Navigation path

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Τομείς πολιτικής
Κλάδοι
Πολιτική ανταγωνισμού
Νομοθεσία και στοιχεία αναφοράς
Επικοινωνία
Τρέχοντα θέματα
Σ' αυτό το τμήμα:
Επισκόπηση >
Τι νέα;
Επίσημη Εφημερίδα
Νομοθεσία >
Υποθέσεις (Μητρώο)
Πίνακας αποτελεσμάτων, μελέτες και εκθέσεις
Συνεργασία με εθνικά δικαστήρια
Εκσυγχρονισμός των κρατικών ενισχύσεων >
Δημόσιες υπηρεσίες και ανταγωνισμός
Περιφερειακές ενισχύσεις
State Aid Weekly
e-News
Καταγγελίες

Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων

Δελτίο καταγγελίας κρατικής ενίσχυσης

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για εικαζόμενη παράνομη κρατική ενίσχυση. Το δελτίο είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες. Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης για να αλλάξετε γλώσσα.


Ποια είναι η νομική βάση;

Ο «διαδικαστικός κανονισμός»: Κανονισμός αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), Επίσημη Εφημερίδα L 83 της 27.03.1999, σ. 1-9, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 734/2013 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013, Επίσημη Εφημερίδα L 204 της 31.7.2013, σ. 15-22.

Ο «κανονισμός εφαρμογής»: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (τώρα άρθρο 108 ΣΛΕΕ), Επίσημη Εφημερίδα L 140 της 30.04.2004, σ. 1-134, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 372/2014 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2014, όσον αφορά τον υπολογισμό ορισμένων προθεσμιών, την εξέταση καταγγελιών (ιδίως την υποχρέωση χρήσης του εντύπου καταγγελίας), και τον προσδιορισμό και την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών.


Πώς μπορώ να κρίνω κατά πόσο ένα μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση;
Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν διαφορετικά, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Συνεπώς, για να χαρακτηριστεί ένα μέτρο ως κρατική ενίσχυση πρέπει να πληροί τους ακόλουθους πέντε όρους:
  1. Να χρησιμοποιεί κρατικούς πόρους
  2. Να δημιουργεί οικονομικό πλεονέκτημα
  3. Να οδηγεί σε επιλεκτικότητα (δηλ. να ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής)
  4. Να νοθεύει τον ανταγωνισμό
  5. Να επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών
Αν δεν πληρούνται αυτοί οι όροι, δεν θα πρέπει να υποβάλετε καταγγελία μέσω του παρόντος ιστότοπου. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο για να αναφέρετε στην Επιτροπή ότι δεν έχετε λάβει κρατική ενίσχυση.
Ποιος μπορεί να υποβάλει καταγγελία;

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του διαδικαστικού κανονισμού, μόνον τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλλουν καταγγελίες για να ενημερώσουν την Επιτροπή για εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση ή καταχρηστική εφαρμογή ενίσχυσης. Προς τούτο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 παράγραφος 1 και 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι ενδιαφερόμενα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο η του εν λόγω κανονισμού (βλ. προς τούτο, επίσης, το άρθρο 11α παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμογής).

Κατά το άρθρο 1 στοιχείο η του διαδικαστικού κανονισμού, ενδιαφερόμενο μέρος είναι «κάθε κράτος μέλος και κάθε πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων των οποίων τα συμφέροντα μπορεί να θιγούν από τη χορήγηση μιας ενίσχυσης, και ιδίως ο δικαιούχος της ενίσχυσης, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματικές ενώσεις».


Γιατί είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε το έντυπο καταγγελίας;

Το άρθρο 20 παράγραφος 2 του διαδικαστικού κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 734/2013 του Συμβουλίου, κατέστησε υποχρεωτική τη χρήση ενός εντύπου καταγγελίας. Ένα νέο έντυπο καταγγελίας θεσπίστηκε με τροποποίηση του κανονισμού εφαρμογής (κανονισμός αριθ. 372/2014 της Επιτροπής). Δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμπληρώσουν δεόντως το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα IV του κανονισμού και παρέχουν όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται σε αυτό. Η νέα αυτή απαίτηση τέθηκε σε ισχύ στις 2 Μαΐου 2014. Κύριος σκοπός της είναι η διευκόλυνση της διεκπεραίωσης των καταγγελιών και η διασφάλιση ότι η Επιτροπή λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση ή καταχρηστική εφαρμογή ενίσχυσης.

Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης ενδιαφερόμενου μέρους, η Επιτροπή δύναται να απαλλάξει τον καταγγέλλοντα από την υποχρέωση υποβολής ορισμένων πληροφοριών που ζητούνται στο έντυπο (άρθρο 11α παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού). Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης (άρθρο 11α παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού).

Η Επιτροπή θα ζητήσει από τους καταγγέλλοντες που έχουν υποβάλει ελλιπείς πληροφορίες να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους εντός καθορισμένης προθεσμίας. Ελλείψει εμπρόθεσμης απάντησης, η καταγγελία θα θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.


Πώς μπορώ να υποβάλλω την καταγγελία μου;
Έχετε τις εξής δύο δυνατότητες:
  1. να τηλεφορτώσετε το δελτίο καταγγελίας και να το στείλετε συμπληρωμένο σε χαρτί ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  2. να συμπληρώσετε απευθείας το ηλεκτρονικό δελτίο και να το υποβάλετε ηλεκτρονικά από τον ιστότοπό μας.

Δεν χρειάζεται να αποστείλετε την καταγγελία ταχυδρομικώς ή με φαξ εφόσον την έχετε ήδη υποβάλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή από τον ιστότοπό μας.

Μην παραλείψετε να υποβάλετε και μια μη εμπιστευτική έκδοση της καταγγελίας σας, εφόσον αυτή περιέχει επιχειρηματικά μυστικά ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες.


Τί συμβαίνει μετά την υποβολή της καταγγελίας;

Εντός 15 εργάσιμων ημερών θα λάβετε απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας σας. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα στοιχεία που περιέχει η καταγγελία και θα σας ενημερώσει για την έκβασή της το συντομότερο δυνατό (βλέπε σημείο 7 στις "καταγγελίες" του Κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων).

Η μη εμπιστευτική έκδοση της καταγγελίας μπορεί να διαβιβαστεί στα κράτη μέλη για διατύπωση παρατηρήσεων. Θα τηρείστε ενήμεροι για την πορεία της έρευνας της Επιτροπής.


Ποιό τμήμα/υπηρεσία θα ασχοληθεί με την καταγγελία;

Εντός της Επιτροπής, οι καταγγελίες για κρατικές ενισχύσεις εξετάζονται χωριστά από κάθε αρμόδια υπηρεσία. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον κατάλογο αρμοδίων επικοινωνίας.


Μπορώ να προσφύγω ενώπιον εθνικού δικαστηρίου;

Η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις σχεδιαζόμενες κρατικές ενισχύσεις ("υποχρέωση αναστολής") έχει άμεσο αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι όταν ένα μέρος θίγεται από κρατική ενίσχυση που χορηγείται κατά παράβαση της υποχρέωσης αναστολής ("παράνομη ενίσχυση") μπορεί να προσφύγει ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Συνεπώς, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων τα συμφέροντα έχουν θιγεί από την εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση μπορούν να φέρουν την υπόθεση ενώπιον εθνικών δικαστηρίων τα οποία θα εξετάσουν την υπόθεση ανεξάρτητα από την ύπαρξη παράλληλης διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής. Η προσφυγή ενώπιον εθνικών δικαστηρίων μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέσο επανόρθωσης, προσφέροντας άμεση δικαίωση στον καταγγέλοντα που θίγεται από παράνομη κρατική ενίσχυση. Στα διορθωτικά μέτρα που μπορεί να λάβει ένα εθνικό δικαστήριο περιλαμβάνονται τα εξής: παρεμπόδιση της καταβολής της παράνομης ενίσχυσης· επιστροφή της παράνομης ενίσχυσης (ανεξάρτητα από τη συμβατότητα)· καταβολή τόκων για το διάστημα της παρανομίας· αποζημίωση των ανταγωνιστών και άλλων τρίτων μερών· και, προσωρινά μέτρα κατά της παράνομης ενίσχυσης.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα παροχής συμβουλών όσον αφορά τις εθνικές διαδικασίες που ισχύουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια θα βρείτε εδώ.


Σχετικοί σύνδεσμοι
  
Επιστροφή στην αρχική σελίδα