Navigation path

HLAVNÍ STRÁNKA
Oblasti politiky
Odvětví
Politika hospodářské soutěže
Legislativa a dokumenty
Kontakty
Aktuální otázky
V této části:
Přehled >
Aktuality
Úřední věstník
Legislativa >
Případy (registr)
Přehledy, studie a zprávy
Spolupráce s vnitrostátními soudy
Modernizace státní pomoci >
Veřejné služby a hospodářská soutěž
Regionální podpora
Elektronický týdeník o státní podpoře
Stížnosti

Kontrola státní podpory

Formulář stížnosti na státní podporu

Na této stránce můžete podat stížnost na poskytnutí údajně protiprávní státní podpory. Formulář existuje ve 22 jazycích. Požadovaný jazyk zvolte z nabídky v pravém horním rohu.


Jaký je právní základ?

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (stávající článek 108 SFEU), Úřední věstník L 83, 27.3.1999, s. 1–9 („procesní nařízení“)


Jak poznám, že se jedná o státní podporu?
Ustanovení čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že podpora poskytovaná v jakékoli formě členským státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, je, pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy, neslučitelná s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak. Má-li být proto opatření označeno za státní podporu, musí být splněno těchto pět podmínek:
  1. použití státních prostředků
  2. hospodářská výhoda
  3. selektivnost (tj. podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby)
  4. vliv na hospodářskou soutěž
  5. vliv na obchod mezi členskými státy
Nepodávejte stížnost prostřednictvím těchto stránek, pokud tyto podmínky nejsou splněny. Nevyužívejte tyto internetové stránky k tomu, abyste informovali Komisi, že vám nebyla poskytnuta státní podpora.
Kdo může stížnost podat?

Zúčastněné strany (čl. 1 písm. h) procesního nařízení): „kterákoli osoba, podnik nebo sdružení podniků, jejichž zájmy by mohly být ovlivněny poskytnutím podpory, zejména […] konkurenční podniky a profesní sdružení.“

Upozorňujeme, že stěžovatel musí prokázat zájem, který ho opravňuje přednést věc Komisi. Pouhým podáním stížnosti u Komise se stěžovatel automatický nestává zainteresovanou stranou.


Proč je důležité použít formulář stížnosti?

Komise vřele doporučuje použít formulář stížnosti, jelikož to usnadňuje její efektivní vyřízení. Pokud jste dosud formulář stížnosti nevyplnili, Komise vás k tomu pravděpodobně vyzve. Jelikož je důležité, aby Komise obdržela všechny potřebné informace k vyhodnocení vaší věci, věnujte vyplnění formuláře náležitou pozornost.

Komise dostává a vyřizuje velký počet stížností na možné poskytnutí protiprávní státní podpory. Pokud nebude vaše stížnost obsahovat potřebné informace, nebude snadné stanovit, co konkrétně ve vámi popisovaném případě ovlivňuje hospodářskou soutěž. Vyřizování stížnosti se proto může velmi protáhnout.


Jak mohu stížnost podat?
Jsou dva způsoby:
  1. formulář stížnosti si můžete stáhnout a vyplněný ho poslat buď v tištěné podobě poštou, nebo v elektronické formě e-mailem
  2. vyplnit elektronický formulář na internetu a poslat ho prostřednictvím našich stránek

Pokud jste stížnost zaslali elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím našich stránek, nemusíte ji znovu posílat poštou nebo faxem.

Pokud vaše stížnost obsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace, nezapomeňte nám zaslat i verzi bez důvěrných informací.


Jaký je další postup po předložení stížnosti?

Do 15 pracovních dnů obdržíte potvrzení o přijetí stížnosti. Komise přezkoumá předložené informace a výsledek vám sdělí co nejdříve (viz oddíl 7 týkající se stížností v Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory).

Verze vaší stížnosti bez důvěrných informací může být zaslána k vyjádření členskému státu. O průběhu vyšetřování Komise budete průběžně informováni.


Kdo se bude vyřízením stížnosti zabývat?

V Komisi se stížnosti na státní podporu vyřizují decentralizovaně, což znamená, že se jimi zabývá příslušné ředitelství. Více informace najdete v seznamu kontaktů.


Mohu se v dané věci obrátit na vnitrostátní soud?

Povinnost členských států oznámit plánovanou státní podporu Komisi („povinnost pozastavení“) má přímý účinek, což znamená, že strany, které ovlivňuje státní podpora poskytnutá v rozporu s ustanovením o pozastavení („protiprávní podpora“), se mohou obrátit přímo na vnitrostátní soudy. Proto každá fyzická či právnická osoba, jejíž zájmy byly nepříznivě ovlivněny údajnou protiprávní podporou, mohou věc předložit vnitrostátním soudům, které musí případ posoudit bez ohledu na to, zda ve stejné věci postupuje současně i Komise. Řízení u vnitrostátních soudů totiž může nabídnout důležité opravné prostředky, které stěžovali poškozenému protiprávní státní podporou poskytnou okamžitou pomoc. Opatření vnitrostátních soudů mohou zahrnovat: zastavení výplaty protiprávní podpory; navrácení protiprávní podpory (bez ohledu na její slučitelnost); vymáhání úroků z protiprávní podpory; náhradu škody pro konkurenty a další třetí strany; a prozatímní opatření proti protiprávní podpoře.

Komise však nemůže poskytovat poradenství ohledně vnitrostátních postupů v jednotlivých případech. Více informací o tom, jak vnitrostátní soudy uplatňují právní předpisy o státní podpoře, najdete na této stránce.


Související odkazy
  
Zpět na úvod