Navigation path

FORSIDE
Politikområder
Sektorer
Om konkurrencepolitikken
Lovgivning og henvisninger
Kontakter
Aktuelle emner
I dette afsnit:
Oversigt>
Hvad nyt?
EU-Tidende
Lovgivning >
Sager (register)
Resultattavle, undersøgelser og rapporter
Samarbejde med nationale domstole
Modernisering af statsstøtte >
Offentlige tjenester og konkurrence
Regionalstøtte
State Aid Weekly
e-News
Klager

Statsstøttekontrol

Formular til klage over statsstøtte

På denne side kan du indgive en klage over påstået ulovlig statsstøtte. Formularen findes på 23 sprog. Brug rullemenuen øverst til højre, hvis du vil skifte sprog.


Hvad er retsgrundlaget?

"Procedureforordning": Rådets forordning nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013, EUT L 204 af 31.7.2013, s. 15.

"Gennemførelsesforordning": Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (nu artikel 108 i TEUF), EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1, som senest er ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 372/2014 af 9. april 2014 for så vidt angår beregning af visse frister, behandling af klager (navnlig forpligtelsen til at bruge klageformularen) og identifikation og beskyttelse af fortrolige oplysninger.


Hvordan afgør jeg, om en foranstaltning udgør statsstøtte?
Artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Derfor skal følgende fem betingelser være opfyldt, for at en foranstaltning kan betragtes som statsstøtte:
  1. Anvendelse af statsmidler
  2. Økonomisk fordel
  3. Selektivitet (dvs. at støtten begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner)
  4. Påvirkning af konkurrencen
  5. Påvirkning af samhandlen mellem medlemsstaterne
Hvis disse betingelser ikke et opfyldt, skal du ikke indgive en klage gennem dette website. Du kan ikke bruge dette website til at informere Kommissionen om, at du ikke har modtaget statsstøtte.
Hvem har ret til at indgive en klage?

I henhold til artikel 20 i procedureforordningen kan kun interesserede parter indgive klager for at underrette Kommissionen om påstået ulovlig støtte eller misbrug af støtte. Med henblik herpå skal fysiske og juridiske personer, der ønsker at klage i henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 659/1999, bevise, at de er interesserede parter i henhold til forordningens artikel 1, litra h) (se i den forbindelse også gennemførelsesforordningens artikel 11a, stk. 1).

Interesserede parter er i procedureforordningens artikel 1, litra h), defineret som "alle medlemsstater og personer, virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder, hvis interesser måtte være berørt af den tildelte støtte, herunder navnlig støttemodtageren, konkurrerende virksomheder og erhvervsorganisationer".


Hvorfor er det obligatorisk at bruge en klageformular?

Ved procedureforordningens artikel 20, stk. 2, som ændret ved Rådets forordning 734/2013, blev brugen af en klageformular gjort obligatorisk. Der blev indført en ny klageformular ved ændringen af gennemførelsesforordningen (Kommissionens forordning 372/2014). I henhold til gennemførelsesforordningens artikel 11a, stk. 1, skal interesserede parter udfylde formularen i bilag IV behørigt og indgive alle de obligatoriske oplysninger, der udbedes heri. Dette nye krav trådte i kraft den 2. maj 2014. Formålet hermed er at lette behandlingen af klager ved at sikre, at Kommissionen modtager alle de relevante oplysninger om påstået ulovlig støtte eller misbrug af støtte.

Kommissionen kan på grundlag af en begrundet anmodning fra en interesseret part fritage denne fra at udfylde dele af de oplysninger, der udbedes i formularen (artikel 11a, stk. 2, i gennemførelsesforordningen). Klager skal indgives på et af Unionens officielle sprog (artikel 11a, stk. 3, i gennemførelsesforordningen).

Kommissionen beder klagere, der har indgivet ufuldstændige oplysninger, om at give deres synspunkter til kende inden for en fastsat frist. Svares der ikke inden for fristen, anses klagen for at være trukket tilbage.


Hvordan sender jeg min klage?
Det kan du gøre på to måder:
  1. download klageformularen og send den enten udskrevet pr. post eller via e-mail
  2. udfyld onlineformularen og send den elektronisk via websitet

Det er ikke nødvendigt at sende klagen pr. post eller fax, hvis den allerede er blevet send via e-mail eller onlineformularen.

Husk at indsende en ikke-fortrolig udgave af din klage, hvis den indeholder forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger.


Hvad sker der, når jeg har indgivet en klage?

Du modtager en kvittering for modtagelsen af din klage inden for 15 arbejdsdage. Kommissionen gennemgår de oplysninger, du har indsendt, og underretter dig om resultatet hurtigst muligt (se afsnit 7 om "klager" i kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager).

Din ikke-fortrolige udgave af klagen kan bleve videresendt til medlemsstaten for kommentarer. Du vil blive holdt orienteret om Kommissionens undersøgelse.


Hvilken afdeling/tjenestegren behandler klagen?

Klager om statsstøtte behandles af de ansvarlige afdelinger i Kommissionen. Få mere information under kontakter.


Kan jeg indbringe en sag for en national domstol?

Medlemsstaternes forpligtelse til at meddele planlagt statsstøtte til Kommissionen ("standstill-forpligtelsen") har direkte virkning, hvilket vil sige, at parter, der er berørt af statsstøtte givet i strid med standstill-forpligtelsen ("ulovlig støtte"), kan anlægge sagen direkte ved de nationale domstole. Fysiske og juridiske personer, hvis interesser er blevet skadet af en påstået ulovlig støtte, kan derfor indbringe sagen for de nationale domstole, der skal tage sagen op, uanset om der foregår en sideløbende procedure ved Kommissionen. Søgsmål ved de nationale domstole kan være en vigtig klageadgang, der kan give øjeblikkelig afhjælpning til en klager berørt af ulovlig statsstøtte. De retsmidler, der findes ved de nationale domstole, omfatter: forbud mod udbetaling af ulovlig støtte og påbud om tilbagebetaling af ulovlig støtte (uanset forenelighed); opkrævning af ulovlighedsrenter; erstatning til konkurrenter og andre tredjeparter; foreløbige forholdsregler mod ulovlig støtte.

Bemærk dog, at Kommissionen ikke kan tilbyde rådgivning om de nationale klagemuligheder, der er til rådighed i de enkelte sager. Du kan læse mere om de nationale domstoles anvendelse af statsstøttereglerne her.


Links:
  
tilbage til forsiden