Navigacijski put

POČETNA STRANICA
Područja politike
Sektori
Tko je nadležan?
Tržišno natjecanje i vi
Predmeti
U ovom odjeljku:
Nadzor državnih potpora
Zakonodavstvo
Predmeti
Analiza podataka i politika
Porezna mišljenja
Suradnja s nacionalnim sudovima
Pritužbe

Nadzor državnih potpora

Obrazac za pritužbe u vezi s državnim potporama

Putem ove stranice možete podnijeti pritužbu protiv navodne nezakonite državne potpore. Obrazac je dostupan na 23 jezika. Za promjenu jezika upotrijebite padajući izbornik u gornjem desnom kutu zaslona.

Koja je pravna osnova?

Postupovna uredba”: Uredba Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (kojom se zamjenjuje Uredba Vijeća br. 659/1999), SL L 248, 24.9.2015., str. 9–29.

„Provedbena uredba”: Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004, kako je među ostalim izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 372/2014 od 9. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 u pogledu računanja određenih rokova, rješavanja pritužbi i označivanja i zaštite povjerljivih informacija, SL L 109, 12.4.2014., str. 14–22.

Kako mogu utvrditi čini li mjera državnu potporu?

U članku 107. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije navodi se da, „osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno, svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku koja narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj, nespojiva je s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među državama članicama”. Stoga sljedećih pet uvjeta moraju biti kumulativno ispunjeni da bi se mjera smatrala državnom potporom:

  1. uporaba državnih sredstava
  2. gospodarska prednost
  3. selektivnost (tj. potpora pogoduje određenim komercijalnim poduzećima ili proizvodnji određene robe)
  4. učinak na tržišno natjecanje
  5. učinak na trgovinu između država članica.

Više pojedinosti možete naći u Obavijesti Komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Tko može valjano uložiti pritužbu?

U skladu s člankom 24. Postupovne uredbe samo zainteresirane strane mogu podnijeti pritužbe kako bi obavijestile Komisiju o navodnom slučaju nezakonite potpore ili zlouporabe potpore. Stoga fizičke i pravne osobe koje podnose pritužbu u skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 24. stavkom 2. Postupovne uredbe moraju dokazati da su zainteresirane strane u smislu članka 1. točke (h) te uredbe. (u tu svrhu vidjeti i članak 11.a stavak 1. Provedbene uredbe).

Člankom 1. točkom (h) Postupovne uredbe zainteresirane strane definiraju se kao „svaka država članica i svaka osoba, poduzetnik ili udruženje poduzetnika na čije bi interese mogla utjecati dodjela neke potpore, a posebno korisnik potpore, konkurentski poduzetnici i trgovinske udruge.”

Zašto je obvezna uporaba obrasca za pritužbe?

Člankom 24. stavkom 2. Postupovne uredbe uporaba obrasca za pritužbe postala je obvezna. U skladu s člankom 11.a stavkom 2. Provedbene uredbe zainteresirane strane dužne su propisno ispuniti obrazac iz njezina Priloga IV. te dostaviti sve obvezne informacije koje se u njemu traže. Njegova je glavna svrha olakšati rješavanje pritužbi tako što će se osigurati da Komisija primi sve relevantne informacije povezane s navodnom nezakonitom potporom ili zlouporabom potpore.

Na obrazloženi zahtjev zainteresirane strane Komisija može osloboditi od obveze dostavljanja nekih informacija traženih u obrascu (članak 11.a stavak 2. Provedbene uredbe). Pritužbe se podnose na jednom od službenih jezika Unije (članak 11.a stavak 3. Provedbene uredbe).

Komisija od podnositelja pritužbi koji su dostavili nepotpune informacije traži da obznane svoje stavove unutar određenog roka. Izostane li pravovremeni odgovor, smatrat će se da je pritužba povučena.

Kako mogu poslati pritužbu?
Postoje dva načina:
  1. obrazac za pritužbu možete preuzeti ovdje i poslati ga poštom u tiskanom obliku ili e-poštom.
  2. možete ispuniti internetski obrazac i elektronički ga dostaviti putem naše internetske stranice. Pritužbu nemojte slati poštom ili telefaksom ako ste je već poslali e-poštom ili putem internetske stranice.

Dostavite verziju pritužbe koja nije povjerljiva i koja ne sadržava poslovne tajne ili druge povjerljive informacije.

Što se događa nakon podnošenja pritužbe?

Primit ćete potvrdu o primitku vaše pritužbe u roku od 15 radnih dana. Komisija će razmotriti dostavljene informacije i u što kraćem roku vas obavijestiti o ishodu (vidjeti odjeljak 9. o pritužbama Kodeksa najbolje prakse za provedbu postupaka nadzora državnih potpora).

Verzija pritužbe koja nije povjerljiva može se dostaviti državi članici na očitovanje. Komisija će vas obavještavati o tijeku istrage.

Koja će služba rješavati pritužbu?

U Komisiji se pritužbe u vezi s državnim potporama rješavaju na decentraliziranoj osnovi u nadležnim službama. Za više informacija vidjeti popis kontakata.

Mogu li pokrenuti postupak pred nacionalnim sudom?

Obveza država članica da Komisiji prijave planiranu državnu potporu („obveza mirovanja”) ima izravan učinak, tj. strane na koje utječe državna potpora dodijeljena protivno obvezi mirovanja („nezakonita potpora”) mogu izravno pokrenuti postupak pred nacionalnim sudovima. Fizičke ili pravne osobe na čije je interese negativno utjecala navodna nezakonita potpora mogu se obratiti nacionalnim sudovima, koji predmet moraju ocijeniti neovisno o bilo kojem usporednom postupku koji je u tijeku pred Komisijom. Postupak pred nacionalnim sudom može biti važno sredstvo pravne zaštite kojim podnositelj pritužbe može brzo popraviti štetu nanesenu nezakonitom državnom potporom. Pravna sredstva dostupna pred nacionalnim sudovima uključuju: sprečavanje plaćanja nezakonite potpore; povrat nezakonite potpore (bez obzira na spojivost); povrat kamata zbog nezakonitosti; naknada štete konkurentima i ostalim trećim stranama; i privremene mjere protiv nezakonite potpore.

Napominjemo međutim da Komisija ne može pružati savjete o nacionalnim postupcima dostupnima u pojedinačnim slučajevima. Dodatne informacije o primjeni zakonodavstva o državnim potporama od strane nacionalnih sudova mogu se pronaći na ovoj stranici.


Druge poveznice

  
povratak na početnu stranicu