Navigation path

ETUSIVU
Kilpailupolitiikan pääalueet
Toimialat
EU:n kilpailupolitiikka
Lainsäädäntö ja lisätiedot
Yhteydenotot
Ajankohtaista
Tässä osiossa:
Yleiskatsaus >
Mitä uutta?
Virallinen lehti
Lainsäädäntö >
Valtiontukien rekisteri
Valtiontukien tulostaulu, tutkimukset ja raportit
Yhteistyö kansallisten tuomioistuinten kanssa
Valtiontukiuudistus >
Julkiset palvelut ja kilpailu
Aluetuki
State Aid Weekly e-News (valtiontukitiedote)
Kantelut

Valtiontuen valvonta

Valtiontukea koskeva kantelulomake

Tällä sivulla voit tehdä oletettua sääntöjenvastaista valtiontukea koskevan kantelun. Kantelulomake on saatavilla 23 kielellä. Voit valita haluamasi kielen sivun oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta.


Kantelumenettelyn oikeusperusta

Menettelyasetus”: Neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1–9, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä heinäkuuta 2013 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 734/2013, EUVL L 204, 31.7.2013, s. 15–22.

Täytäntöönpanoasetus”: Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan (nyt SEUT-sopimuksen 108 artikla) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta, EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1–134, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9 päivänä huhtikuuta 2014 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 372/2014 tiettyjen määräaikojen laskemisen, kantelujen käsittelyn (erityisesti kantelulomakkeen käyttämistä koskevan velvoitteen) ja luottamuksellisten tietojen yksilöimisen ja suojelun osalta.


Miten voin päätellä, onko toimenpide valtiontukea?
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätään, että "jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan". Näin ollen seuraavien viiden ehdon on täytyttävä, jotta toimenpide voidaan luokitella valtiontueksi:
  1. Valtion varojen käyttö
  2. Taloudellinen hyöty
  3. Tuen valikoivuus (tuella suositaan tiettyjä yrityksiä tai tiettyjen tavaroiden tuotantoa)
  4. Vaikutus kilpailuun
  5. Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
Jos nämä ehdot eivät täyty, sinun ei pitäisi tehdä kantelua tämän verkkosivuston kautta. Sivustoa ei ole tarkoitettu myöskään komissiolle tehtäviin ilmoituksiin siitä, että yrityksellesi ei ole myönnetty valtiontukea.
Kuka voi tehdä kantelun?

Menettelyasetuksen 20 artiklan mukaan vain asianomaiset osapuolet voivat tehdä kantelun ilmoittaakseen komissiolle väitetystä sääntöjenvastaisesta tuesta tai tuen väärinkäytöstä. Tätä tarkoitusta varten luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka tekee kantelun asetuksen (EY) N:o 659/1999 10 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on osoitettava olevansa kyseisen asetuksen 1 artiklan h alakohdassa tarkoitettuja asianomaisia osapuolia (ks. myös täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 1 kohta).

Menettelyasetuksen 1 artiklan h alakohdassa olevan määritelmän mukaan asianomaisella osapuolella tarkoitetaan ”jäsenvaltiota, henkilöä, yritystä tai yritysten yhteenliittymää, jonka etuihin tuen myöntäminen voi vaikuttaa, erityisesti tuensaajaa, kilpailevia yrityksiä ja alan järjestöjä”.


Miksi kantelulomakkeen käyttäminen on pakollista?

Menettelyasetuksen 20 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella 734/2013, tehdään kantelulomakkeen käyttäminen pakolliseksi. Uusi kantelulomake otettiin käyttöön täytäntöönpanoasetukseen tehdyllä muutoksella (komission asetus 372/2014). Täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 2 kohdan mukaan asianomaisten osapuolten on täytettävä liitteessä IV oleva lomake ja annettava kaikki siinä pyydetyt pakolliset tiedot. Tämä uusi vaatimus tuli voimaan 2. toukokuuta 2014. Sen päätavoitteena on helpottaa kantelujen käsittelyä varmistamalla, että komissio saa kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, jotka koskevat väitettyä sääntöjenvastaista tukea tai tuen väärinkäyttöä.

