Navigation path

AVALEHT
Poliitikavaldkonnad
Majandusvaldkonnad
Konkurentsipoliitikast
Õigusaktid & dokumendid
Kontaktid
Aktuaalsed teemad
Selles rubriigis:
Ülevaade >
Uudised
Euroopa Liidu Teataja
Õigusaktid >
Riigiabi juhtumid (register)
Tulemustabel, uurimused ja aruanded
Koostöö liikmesriikide kohtutega
Riigiabi ajakohastamine >
Avalikud teenused ja konkurents
Regionaalabi
State Aid Weekly
e-News
Kaebused

Riigiabi kontroll

Riigiabi käsitleva kaebuse vorm

Selle lehekülje kaudu saate esitada kaebuse väidetava ebaseadusliku riigiabi kohta. Kaebuse vorm on saadaval 22 keeles. Keele muutmiseks kasutage ekraani paremas ülanurgas asuvat rippmenüüd.


Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 659/1999, 22. märts 1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 (nüüd ELi toimimise lepingu artikli 108) kohaldamiseks, EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1–9 (menetlusmäärus)


Kuidas ma saan kindlaks teha, kas meede kujutab endast riigiabi?
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõikes 1 on sätestatud, et kui aluslepingutes ei ole sätestatud teisiti, on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, siseturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust. Seega on meetme puhul tegemist riigiabiga juhul, kui on täidetud järgmised viis tingimust:
  1. riigi ressursside kasutamine;
  2. majanduslik eelis;
  3. valikulisus (st abiga soodustatakse teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist);
  4. mõju konkurentsile;
  5. mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele.
Kui need tingimused ei ole täidetud, siis te ei peaks esitama kaebust käesoleva veebisaidi kaudu. Samuti ärge kasutage käesolevat veebisaiti selleks, et teatada komisjonile, et te ei ole saanud riigiabi.
Kellel on õigus kaebust esitada?

Huvitatud pooled (menetlusmääruse artikkel 1 punkt h): „mis tahes isik, ettevõtja või ettevõtjate ühendus, kelle huve võib abi andmine mõjutada, eriti […] konkureerivad ettevõtjad ja ametiliidud.”

Kaebuse esitaja peab tõendama, et tal on õigustatud huvi esitada juhtum komisjonile käsitlemiseks. Üksnes kaebuse esitamine komisjonile ei tähenda, et kaebuse esitajast saab automaatselt huvitatud pool.


Miks on oluline kasutada kaebuse vormi?

Komisjon soovitab tungivalt kasutada kaebuse vormi, et hõlbustada kaebuste tõhusat käsitlemist. Kui te ei ole kaebuse vormi veel täitnud, siis kutsub komisjon teid üles seda tegema. Täitke vorm hoolikalt, et tagada kogu teie juhtumi hindamiseks vajaliku teabe edastamine komisjonile.

Komisjonile saadetakse ning ta tegeleb suure hulga kaebustega võimaliku ebaseadusliku riigiabi andmise kohta. Kui kaebus ei sisalda vajalikku teavet, võib asjakohaste konkurentsiga seotud küsimuste tuvastamine olla keeruline ning põhjustada tõsiseid viivitusi kaebuse käsitlemisel.


Kuidas kaebust saata?
Selleks on kaks võimalust:
  1. laadige alla kaebuse vorm ja saatke selle väljatrükk postiga või e-posti teel;
  2. täitke veebipõhine vorm ning saatke see elektrooniliselt meie veebisaidi vahendusel.

Kui olete kaebuse saatnud e-posti teel või täitnud veebipõhise vormi, ei pea te seda enam edastama posti või faksi teel.

Ärge unustage esitada oma kaebuse mittekonfidentsiaalset versiooni, kui teie kaebus sisaldab ärisaladusi või muud konfidentsiaalset teavet.


Mis saab pärast kaebuse esitamist?

Saate teatise teie kaebuse vastuvõtmise kohta 15 tööpäeva jooksul. Komisjon uurib esitatud teavet ning teavitab teid tulemustest võimalikult kiiresti (vt Parimate tavade juhend riigiabi kontrollimenetluste teostamiseks, 7. osa – „Kaebused”).

Kaebuse mittekonfidentsiaalne versioon võidakse saata liikmesriigile märkuste esitamiseks. Teid teavitatakse komisjoni uurimise kulgemisest.


Milline osakond/talitus kaebust käsitleb?

Riigiabiga seotud kaebusi käsitletakse komisjonis detsentraliseeritult asjakohaste vastutavate osakondade poolt. Lisateabe saamiseks vt kontaktisikute loetelu.


Kas ma võin anda asja liikmesriigi kohtusse?

Liikmesriikide kohustusel teatada kavandatud riigiabist komisjonile (nn rakenduskeeld) on otsene mõju, mis tähendab, et rakenduskeeldu eirates antud riigiabist (ebaseaduslik riigiabi) mõjutatud pooled võivad esitada kaebuse liikmesriigi kohtule. Seega võib füüsiline või juriidiline isik, kelle huvisid on kõnealuse ebaseadusliku riigiabiga kahjustatud, pöörduda liikmesriigi kohtusse, mis peab juhtumit hindama olenemata mis tahes paralleelselt toimuvast menetlusest komisjonis. Liikmesriikide kohtute menetlused pakuvad kaebuse esitajale hea võimaluse ebaseadusliku riigiabi põhjustatud kahju hüvitamiseks. Liikmesriikide kohtute käsutuses on järgmised õiguskaitsevahendid: ebaseadusliku abi väljamaksmise takistamine; ebaseadusliku abi tagasinõudmine (sõltumata selle kokkusobivusest); intressi sissenõudmine ebaseaduslikult abilt; konkurentide ja muude kolmandate isikute kahjunõuete rahuldamine; ajutised meetmed ebaseadusliku abi vastu.

Pange aga tähele, et komisjon ei saa anda nõu igal üksikjuhul kohaldatavate riiklike menetluste kohta. Lisateavet riigiabi käsitlevate õigusaktide kohaldamise kohta liikmesriikide kohtutes leiate järgmiselt leheküljelt.


Lingid
  
Tagasi avalehele