtīs apstiprinājumu par sūdzības saņemšanu. Komisija pārbaudīs sniegtās ziņas un pēc iespējas drīz informēs jūs par rezultātu (sk. Paraugprakses kodeksa par valsts atbalsta pārbaudes procedūru izpildi 9. punktu).

Jūsu sūdzības nekonfidenciālo versiju var iesniegt dalībvalstij, lai par to saņemtu komentārus. Jūs informēs par norisēm Komisijas izmeklēšanā.

Kura struktūrvienība vai dienests nodarbosies ar sūdzības izskatīšanu?

Komisijā sūdzības par valsts atbalstu izskata decentralizēti atkarībā no tā, kura nodaļa atbild par konkrēto jomu. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt kontaktu sarakstā.

Vai varu iesniegt prasību dalībvalsts tiesā?

Dalībvalstu pienākumam paziņot par plānoto valsts atbalstu Komisijai (nogaidīšanas pienākumam) ir tieša iedarbība. Tas nozīmē, ka personas, kuras negatīvi ietekmē valsts atbalsta piešķiršana, kas veikta, neievērojot nogaidīšanas pienākumu (nelikumīgs atbalsts), var iesniegt prasību valsts tiesā. Tāpēc fiziskas vai juridiskas personas, kuru intereses negatīvi ietekmē iespējami nelikumīgā atbalsta piešķiršana, var šajā jautājumā vērsties valsts tiesā, kurai jāizskata lieta neatkarīgi no tā, ka Komisijā noris paralēla procedūra. Iesniedzot lietu valsts tiesā, iespējams iegūt būtiskus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas var uzreiz atvieglot nelikumīgā valsts atbalsta skartā sūdzības iesniedzēja stāvokli. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kuru piemērošanu var paredzēt valstu tiesas, ir, piemēram, nelikumīgā atbalsta izmaksas pārtraukšana, nelikumīgā atbalsta atgūšana (neatkarīgi no atbalsta atbilstības noteikumiem), nelikumīgā atbalsta procentu atgūšana, kompensācijas konkurentiem un citām trešajām personām, kā arī pagaidu pasākumi pret nelikumīgo atbalstu.

Tomēr atcerieties, ka Komisija nevar sniegt konsultācijas par katrā atsevišķā gadījumā valsts līmenī iespējamām procedūrām. Plašāku informāciju par valsts atbalsta tiesību aktu piemērošanu valstu tiesās var atrast šajā vietnē.


Līdzīgas saites

  
Atpakaļ uz sākumu