Navigation path

NYITÓLAP
Szakpolitikai területek
Ágazatok
A versenypolitikáról
Jogszabályok és hivatkozások
Kapcsolat
Aktuális kérdések
Ebben a részben:
Áttekintés >
Újdonságok
Hivatalos Lap
Jogszabályok >
Esetnyilvántartás
Értesítő, jelentések és tanulmányok
Együttműködés a tagállami bíróságokkal
Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítése >
A közszolgáltatások és a verseny
Regionális támogatás
Az állami támogatásokról hetente megjelenő
elektronikus hírlevél
Panaszok

Állami támogatás ellenőrzése

Állami támogatással kapcsolatos panaszbejelentő űrlap

Ez az oldal a feltételezetten jogellenes állami támogatásra vonatkozó panaszok benyújtására szolgál. Az űrlap 22 nyelven érhető el. A képernyő jobb felső sarkában található legördülő menü segítségével válthat nyelvet.


Mi az eljárás jogalapja?

Az eljárás jogalapja az 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet az EK-Szerződés 93. (jelenleg EUMSZ 108.) cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (Hivatalos Lap L 83., 1999.3.27., 1–9. o., ún. eljárási rendelet).


Hogyan állapíthatom meg azt, hogy egy intézkedés állami támogatásnak minősül-e?
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése kimondja: ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Ahhoz tehát, hogy egy intézkedés állami támogatásnak minősüljön, a következő feltételeknek kell megfelelnie:
  1. állami források felhasználása,
  2. gazdasági előny,
  3. szelektív jelleg (t.i. a támogatás bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk termelését részesíti előnyben),
  4. versenyre gyakorolt hatás,
  5. tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás.
Amennyiben e feltételek nem teljesülnek, ne tegyen panaszt e honlap segítségével. Kérjük, ne használja e honlapot arra, hogy a Bizottságot arról értesítse, hogy Ön nem kapott állami támogatást.
Ki tehet jogosan panaszt?

Az érdekelt fél (az eljárási rendelet 1. cikkének (h) bekezdése szerint): „olyan tagállam vagy személy, vállalkozás vagy vállalkozások társulása, amelyek, illetve akinek érdekeit a támogatás nyújtása érintheti, különösen […] a versenytárs vállalkozások és a szakmai szövetségek”.

Felhívjuk figyelmét, hogy a panaszosnak jogos érdeke kell, hogy fűződjék ahhoz, hogy az esetet a Bizottság elé terjessze. Pusztán az a tény, hogy valaki panaszt tett a Bizottságnál, még nem jelenti azt, hogy a panaszos automatikusan érdekelt féllé is válik.


Miért fontos a panaszbejelentő űrlap használata?

A panaszok hatékony kezelése érdekében a Bizottság erősen szorgalmazza a panaszbejelentő űrlap használatát. Amennyiben Ön még nem töltötte ki a panaszbejelentő űrlapot, az intézmény elvileg felkéri majd Önt a kitöltésére. Annak érdekében, hogy a Bizottsághoz eljussanak az eset értékeléséhez szükséges információk, nagyon fontos, hogy Ön az űrlapot gondosan töltse ki.

A Bizottság számos panaszt kap és dolgoz fel vélhetően jogellenes állami támogatások nyújtásával kapcsolatosan. Amennyiben a panasz nem tartalmazza a szükséges információkat, nehéznek bizonyulhat megállapítani, milyen versenyjogi kérdéseket vet fel, és ez jelentősen késleltetheti a panasz feldolgozását.


Hogyan nyújthatom be a panaszomat?
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
  1. töltse le a panaszbejelentő űrlapot, és postai úton vagy e-mailben juttassa el hozzánk;
  2. töltse ki az internetes űrlapot, és a weboldalunkon keresztül, elektronikus úton küldje el nekünk.

Amennyiben panaszát e-mailben vagy az internetes űrlap segítségével küldte el, nem szükséges postai úton vagy faxon is továbbítania azt.

Ha panasza üzleti titkokat vagy más bizalmas információkat tartalmaz, kérjük, ne felejtsen el bizalmas információktól mentes változatot is benyújtani belőle.


Mi történik a panasz benyújtása után?

A panasz beérkezéséről 15 munkanapon belül átvételi elismervényben értesítjük. A Bizottság megvizsgálja a benyújtott információkat, és amint lehet, értesíti Önt a vizsgálat eredményéről (ld. az állami támogatások ellenőrzési eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlatok kódexének a panaszokról szóló, 7. részét).

Előfordulhat, hogy a panasz bizalmas információktól mentes változatát észrevételezésre továbbítjuk a tagállamnak. A Bizottság által végzett vizsgálatról Ön folyamatos tájékoztatást kap majd.


Melyik osztály/szolgálat foglalkozik majd a panasszal?

Az állami támogatással kapcsolatos panaszok kezelése a Bizottságon belül decentralizált alapon történik: kivizsgálásukat az illetékes szervezeti egységek végzik. További információkért tekintse meg a kapcsolattartók listáját.


Lehetőségem van-e arra, hogy az ügyet tagállami bíróság elé terjesszem?

Az uniós tagállamok kötelesek a tervezett állami támogatási intézkedéseket a Bizottságnak bejelenteni. E kötelezettség (a „felfüggesztési kötelezettség”) közvetlen hatályú, tehát azok a felek, akiket a felfüggesztési kötelezettség figyelmen kívül hagyásával nyújtott állami támogatás („jogellenes támogatás”) érint, közvetlen keresetet indíthatnak a tagállami bíróságok előtt. Ezért azok a természetes és jogi személyek, akik/amelyek érdekeit sérti a feltételezett jogellenes támogatás, a tagállami bíróságok elé terjeszthetik az ügyet. A tagállami bíróságoknak pedig meg kell ítélniük az esetet, függetlenül attól, hogy a Bizottságnál folyamatban van-e már hasonló eljárás. A tagállami bíróságok előtti keresetek fontos jogorvoslati lehetőséget jelenthetnek: azonnali segítséget hozhatnak a jogellenes állami támogatások által érintett panaszosnak. A tagállami bíróságoknál elérhető jogorvoslati lehetőségek a következőek: a jogellenes támogatás kifizetésének megakadályozása, a jogellenes támogatás visszafizettetése (az összeegyeztethetőségtől függetlenül), a jogellenes támogatás kamatának visszafizettetése, kártérítés fizetése a versenytársak és más harmadik személyek felé, valamint a jogellenes támogatással szembeni ideiglenes intézkedések.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Bizottság nem tud tanáccsal szolgálni arról, milyen tagállami eljárás indítható az egyes esetekben. Az állami támogatásra vonatkozó jog tagállami bíróságok általi alkalmazásáról bővebben ezen az oldalon tájékozódhat.


Kapcsolódó linkek
  
Vissza a nyitólapra