Navigacijski put

POČETNA
Područja politike
Sektori
O politici tržišnog natjecanja
Predmeti i zakonodavstvo
Aktualna pitanja
Kontakti
U ovom odjeljku:
Pregled >
Novosti
Službeni list
Zakonodavstvo >
Predmeti (registar)
Pregled stanja, studije i izvješća
Suradnja s nacionalnim sudovima
Modernizacija državnih potpora >
Javne usluge i tržišno natjecanje
Regionalne potpore
Tjedne e-novosti
o državnim potporama
Pritužbe

Nadzor državnih potpora

Obrazac za pritužbe o državnim potporama

Na ovoj stranici možete podnijeti pritužbu protiv navodnih nezakonito dodijeljenih potpora. Obrazac je dostupan na 22 jezika. Jezik možete promijeniti s pomoću padajućeg izbornika u gornjem desnom kutu zaslona.


Pravna osnova

Postupovna uredba”: Uredba Vijeća br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Službeni list L 83, 27.3.1999., str. 1–9., kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 734/2013 od 22. srpnja 2013., Službeni list L 204, 31.7.2013., str. 15–22.

Provedbena uredba”: Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ (sada čl. 108. UFEU-a), Službeni list L 140, 30.4.2004., str. 1–134., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 372/2014 od 9. travnja 2014. u pogledu računanja određenih rokova, rješavanja pritužbi (osobito obveze upotrebljavanja obrasca za pritužbe) i označivanja i zaštite povjerljivih informacija.


Kada se mjera može smatrati državnom potporom?
U skladu s člankom 107. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim ako je drugačije predviđeno Ugovorima, svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje iz državnih sredstava u bilo kojem obliku, a kojom se narušava tržišno natjecanje ili postoji opasnost da će ono biti narušeno stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj, nespojiva je s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među državama članicama. Stoga da bi se određena mjera smatrala državnom potporom mora biti ispunjeno sljedećih pet uvjeta:
  1. uporaba državnih sredstava
  2. gospodarska prednost
  3. selektivnost (tj. potpora daje prednost određenim trgovačkim društvima ili proizvodnji određene robe)
  4. učinak na tržišno natjecanje
  5. učinak na trgovinu između država članica.
Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, nemojte podnositi pritužbu na ovom web-mjestu. Ovo web-mjesto nije predviđeno za slanje pritužbi Komisiji o tome da niste dobili državnu potporu.
Tko ima pravo podnijeti pritužbu?

U skladu s člankom 20. Postupovne uredbe samo zainteresirane strane mogu podnijeti pritužbe kako bi obavijestile Komisiju o svakom navodnom slučaju nezakonite potpore ili zlouporabe potpore. Stoga fizičke i pravne osobe koje podnose pritužbu u skladu s člankom 10. stavkom 1. i člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 659/1999 dokazuju da su zainteresirane strane u smislu članka 1. točke (h) te Uredbe (vidi u tu svrhu i članak. 11.a stavak 1. Provedbene uredbe).

Člankom 1. točkom (h) Postupovne uredbe definiraju se zainteresirane strane kao „svaka država članica i svaka osoba, poduzetnik ili udruženje poduzetnika na čije bi interese mogla utjecati dodjela neke potpore, a posebno korisnik potpore, konkurentski poduzetnici i trgovinske udruge.”


Zašto je obvezna uporaba obrasca za pritužbe?

Člankom 20. stavkom 2. Postupovne uredbe, kako je izmijenjena Uredbom Vijeća 734/2013, uporaba obrasca za pritužbe postala je obvezna. Izmjenom Provedbene uredbe (Uredba Komisije 372/2014) uveden je novi obrazac za pritužbe. U skladu s člankom 11.a stavkom 1. Provedbene uredbe zainteresirane strane dužne su propisno ispuniti obrazac iz njezina Priloga IV. te dostaviti sve obvezne informacije koje se u njemu traže. Taj novi zahtjev stupio je na snagu 2. svibnja 2014. Njegova je glavna svrha olakšati rješavanje pritužbi tako što će se osigurati da Komisija primi sve relevantne informacije povezane s navodnom nezakonitom potporom ili zlouporabom potpore.

Na obrazloženi zahtjev zainteresirane strane Komisija može odustati od obveze dostavljanja nekih informacija traženih u obrascu (članak 11.a stavak 2. Provedbene uredbe). Pritužbe se podnose na jednom od službenih jezika Unije (članak 11.a stavak 3. Provedbene uredbe).

Komisija od podnositelja pritužbi koji su dostavili nepotpune informacije traži da obznane svoje stavove unutar određenog roka. Izostane li pravovremeni odgovor, smatrat će se da je pritužba povučena.

Način slanja pritužbe
Postoje dvije mogućnosti. Možete:
  1. preuzeti obrazac za pritužbe i poslati tiskani primjerak redovitom poštom odnosno elektronički primjerak e-poštom ili
  2. ispuniti obrazac na internetu i poslati ga u elektroničkom obliku s pomoću našeg web-mjesta.

Pritužbu nije nužno poslati redovitom poštom ili telefaksom ako ste je već poslali e-poštom ili ako ste ispunili obrazac na internetu.

Nemojte zaboraviti podnijeti i primjerak pritužbe koji nije povjerljiv ako ona sadržava poslovne tajne ili druge povjerljive informacije.


Što se događa nakon podnošenja pritužbe?

Potvrdu o primitku pritužbe primit ćete u roku od 15 radnih dana. Komisija će provjeriti dostavljene informacije i obavijestiti Vas o ishodu što je prije moguće (vidi odjeljak 7. o „pritužbama” Kodeksa najbolje prakse za provedbu postupaka nadzora državnih potpora).

Primjerak pritužbe koji nije povjerljiv može biti poslan nadležnoj službi države članice kako bi dostavila primjedbe. Redovito ćete dobivati informacije o ispitnom postupku Komisije.


Koji odjel/služba rješava pritužbu?

Postupak rješavanja pritužbi o državnim potporama unutar Komisije nije centraliziran, već ga provode nadležni odjeli. Za više informacija pogledajte popis kontakata.


Mogu li uputiti predmet nacionalnom sudu?

Obveza država članica da obavijeste Komisiju o planiranim državnim potporama („klauzula o mirovanju”) ima izravan učinak, što znači da stranke pogođene državnim potporama pri čijoj dodjeli se krši klauzula o mirovanju („nezakonito dodijeljene potpore”) mogu uputiti predmet nacionalnim sudovima. Stoga fizičke i pravne osobe na čije interese negativno utječu navodne nezakonito dodijeljene potpore mogu uputiti predmet nacionalnim sudovima, koji su dužni ocijeniti slučaj neovisno o eventualnim paralelnim postupcima koje provodi Komisija. Mjere poduzete pred nacionalnim sudovima omogućuju važna pravna sredstva s izravnom naknadom štete za podnositelje pritužbi pogođene nezakonito dodijeljenim potporama. Pravna sredstva koja omogućuju nacionalni sudovi uključuju: sprječavanje isplate nezakonito dodijeljenih potpora povrat nezakonito dodijeljenih potpora (neovisno o sukladnosti), povrat kamate na iznos nezakonito dodijeljene potpore, naknade štete konkurentima i trećim osobama i privremene mjere protiv nezakonito dodijeljenih potpora.

Imajte na umu da Komisija ne može davati savjete o tome koji su nacionalni postupci na raspolaganju za svaki slučaj posebno. Dodatne informacije o primjeni zakona o državnim potporama na nacionalnim sudovima možete pronaći na ovoj stranici.


Korisne poveznice
  
Natrag na Početnu