Navigation path

AVALEHT
Poliitikavaldkonnad
Majandusvaldkonnad
Konkurentsipoliitikast
Õigusaktid & dokumendid
Kontaktid
Aktuaalsed teemad
Selles rubriigis:
Ülevaade >
Uudised
Euroopa Liidu Teataja
Õigusaktid >
Riigiabi juhtumid (register)
Tulemustabel, uurimused ja aruanded
Koostöö liikmesriikide kohtutega
Riigiabi ajakohastamine >
Avalikud teenused ja konkurents
Regionaalabi
State Aid Weekly
e-News
Kaebused

Riigiabi kontroll

Riigiabi käsitleva kaebuse vorm

Selle lehekülje kaudu saate esitada kaebuse väidetava ebaseadusliku riigiabi kohta. Kaebuse vorm on saadaval 23 keeles. Keele muutmiseks kasutage ekraani paremas ülanurgas asuvat rippmenüüd.


Õiguslik alus

Menetlusmäärus”: nõukogu määrus (EÜ) nr 659/1999, 22. märts 1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1–9). Määrust on muudetud nõukogu 22. juuli 2013. aasta määrusega (EL) nr 734/2013 (ELT L 204, 31.7.2013, lk 15–22).

Rakendusmäärus”: komisjoni määrus (EÜ) nr 794/2004, 21. aprill 2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (nüüd Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 108) (ELT L 140, 30.4.2004, lk 1–134). Määrust on viimati muudetud komisjoni 9. aprilli 2014. aasta määrusega (EL) nr 372/2014 seoses teatavate tähtaegade arvutamise, kaebuste käsitlemise (eelkõige kohustus kasutada kaebuse esitamise vormi) ning konfidentsiaalse teabe kindlakstegemise ja kaitsega.


Kuidas ma saan kindlaks teha, kas meede kujutab endast riigiabi?
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõikes 1 on sätestatud, et kui aluslepingutes ei ole sätestatud teisiti, on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, siseturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust. Seega on meetme puhul tegemist riigiabiga juhul, kui on täidetud järgmised viis tingimust:
  1. riigi ressursside kasutamine;
  2. majanduslik eelis;
  3. valikulisus (st abiga soodustatakse teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist);
  4. mõju konkurentsile;
  5. mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele.
Kui need tingimused ei ole täidetud, siis te ei peaks esitama kaebust käesoleva veebisaidi kaudu. Samuti ärge kasutage käesolevat veebisaiti selleks, et teatada komisjonile, et te ei ole saanud riigiabi.
Kellel on õigus kaebust esitada?

Menetlusmääruse artikli 20 kohaselt võivad komisjonile väidetava ebaseadusliku abi või abi väidetava kuritarvitamise kohta kaebusi esitada üksnes huvitatud pooled. Seega peab füüsiline või juriidiline isik, kes soovib määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 10 lõike 1 ja artikli 20 lõike 2 kohaselt kaebust esitada, tõendama, et ta on kõnealuse määruse artikli 1 punkti h tähenduses huvitatud pool (vt ka rakendusmääruse artikli 11a lõige 1).

Menetlusmääruse artikli 1 punkti h kohaselt on huvitatud pool „mis tahes liikmesriik, isik, ettevõtja või ettevõtjate ühendus, kelle huve võib abi andmine mõjutada, eriti abi saaja, konkureerivad ettevõtjad ja ametiliidud.”


Miks on kaebuse vormi kasutamine kohustuslik?

Vastavalt menetlusmääruse artikli 20 lõikele 2, mida on muudetud nõukogu määrusega (EL) nr 734/2013, on kaebuse esitamisel kohustuslik kaebuse vormi kasutamine. Kaebuse uus vorm võeti kasutusele rakendusmääruse muudatusega (komisjoni määrus (EL) nr 372/2014). Rakendusmääruse artikli 11a lõikes 1 on nõutud, et huvitatud pooled täidavad nõuetekohaselt IV lisas sätestatud vormi ja esitavad kogu seal nõutava kohustusliku teabe. See uus nõue jõustus 2. mail 2014. Nõude peamine eesmärk on muuta kaebuste menetlemist lihtsamaks sel teel, et komisjon saab kogu asjakohase teabe väidetava ebaseadusliku riigiabi või abi väärkasutamise kohta.

