Navigation path

NYITÓLAP
Szakpolitikai területek
Ágazatok
A versenypolitikáról
Jogszabályok és hivatkozások
Kapcsolat
Aktuális kérdések
Ebben a részben:
Áttekintés >
Újdonságok
Hivatalos Lap
Jogszabályok >
Esetnyilvántartás
Értesítő, jelentések és tanulmányok
Együttműködés a tagállami bíróságokkal
Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítése >
A közszolgáltatások és a verseny
Regionális támogatás
Az állami támogatásokról hetente megjelenő
elektronikus hírlevél
Panaszok

Állami támogatás ellenőrzése

Állami támogatással kapcsolatos panaszbejelentő űrlap

Ez az oldal a feltételezetten jogellenes állami támogatásra vonatkozó panaszok benyújtására szolgál. Az űrlap 23 nyelven érhető el. A képernyő jobb felső sarkában található legördülő menü segítségével válthat nyelvet.


Mi az eljárás jogalapja?

Az „eljárási rendelet”: A 2013. július 22-i 734/2013/EU tanácsi rendelettel (Hivatalos Lap L 204, 2013.7.31., 15-22. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (Hivatalos Lap L 83., 1999.3.27., 1-9.o.).

A „végrehajtási rendelet”: A legutóbb a 794/2004/EK rendeletnek egyes határidők számítása, a panaszok kezelése (különösen a panaszbejelentő űrlapok kötelező használata) és a bizalmas információk azonosítása és védelme tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 9-i 372/2014/EU bizottsági rendelettel módosított, az EK-Szerződés 93. cikkének (jelenleg az EUMSZ 108. cikke) alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (Hivatalos Lap L 140., 2004.4.30., 1-134.o.).


Hogyan állapíthatom meg azt, hogy egy intézkedés állami támogatásnak minősül-e?
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése kimondja: ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Ahhoz tehát, hogy egy intézkedés állami támogatásnak minősüljön, a következő feltételeknek kell megfelelnie:
  1. állami források felhasználása,
  2. gazdasági előny,
  3. szelektív jelleg (t.i. a támogatás bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk termelését részesíti előnyben),
  4. versenyre gyakorolt hatás,
  5. tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás.
Amennyiben e feltételek nem teljesülnek, ne tegyen panaszt e honlap segítségével. Kérjük, ne használja e honlapot arra, hogy a Bizottságot arról értesítse, hogy Ön nem kapott állami támogatást.
Ki tehet jogosan panaszt?

Az eljárási rendelet 20. cikke szerint csak az érdekelt felek nyújthatnak be panaszt azzal a céllal, hogy tájékoztassák a Bizottságot egy feltételezett jogellenes támogatásról vagy egy támogatással való feltételezett visszaélésről. Ebből a célból a 659/1999/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése és 20. cikkének (2) bekezdése szerint panaszt benyújtó természetes és jogi személyeknek bizonyítaniuk kell, hogy e rendelet 1. cikkének h) pontja értelmében érdekelt félnek minősülnek (e tekintetben lásd még a végrehajtási rendelet 11a. cikkének (1) bekezdését).

Az érdekelt felek fogalmát az eljárási rendelet 1. cikkének h) pontja az alábbi módon határozza meg: „olyan tagállam vagy személy, vállalkozás vagy vállalkozások társulása, amelyek, illetve akinek érdekeit a támogatás nyújtása érintheti, különösen a támogatás kedvezményezettje, a versenytárs vállalkozások és a szakmai szövetségek”.


Miért kötelező a panaszbejelentő űrlap használata?

A 734/2013/EU tanácsi rendelettel módosított eljárási rendelet 20. cikkének (2) bekezdése a panaszbejelentő űrlap használatát kötelezővé tette. A végrehajtási rendelet módosításával (372/2014/EU bizottsági rendelet) új panaszbejelentő űrlap került bevezetésre. A végrehajtási rendelet 11a. cikkének (1) bekezdése értelmében az érdekelt feleknek megfelelően ki kell tölteniük a IV. mellékletben szereplő űrlapot, amelyen feltüntetik az abban kért összes kötelező információt. Ez az új előírás 2014. május 2-án lépett hatályba. A fő célja a panaszok kezelésének megkönnyítése, annak biztosításával, hogy a Bizottság minden releváns információt megkapjon a feltételezett jogellenes támogatásról vagy a támogatással való feltételezett visszaélésről.

