Navigation path

НАЧАЛО
Области на политиката
Сектори
Политика на конкуренция
Законодателство и препратки
За контакти
Текущи въпроси
В този раздел:
Обзор >
Новини
Официален вестник
Законодателство >
Дела (Регистър)
Проучвания и доклади
Сътрудничество с национални съдилища
Модернизиране на държавната помощ >
Публични услуги и конкуренция
Регионална помощ
Седмичен бюлетин
e-News
Жалби

Контрол на държавните помощи

Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

От тази страница можете да подадете жалба срещу предполагаема незаконна държавна помощ. Този формуляр е достъпен на 22 езика. Моля, използвайте падащото меню в горната дясна част на екрана, за да преминете на друг език.


Какво е правното основание?

Регламент на Съвета № 659/1999 от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (понастоящем член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз), Официален вестник L 83, 27.03.1999 г., стр.1-9 („Процедурен регламент“)


Как мога да определя дали дадена мярка представлява държавна помощ?
В член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз се посочва, че, освен ако в Договорите не е предвидено друго, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез държавни ресурси под каквато и да е форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията, като поставя в по-благоприятно положение дадени предприятия или производството на определени стоки, е несъвместима с вътрешния пазар, доколкото засяга търговията между страните членки. Затова, за да бъде класифицирана дадена мярка като държавна помощ, трябва да бъдат изпълнени следните пет условия:
  1. Използване на държавни ресурси
  2. Икономическо предимство
  3. Избирателност (например държавната помощ облагодетелства дадени търговски предприятия или производството на определени стоки)
  4. Последствия за конкуренцията
  5. Последствия за търговията между страните членки
Ако тези условия не са изпълнени, не трябва да подавате жалба на този сайт. Моля, не използвайте този уебсайт, за да информирате Комисията, че не сте получили държавна помощ.
Кой може да подаде валидна жалба?

Заинтересовани страни (член 1, буква з от Процедурния регламент): „всяко лице, предприятие или обединение от предприятия ,чиито интереси биха могли да бъдат засегнати от предоставянето на помощ, по-специално […] конкуриращите се предприятия и търговските обединения“.

Моля, имайте предвид, че жалбоподателят трябва да демонстрира законен интерес към отнасянето на случая до Комисията. Фактът, че е подал жалба до Комисията, не означава, че жалбоподателят автоматично става заинтересована страна.


Защо е важно да се използва формуляра за жалба?

Комисията насърчава използването на формуляра за жалба, за да се улесни ефективното обработване на жалбите. Ако все още не сте попълнили формуляра за жалба, Комисията ще ви прикани да го направите. Много е важно да го попълните внимателно, за да може Комисията да получи необходимата информация, за да оцени вашия случай.

Комисията получава и обработва голям брой жалби за евентуално предоставяне на незаконна държавна помощ. Ако жалбата не съдържа необходимата информация, може да бъде затруднено идентифицирането на съответните проблеми, свързани с конкуренцията, което пък може да доведе до значително забавяне на обработката на жалбата.


Как мога да изпратя жалбата си?
Има два начина:
  1. изтеглете формуляра за жалба и го изпратете по обикновената или по електронната поща
  2. попълнете онлайн формуляра и го изпратете по електронен път чрез нашия уебсайт

Не е необходимо да изпращате жалбата по пощата или по факс, ако вече сте я изпратили по електронната поща или чрез уебсайта.

Моля, не забравяйте да изпратите неповерителна версия на Вашата жалба, ако тя съдържа търговски тайни или друга поверителна информация.


Какво се случва след изпращането на жалбата?

Ще получите потвърждение за получаването на Вашата жалба в рамките на 15 работни дни. Комисията ще провери предоставената информация и ще Ви уведоми за резултата възможно най-бързо (вижте раздел 7 относно жалбите на Кодекса за най-добри практики при провеждане на процедури на контрол на държавните помощи).

Неповерителната версия на Вашата жалба може да бъде изпратена на държавата-членка за коментар. Ще бъдете редовно информирани за проверката на Комисията.


Кой отдел/коя служба ще се занимава с жалбата?

В Комисията жалбите във връзка с държавни помощи се обработват децентрализирано от отговорните за това генерални дирекции. За повече информация вижте списъка с адреси за контакти.


Мога ли да отнеса даден случай до националния съд?

Задължението на страните членки да уведомяват Комисията за планирани държавни помощи („задължение за изчакване“) има пряко действие, което означава, че страните, засегнати от предоставена в нарушение на задължението за изчакване държавна помощ („незаконна помощ“), могат да отнесат въпроса директно до национален съд. Затова физическите или юридическите лица, чиито интереси са засегнати от предполагаемата незаконна помощ, могат да отнесат въпроса до национален съд, който трябва да разгледа случая независимо от съществуването на паралелна процедура в Комисията. Действията пред национален съд могат да бъдат важно средство за компенсация на ищеца, засегнат от незаконна държавна помощ. Някои от възможните корективни мерки от страна на националните съдилища са: предотвратяване на плащането на незаконна помощ; възстановяване на незаконна помощ (без оглед на съвместимостта); възстановяване на лихва за неправомерност; компенсиране на щетите за конкуренти и други трети страни и временни мерки срещу незаконна помощ.

Моля, имайте предвид, че въпреки това Комисията не е в състояние да даде съвет относно наличните във всеки отделен случай национални процедури. Повече информация относно прилагането на правото в областта на държавната помощ от националните съдилища може да бъде намерена на тази страница.


Връзки по темата
  
обратно към Начало