Navigation path

SĀKUMLAPA
Politikas jomas
Nozares
Par konkurences politiku
Tiesību akti un to atsauces
Kontakti
Aktuālie jautājumi
Šajā sadaļā:
Īsumā >
Kas jauns?
Oficiālais Vēstnesis
Tiesību akti >
Lietas (reģistrs)
Rezultātu apkopojums, pētījumi, ziņojumi
Sadarbība ar dalībvalstu tiesām
Valsts atbalsta modernizācija >
Sabiedriskie pakalpojumi un konkurence
Atbalsts reģioniem
Iknedēļas jaunumi
“State Aid Weekly”
Sūdzības

Valsts atbalsta kontrole

Sūdzības veidlapa par valsts atbalstu

Šajā lapā varat iesniegt sūdzību par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu. Sūdzības veidlapa ir pieejama 22 valodās. Izmantojiet nolaižamo izvēlni augšā pa labi, lai izvēlētos citu valodu.


Kāds ir juridiskais pamats?

Padomes 1999. gada 22. marta Regula Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta [tagad LESD 108. panta] piemērošanai, Oficiālais Vēstnesis L 83, 27.03.1999., 1.-9. lpp. (t.s. Procedūras regula).


Kā var zināt, vai pasākums ir valsts atbalsts?
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteikts: ja vien Līgumi neparedz ko citu, ar iekšējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko piešķir dalībvalstis vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai, ciktāl tāds atbalsts iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. Tāpēc jābūt izpildītiem šādiem pieciem noteikumiem, lai pasākumu varētu uzskatīt par valsts atbalstu:
  1. valsts līdzekļu izmantošana,
  2. ekonomiskas priekšrocības,
  3. selektivitāte (t.i., atbalsts rada priekšrocības konkrētiem komercuzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai),
  4. ietekme uz konkurenci,
  5. ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm.
Ja šie nosacījumi nav izpildīti, jums nevajadzētu iesniegt elektronisko sūdzību. Lūdzam neizmantot šo tīmekļa vietni, lai informētu Komisiju, ka neesat saņēmuši valsts atbalstu.
Kurš ir pilnvarots iesniegt sūdzību?

Ieinteresētās personas (sk. Procedūras regulas 1. panta h) punktu): “visas personas, uzņēmumi vai uzņēmumu apvienības, kuru intereses var ietekmēt atbalsta piešķīrums, jo īpaši [..] konkurējošie uzņēmumi un arodapvienības”.

Atcerieties, ka sūdzības iesniedzējam jāspēj pierādīt leģitīma ieinteresētība, lai ierosinātu lietu Komisijā. Sūdzības iesniegšana Komisijā vēl nenozīmē, ka sūdzības iesniedzējs automātiski kļūst par ieinteresēto personu.


Kāpēc ir svarīgi izmantot sūdzības veidlapu?

Komisija iesaka izmantot sūdzības veidlapu, lai atvieglotu sūdzību efektīvu apstrādi. Ja nebūsit aizpildījis sūdzības veidlapu, Komisija aicinās jūs to izdarīt. Tas jādara rūpīgi, lai Komisija iegūtu visu jūsu lietas izvērtēšanai vajadzīgo informāciju.

Komisija saņem un izskata visai daudz sūdzību par iespējami nelikumīga valsts atbalsta piešķiršanu. Ja sūdzībā nav ietverta nepieciešamā informācija, var rasties grūtības izprast attiecīgās konkurences problēmas, bet tas savukārt var krietni aizkavēt sūdzības izskatīšanu.


Kā nosūtīt sūdzību?
Ir divas iespējas:
  1. lejupielādēt sūdzības veidlapu un nosūtīt to izdrukātu pa pastu vai elektroniskā veidā pa e-pastu,
  2. aizpildīt veidlapu tiešsaistē un iesniegt to elektroniski mūsu tīmekļa vietnē.

Nav nepieciešams veidlapu sūtīt pa pastu vai faksu, ja tā jau nosūtīta pa e-pastu vai izmantojot tiešsaistes veidlapu.

Neaizmirstiet iesniegt sūdzības nekonfidenciālo versiju, ja tā satur komercnoslēpumus vai citu slepenu informāciju.


Kas notiks pēc sūdzības iesniegšanas?

Jums 15 darbdienu laikā nosūtīs apstiprinājumu par sūdzības saņemšanu. Komisija pārbaudīs sniegtās ziņas un pēc iespējas drīzāk informēs jūs par rezultātu (sk. Paraugprakses kodeksa par valsts atbalsta pārbaudes procedūru izpildi 7. punktu).

Jūsu sūdzības nekonfidenciālo versiju var iesniegt dalībvalstij, lai par to saņemtu komentārus. Jūs informēs par norisēm Komisijas izmeklēšanā.


Kura struktūrvienība vai dienests nodarbosies ar sūdzības izskatīšanu?

Komisijā sūdzības par valsts atbalstu izskata decentralizēti atkarībā no tā, kura nodaļa atbild par konkrēto jomu. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt kontaktu sarakstā.


Vai varu iesniegt prasību dalībvalsts tiesā?

Dalībvalstu pienākumam paziņot par plānoto valsts atbalstu Komisijai (nogaidīšanas pienākumam) ir tieša iedarbība. Tas nozīmē, ka personas, kuras negatīvi ietekmē piešķirtais valsts atbalsts, neatkarīgi no nogaidīšanas pienākuma (nelikumīgs atbalsts) var iesniegt prasību valsts tiesā. Tāpēc fiziskas vai juridiskas personas, kuru intereses negatīvi ietekmē iespējami nelikumīgā atbalsta piešķiršana, var šajā jautājumā vērsties valsts tiesā, kurai jāizskata lieta neatkarīgi no tā, ka Komisijā noris paralēla procedūra. Iesniedzot lietu valsts tiesā, iespējams iegūt būtiskus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas var uzreiz atvieglot nelikumīgā valsts atbalsta skartā sūdzības iesniedzēja stāvokli. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kuru piemērošanu var paredzēt valstu tiesas, ir, piemēram, nelikumīgā atbalsta izmaksas pārtraukšana, nelikumīgā atbalsta atgūšana (neatkarīgi no saderības), nelikumīgā atbalsta procentu atgūšana, kompensācijas konkurentiem un citām trešajām personām, kā arī pagaidu pasākumi pret nelikumīgo atbalstu.

Tomēr atcerieties, ka Komisija nevar sniegt konsultācijas par katrā atsevišķā gadījumā valsts līmenī iespējamām procedūrām. Plašāku informāciju par valsts atbalsta tiesību aktu piemērošanu valstu tiesās var atrast šajā vietnē.


Līdzīgas saites
  
Atpakaļ uz sākumu