Huvitatud poole põhjendatud taotluse korral võib komisjon vabastada ta kohustusest esitada teatavat vormis nõutavat teavet (rakendusmääruse artikli 11a lõige 2). Kaebused esitatakse ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles (rakendusmääruse artikli 11a lõige 3).

Kui kaebuses esitatud teave ei ole täielik, palub komisjon huvitatud poolel oma seisukohad teatavaks tähtajaks teada anda. Kui vastust ettenähtud tähtaja jooksul ei esitata, loetakse kaebus tagasivõetuks.


Kuidas kaebust saata?
Selleks on kaks võimalust:
  1. laadige alla kaebuse vorm ja saatke selle väljatrükk postiga või e-posti teel;
  2. täitke veebipõhine vorm ning saatke see elektrooniliselt meie veebisaidi vahendusel.

Kui olete kaebuse saatnud e-posti teel või täitnud veebipõhise vormi, ei pea te seda enam edastama posti või faksi teel.

Ärge unustage esitada oma kaebuse mittekonfidentsiaalset versiooni, kui teie kaebus sisaldab ärisaladusi või muud konfidentsiaalset teavet.


Mis saab pärast kaebuse esitamist?

Saate teatise teie kaebuse vastuvõtmise kohta 15 tööpäeva jooksul. Komisjon uurib esitatud teavet ning teavitab teid tulemustest võimalikult kiiresti (vt Parimate tavade juhend riigiabi kontrollimenetluste teostamiseks, 7. osa – „Kaebused”).

Kaebuse mittekonfidentsiaalne versioon võidakse saata liikmesriigile märkuste esitamiseks. Teid teavitatakse komisjoni uurimise kulgemisest.


Milline osakond/talitus kaebust käsitleb?

Riigiabiga seotud kaebusi käsitletakse komisjonis detsentraliseeritult asjakohaste vastutavate osakondade poolt. Lisateabe saamiseks vt kontaktisikute loetelu.


Kas ma võin anda asja liikmesriigi kohtusse?

Liikmesriikide kohustusel teatada kavandatud riigiabist komisjonile (nn rakenduskeeld) on otsene mõju, mis tähendab, et rakenduskeeldu eirates antud riigiabist (ebaseaduslik riigiabi) mõjutatud pooled võivad esitada kaebuse liikmesriigi kohtule. Seega võib füüsiline või juriidiline isik, kelle huvisid on kõnealuse ebaseadusliku riigiabiga kahjustatud, pöörduda liikmesriigi kohtusse, mis peab juhtumit hindama olenemata mis tahes paralleelselt toimuvast menetlusest komisjonis. Liikmesriikide kohtute menetlused pakuvad kaebuse esitajale hea võimaluse ebaseadusliku riigiabi põhjustatud kahju hüvitamiseks. Liikmesriikide kohtute käsutuses on järgmised õiguskaitsevahendid: ebaseadusliku abi väljamaksmise takistamine; ebaseadusliku abi tagasinõudmine (sõltumata selle kokkusobivusest); intressi sissenõudmine ebaseaduslikult abilt; konkurentide ja muude kolmandate isikute kahjunõuete rahuldamine; ajutised meetmed ebaseadusliku abi vastu.

Pange aga tähele, et komisjon ei saa anda nõu igal üksikjuhul kohaldatavate riiklike menetluste kohta. Lisateavet riigiabi käsitlevate õigusaktide kohaldamise kohta liikmesriikide kohtutes leiate järgmiselt leheküljelt.


Lingid
  
Tagasi avalehele