Komissio voi jonkin asianomaisen osapuolen perustellusta pyynnöstä vapauttaa tämän velvoitteesta toimittaa joitakin lomakkeessa vaadituista tiedoista (täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 2 kohta). Kantelut on tehtävä jollakin unionin virallisella kielellä (täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 3 kohta).

Komissio pyytää kantelijoita, jotka ovat toimittaneet puutteelliset tiedot, esittämään näkökantansa tietyssä määräajassa. Jos vastausta ei saada määräajassa, kantelu katsotaan peruutetuksi.


Miten kantelun voi lähettää?
Kantelun voi lähettää eri tavoin:
  1. voit ladata kantelulomakkeen ja lähettää sen joko tulostettuna postitse tai sähköpostitse
  2. tai voit täyttää verkkolomakkeen ja lähettää sen sähköisessä muodossa verkkosivustomme kautta.

Jos kantelu on jo lähetetty sähköpostitse tai käyttäen verkkolomaketta, sen lähettäminen postitse tai faksilla ei ole tarpeen.

Jos kantelu sisältää liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja, toimita siitä myös versio, josta luottamukselliset tiedot on poistettu.


Kantelun käsittely

Kantelusta lähetetään vastaanottoilmoitus viidentoista työpäivän kuluessa. Komissio tutkii toimitetut tiedot ja ilmoittaa tutkinnan lopputuloksesta mahdollisimman nopeasti (ks. valtiontuen tarkastusmenettelyissä sovellettavien käytännesääntöjen jakso 7 "kantelut").

Kantelu voidaan toimittaa jäsenvaltiolle, jotta tämä voi esittää siitä huomautuksensa. Jäsenvaltiolle ei toimiteta kantelun luottamuksellisia tietoja. Kantelun tekijä pidetään ajan tasalla tutkimuksen etenemisestä.


Mikä komission pääosasto/yksikkö käsittelee kantelun?

Valtiontukea koskevat kantelut käsitellään komissiossa hajautetusti asiasta vastuussa olevissa osastoissa. Lisätietoja: ks. yhteystietoluettelo.


Voinko viedä asian kansalliseen tuomioistuimeen?

EU:n jäsenvaltioiden velvollisuudella ilmoittaa suunnitelluista valtiontuista komissiolle on välitön oikeusvaikutus (jäsenvaltion toimenpidekielto – "standstill obligation"). Tämä tarkoittaa sitä, että osapuolet, joihin toimenpidekiellon rikkominen ja näin myönnetty valtiontuki ("sääntöjenvastainen tuki") vaikuttavat, voivat viedä asian kansalliseen tuomioistuimeen. Näin ollen yksityishenkilöt tai yhteisöt, joiden etuihin oletettu sääntöjenvastaisesti myönnetty tuki on vaikuttanut kielteisesti, voivat panna asian vireille kansallisessa tuomioistuimessa, jonka on käsiteltävä asia riippumatta mahdollisesta komission käynnistämästä menettelystä. Kansallisissa tuomioistuimissa nostetut kanteet tarjoavat tärkeän ja nopean muutoksenhakukeinon sääntöjenvastaisen valtiontuen vaikutuspiiriin kuuluville kantelun tekijöille. Kansallisissa tuomioistuimissa saatavilla olevia oikeussuojakeinoja ovat seuraavat: sääntöjenvastaisen tuen maksamisen estäminen, sääntöjenvastaisen tuen takaisinperintä (riippumatta siitä, soveltuuko tuki sisämarkkinoille), sääntöjenvastaisuudesta maksettava korko, vahingonkorvaukset kilpailijoille ja muille kolmansille ja sääntöjenvastaista tukea koskevat välitoimet.

Komissio ei kuitenkaan voi antaa neuvoja kansallisista menettelyistä yksittäisissä tapauksissa. Lisätietoa valtiontukisääntöjen soveltamisesta kansallisissa tuomioistuimissa löytyy tältä sivulta.


Linkkejä
  
Takaisin etusivulle