Érdekelt fél indokolt kérésére a Bizottság az űrlapon kért információk egy része tekintetében eltekinthet az adatszolgáltatási kötelezettségtől (a végrehajtási rendelet 11a. cikkének (2) bekezdése). A panaszt az Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani (a végrehajtási rendelet 11a. cikkének (3) bekezdése).

A Bizottság a hiányos információkat benyújtó panaszosokat felhívja, hogy egy adott határidőn belül ismertessék álláspontjukat. Határidőben megküldött megfelelő válasz hiányában a panasz visszavontnak tekintendő.


Hogyan nyújthatom be a panaszomat?
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
  1. töltse le a panaszbejelentő űrlapot, és postai úton vagy e-mailben juttassa el hozzánk;
  2. töltse ki az internetes űrlapot, és a weboldalunkon keresztül, elektronikus úton küldje el nekünk.

Amennyiben panaszát e-mailben vagy az internetes űrlap segítségével küldte el, nem szükséges postai úton vagy faxon is továbbítania azt.

Ha panasza üzleti titkokat vagy más bizalmas információkat tartalmaz, kérjük, ne felejtsen el bizalmas információktól mentes változatot is benyújtani belőle.


Mi történik a panasz benyújtása után?

A panasz beérkezéséről 15 munkanapon belül átvételi elismervényben értesítjük. A Bizottság megvizsgálja a benyújtott információkat, és amint lehet, értesíti Önt a vizsgálat eredményéről (ld. az állami támogatások ellenőrzési eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlatok kódexének a panaszokról szóló, 7. részét).

Előfordulhat, hogy a panasz bizalmas információktól mentes változatát észrevételezésre továbbítjuk a tagállamnak. A Bizottság által végzett vizsgálatról Ön folyamatos tájékoztatást kap majd.


Melyik osztály/szolgálat foglalkozik majd a panasszal?

Az állami támogatással kapcsolatos panaszok kezelése a Bizottságon belül decentralizált alapon történik: kivizsgálásukat az illetékes szervezeti egységek végzik. További információkért tekintse meg a kapcsolattartók listáját.


Lehetőségem van-e arra, hogy az ügyet tagállami bíróság elé terjesszem?

Az uniós tagállamok kötelesek a tervezett állami támogatási intézkedéseket a Bizottságnak bejelenteni. E kötelezettség (a „felfüggesztési kötelezettség”) közvetlen hatályú, tehát azok a felek, akiket a felfüggesztési kötelezettség figyelmen kívül hagyásával nyújtott állami támogatás („jogellenes támogatás”) érint, közvetlen keresetet indíthatnak a tagállami bíróságok előtt. Ezért azok a természetes és jogi személyek, akik/amelyek érdekeit sérti a feltételezett jogellenes támogatás, a tagállami bíróságok elé terjeszthetik az ügyet. A tagállami bíróságoknak pedig meg kell ítélniük az esetet, függetlenül attól, hogy a Bizottságnál folyamatban van-e már hasonló eljárás. A tagállami bíróságok előtti keresetek fontos jogorvoslati lehetőséget jelenthetnek: azonnali segítséget hozhatnak a jogellenes állami támogatások által érintett panaszosnak. A tagállami bíróságoknál elérhető jogorvoslati lehetőségek a következőek: a jogellenes támogatás kifizetésének megakadályozása, a jogellenes támogatás visszafizettetése (az összeegyeztethetőségtől függetlenül), a jogellenes támogatás kamatának visszafizettetése, kártérítés fizetése a versenytársak és más harmadik személyek felé, valamint a jogellenes támogatással szembeni ideiglenes intézkedések.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Bizottság nem tud tanáccsal szolgálni arról, milyen tagállami eljárás indítható az egyes esetekben. Az állami támogatásra vonatkozó jog tagállami bíróságok általi alkalmazásáról bővebben ezen az oldalon tájékozódhat.


Kapcsolódó linkek
  
Vissza a nyitólapra