Διαδρομή πλοήγησης

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Τομείς πολιτικής
Τομείς
Αρμόδιος
Ο ανταγωνισμός κι εσείς
Υποθέσεις
Σ' αυτό το τμήμα:
Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων
Νομοθεσία
Υποθέσεις
Ανάλυση δεδομένων και πολιτικής
Φορολογικές αποφάσεις
Συνεργασία με εθνικά δικαστήρια
Καταγγελίες

Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων

Έντυπο καταγγελίας κρατικής ενίσχυσης

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για εικαζόμενη παράνομη κρατική ενίσχυση. Αυτό το έντυπο είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες. Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης για να αλλάξετε γλώσσα.

Ποια είναι η νομική βάση;

Ο «διαδικαστικός κανονισμός»: Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο οποίος αντικαθιστά τον κανονισμό του Συμβουλίου αριθ. 659/1999), ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 9.

Ο «κανονισμός εφαρμογής»: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 372/2014 της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όσον αφορά τον υπολογισμό ορισμένων προθεσμιών, την εξέταση καταγγελιών και τον προσδιορισμό και την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών (ΕΕ L 109, 12.4.2014, σ. 14-22).

Πώς μπορώ να κρίνω κατά πόσο ένα μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση;

Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν διαφορετικά, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Συνεπώς, για να χαρακτηριστεί ένα μέτρο ως κρατική ενίσχυση πρέπει να πληροί όλους τους παρακάτω πέντε όρους:

  1. Χρήση κρατικών πόρων
  2. Οικονομικό πλεονέκτημα
  3. Επιλεκτικότητα (δηλ. να ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής)
  4. Αντίκτυπο στον ανταγωνισμό
  5. Αντίκτυπο στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιος μπορεί να υποβάλει καταγγελία;

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του διαδικαστικού κανονισμού, μόνον τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλλουν καταγγελίες για να ενημερώσουν την Επιτροπή για εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση ή καταχρηστική εφαρμογή ενίσχυσης. Προς τούτο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 και το άρθρο 24 παράγραφος 2 του διαδικαστικού κανονισμού οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι ενδιαφερόμενα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο η του εν λόγω κανονισμού. (Σχετικά, βλέπε επίσης άρθρο 11α παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμογής).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο η του διαδικαστικού κανονισμού, ενδιαφερόμενο μέρος είναι «κάθε κράτος μέλος και κάθε πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων των οποίων τα συμφέροντα μπορεί να θιγούν από τη χορήγηση μιας ενίσχυσης, και ιδίως ο δικαιούχος της ενίσχυσης, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματικές ενώσεις».

Γιατί είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσω το έντυπο καταγγελίας;

Το άρθρο 24 παράγραφος 2 του διαδικαστικού κανονισμού έχει καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση του εντύπου καταγγελίας. Δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμπληρώσουν δεόντως το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα IV του κανονισμού και παρέχουν όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται σε αυτό. Κύριος σκοπός της είναι η διευκόλυνση της διεκπεραίωσης των καταγγελιών και η διασφάλιση ότι η Επιτροπή λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση ή καταχρηστική εφαρμογή ενίσχυσης.

Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης ενδιαφερόμενου μέρους, η Επιτροπή δύναται να απαλλάξει τον καταγγέλλοντα από την υποχρέωση υποβολής ορισμένων πληροφοριών που ζητούνται στο έντυπο (άρθρο 11α παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού). Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης (άρθρο 11α παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού).

Η Επιτροπή θα ζητήσει από τους καταγγέλλοντες που έχουν υποβάλει ελλιπείς πληροφορίες να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους εντός καθορισμένης προθεσμίας. Ελλείψει εμπρόθεσμης απάντησης, η καταγγελία θα θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.

Πώς μπορώ να υποβάλλω την καταγγελία μου;
Έχετε τις εξής δύο δυνατότητες:
  1. να τηλεφορτώσετε το έντυπο καταγγελίας και να το στείλετε συμπληρωμένο είτε σε χαρτί ταχυδρομικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  2. να συμπληρώσετε απευθείας το ηλεκτρονικό έντυπο και να το υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσα από τον ιστότοπό μας. Μην αποστείλετε την καταγγελία ταχυδρομικώς ή με φαξ αν την έχετε ήδη υποβάλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσα από τον ιστότοπό μας.

Μην παραλείψετε να υποβάλετε και μια μη εμπιστευτική έκδοση της καταγγελίας σας, χωρίς επιχειρηματικά μυστικά ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τί συμβαίνει μετά την υποβολή της καταγγελίας;

Εντός 15 εργάσιμων ημερών θα λάβετε απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας σας. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα στοιχεία της καταγγελίας και θα σας ενημερώσει για την έκβασή της το συντομότερο δυνατό (βλέπε σημείο 9 στις «καταγγελίες» του Κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων).

Η μη εμπιστευτική έκδοση της καταγγελίας μπορεί να διαβιβαστεί στα κράτη μέλη για διατύπωση παρατηρήσεων. Θα τηρείστε ενήμεροι για την πορεία της έρευνας της Επιτροπής.

Ποιό τμήμα/υπηρεσία θα ασχοληθεί με την καταγγελία;

Εντός της Επιτροπής, οι καταγγελίες για κρατικές ενισχύσεις εξετάζονται χωριστά από κάθε αρμόδια υπηρεσία. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον κατάλογο αρμοδίων επικοινωνίας.

Μπορώ να προσφύγω ενώπιον εθνικού δικαστηρίου;

Η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις σχεδιαζόμενες κρατικές ενισχύσεις («υποχρέωση αναστολής της εφαρμογής») έχει άμεσο αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι όταν ένα μέρος θίγεται από κρατική ενίσχυση που χορηγείται κατά παράβαση της υποχρέωσης αναστολής («παράνομη ενίσχυση») μπορεί να προσφύγει ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Συνεπώς, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων τα συμφέροντα έχουν θιγεί από την εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση μπορούν να φέρουν την υπόθεση ενώπιον εθνικών δικαστηρίων τα οποία πρέπει να εξετάσουν την υπόθεση ανεξάρτητα από την ύπαρξη παράλληλης διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής. Η προσφυγή ενώπιον εθνικών δικαστηρίων μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέσο επανόρθωσης, προσφέροντας άμεση δικαίωση στον καταγγέλοντα που θίγεται από παράνομη κρατική ενίσχυση. Στα διορθωτικά μέτρα που μπορεί να λάβει ένα εθνικό δικαστήριο περιλαμβάνονται τα εξής: παρεμπόδιση της καταβολής της παράνομης ενίσχυσης· επιστροφή της παράνομης ενίσχυσης (ανεξάρτητα από τη συμβατότητα)· καταβολή τόκων για το διάστημα της παρανομίας· αποζημίωση των ανταγωνιστών και άλλων τρίτων μερών· προσωρινά μέτρα κατά της παράνομης ενίσχυσης.

Έχετε υπόψη ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέχει συμβουλές σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες που ισχύουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια θα βρείτε εδώ.


Σχετικοί σύνδεσμοι

  
Επιστροφή στην αρχική σελίδα