Navigation path

FORSIDE
Politikområder
Sektorer
Om konkurrencepolitikken
Lovgivning og henvisninger
Kontakter
Aktuelle emner
I dette afsnit:
Oversigt>
Hvad nyt?
EU-Tidende
Lovgivning >
Sager (register)
Resultattavle, undersøgelser og rapporter
Samarbejde med nationale domstole
Modernisering af statsstøtte >
Offentlige tjenester og konkurrence
Regionalstøtte
State Aid Weekly
e-News
Klager

Statsstøttekontrol

Formular til klage over statsstøtte

På denne side kan du indgive en klage over påstået ulovlig statsstøtte. Formularen findes på 22 sprog. Brug rullemenuen øverst til højre, hvis du vil skifte sprog.


Hvad er retsgrundlaget?

Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (nu artikel 108 i TEUF), EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1-9 ("procedureforordningen")


Hvordan afgør jeg, om en foranstaltning udgør statsstøtte?
Artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Derfor skal følgende fem betingelser være opfyldt, for at en foranstaltning kan betragtes som statsstøtte:
  1. Anvendelse af statsmidler
  2. Økonomisk fordel
  3. Selektivitet (dvs. at støtten begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner)
  4. Påvirkning af konkurrencen
  5. Påvirkning af samhandlen mellem medlemsstaterne
Hvis disse betingelser ikke et opfyldt, skal du ikke indgive en klage gennem dette website. Du kan ikke bruge dette website til at informere Kommissionen om, at du ikke har modtaget statsstøtte.
Hvem har ret til at indgive en klage?

Interesserede parter (artikel 1, litra h), i procedureforordningen): "alle personer, virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder, hvis interesser måtte være berørt af den tildelte støtte, herunder navnlig [...], konkurrerende virksomheder og erhvervsorganisationer."

Bemærk, at klageren skal have legitim interesse i at indbringe sagen for Kommissionen. Klageren bliver ikke automatisk en interesseret part blot ved at indgive en klage til Kommissionen.


Hvorfor er det vigtigt at benytte klageformularen?

Kommissionen opfordrer på det kraftigste til at anvende klageformularen for at lette en effektiv behandling af klager. Hvis du ikke allerede har udfyldt klageformularen, opfordrer Kommissionen dig principielt til at gøre det. Det er meget vigtigt, at du udfylder formularen korrekt, så Kommissionen får de nødvendige oplysninger til at vurdere din sag.

Kommissionen modtager og behandler et stort antal klager om mulig ulovlig statsstøtte. Hvis klagen ikke indeholder de nødvendige oplysninger, kan det være svært at se, hvori konkurrenceproblemet består, hvilket kan medføre væsentlige forsinkelser i behandlingen af klagen.


Hvordan sender jeg min klage?
Det kan du gøre på to måder:
  1. download klageformularen og send den enten udskrevet pr. post eller via e-mail
  2. udfyld onlineformularen og send den elektronisk via websitet

Det er ikke nødvendigt at sende klagen pr. post eller fax, hvis den allerede er blevet send via e-mail eller onlineformularen.

Husk at indsende en ikke-fortrolig udgave af din klage, hvis den indeholder forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger.


Hvad sker der, når jeg har indgivet en klage?

Du modtager en kvittering for modtagelsen af din klage inden for 15 arbejdsdage. Kommissionen gennemgår de oplysninger, du har indsendt, og underretter dig om resultatet hurtigst muligt (se afsnit 7 om "klager" i kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager).

Din ikke-fortrolige udgave af klagen kan bleve videresendt til medlemsstaten for kommentarer. Du vil blive holdt orienteret om Kommissionens undersøgelse.


Hvilken afdeling/tjenestegren behandler klagen?

Klager om statsstøtte behandles af de ansvarlige afdelinger i Kommissionen. Få mere information under kontakter.


Kan jeg indbringe en sag for en national domstol?

Medlemsstaternes forpligtelse til at meddele planlagt statsstøtte til Kommissionen ("standstill-forpligtelsen") har direkte virkning, hvilket vil sige, at parter, der er berørt af statsstøtte givet i strid med standstill-forpligtelsen ("ulovlig støtte"), kan anlægge sagen direkte ved de nationale domstole. Fysiske og juridiske personer, hvis interesser er blevet skadet af en påstået ulovlig støtte, kan derfor indbringe sagen for de nationale domstole, der skal tage sagen op, uanset om der foregår en sideløbende procedure ved Kommissionen. Søgsmål ved de nationale domstole kan være en vigtig klageadgang, der kan give øjeblikkelig afhjælpning til en klager berørt af ulovlig statsstøtte. De retsmidler, der findes ved de nationale domstole, omfatter: forbud mod udbetaling af ulovlig støtte og påbud om tilbagebetaling af ulovlig støtte (uanset forenelighed); opkrævning af ulovlighedsrenter; erstatning til konkurrenter og andre tredjeparter; foreløbige forholdsregler mod ulovlig støtte.

Bemærk dog, at Kommissionen ikke kan tilbyde rådgivning om de nationale klagemuligheder, der er til rådighed i de enkelte sager. Du kan læse mere om de nationale domstoles anvendelse af statsstøttereglerne her.


Links:
  
tilbage til forsiden