Navigationssti

HJEM
Politikområder
Sektorer
Hvem er ansvarlig?
Konkurrence og dig
Sager
I dette afsnit:
Statsstøttekontrol
Lovgivning
Sager
Analyse af data og politikker
Skatteafgørelser
Samarbejde med de nationale domstole
Klager

Statsstøttekontrol

Formular til klage over statsstøtte

På denne side kan du indgive en klage over påstået ulovlig statsstøtte. Formularen findes på 23 sprog. Brug rullemenuen øverst til højre, hvis du vil skifte sprog.

Hvad er retsgrundlaget?

"Procedureforordningen": Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (som erstatter Rådets forordning nr. 659/1999), EUT L 248 af 24.9.2015, s. 9.

"Gennemførelsesforordningen": Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 som ændret bl.a. ved Kommissionens forordning (EU) nr. 372/2014 af 9. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 for så vidt angår beregning af visse frister, behandling af klager og identifikation og beskyttelse af fortrolige oplysninger (EUT L 109 af 12.4.2014, s. 14).

Hvordan afgør jeg, om en foranstaltning udgør statsstøtte?

Artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Derfor skal følgende fem betingelser alle være opfyldt, for at en foranstaltning kan betragtes som statsstøtte:

  1. Anvendelse af statsmidler
  2. Økonomisk fordel
  3. Selektivitet (dvs. at støtten begunstiger visse virksomheder eller produktionen af visse varer)
  4. Påvirkning af konkurrencevilkårene
  5. Påvirkning af samhandelen mellem medlemslandene

Hvis du vil vide mere, kan du læse Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Hvem har ret til at indgive en klage?

I henhold til artikel 24 i procedureforordningen kan kun interesserede parter indgive klager for at underrette Kommissionen om påstået ulovlig støtte eller misbrug af støtte. I den forbindelse skal fysiske og juridiske personer, der indgiver en klage i henhold til procedureforordningens artikel 12, stk. 1, og artikel 24, stk. 2, påvise, at de er interesserede parter i henhold til artikel 1, litra h), i procedureforordningen. (Se også gennemførelsesforordningens artikel 11a, stk. 1).

"Interesserede parter" er i procedureforordningens artikel 1, litra h), defineret som "alle medlemsstater og personer, virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder, hvis interesser måtte være berørt af den tildelte støtte, herunder navnlig støttemodtageren, konkurrerende virksomheder og erhvervsorganisationer".

Hvorfor er det obligatorisk at benytte klageformularen?

Ifølge procedureforordningens artikel 24, stk. 2, er det obligatorisk at anvende en klageformular. I henhold til gennemførelsesforordningens artikel 11a, stk. 2, skal interesserede parter udfylde formularen i bilag IV og fremlægge alle de obligatoriske oplysninger, der anmodes om i bilaget. Hovedformålet med dette er at lette behandlingen af klager ved at sikre, at Kommissionen modtager alle relevante oplysninger om påstået ulovlig eller misbrugt støtte.

Hvis en interesseret part indsender en begrundet anmodning, kan Kommissionen dispensere fra pligten til at fremlægge nogle af de oplysninger, der kræves i formularen (artikel 11a, stk. 2, i gennemførelsesforordningen). En interesseret part skal indgive sin klage på et af EU's officielle sprog (gennemførelsesforordningens artikel 11a, stk. 3).

Kommissionen vil anmode klagere, der har indsendt ufuldstændige oplysninger, om at fremsætte deres synspunkter inden en bestemt frist. Hvis klageren ikke svarer inden fristen, vil klagen blive anset for at være trukket tilbage.

Hvordan indsender jeg min klage?
Det kan du gøre på to måder:
  1. Download klageformularen, og send den enten udskrevet pr. post eller via e-mail.
  2. Udfyld onlineformularen, og send den elektronisk via websitet. Undlad venligst at sende klagen pr. post eller fax, hvis du allerede har sendt den med e-mail eller via onlineformularen.

Husk, at du skal indsende en ikke-fortrolig udgave af din klage – dvs. uden forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger.

Hvad sker der, når jeg har indsendt en klage?

Du modtager en kvittering for modtagelsen af din klage inden for 15 arbejdsdage. Kommissionen gennemgår de oplysninger, du har indsendt, og underretter dig om resultatet hurtigst muligt (se afsnit 9 om "klager" i kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager).

Din ikke-fortrolige udgave af klagen kan blive videresendt til medlemsstaten for kommentarer. Du vil blive holdt orienteret om Kommissionens undersøgelse.

Hvilken afdeling/tjenestegren behandler klagen?

Klager om statsstøtte behandles af de enkelte ansvarlige afdelinger i Kommissionen. Du kan få mere information via kontakter.

Kan jeg indbringe en sag for en national domstol?

Medlemsstaternes forpligtelse til at meddele Kommissionen om planlagt statsstøtte ("standstill-forpligtelsen") har direkte virkning, hvilket vil sige, at parter, der er berørt af statsstøtte, som er givet i strid med standstill-forpligtelsen ("ulovlig støtte"), kan anlægge sagen direkte ved de nationale domstole. Fysiske og juridiske personer, hvis interesser er blevet skadet af en påstået ulovlig støtte, kan derfor indbringe sagen for de nationale domstole, der skal tage sagen op, uanset om der foregår en sideløbende procedure ved Kommissionen. Søgsmål ved de nationale domstole kan være en vigtig klageadgang, der hurtigt kan hjælpe en klager, som er berørt af ulovlig statsstøtte. Det, det nationale domstole kan gøre, er, at: forhindre, at ulovlig støtte udbetales opkræve ulovligt udbetalt støtte (uanset dens forenelighed) opkræve ulovlighedsrenter kræve erstatning til konkurrenter og andre tredjeparter og iværksætte foreløbige forholdsregler mod ulovlig støtte.

Bemærk dog, at Kommissionen ikke kan tilbyde rådgivning om de nationale klagemuligheder, der er til rådighed i de enkelte sager. Du kan læse mere om de nationale domstoles anvendelse af statsstøttereglerne her.


Relaterede links

  
Tilbage til forsiden