Navigation path

DOMOV
Oblasti politiky
Sektory
Informácie o politike hospodárskej súťaže
Právne predpisy a referencie
Kontakty
Aktuálne otázky
V tejto sekcii:
Prehľad >
Aktuality
Úradný vestník
Právne predpisy >
Prípady (register)
Tabuľka výsledkov, štúdie a správy
Spolupráca s vnútroštátnymi súdmi
Modernizácia štátnej pomoci >
Služby všeobecného záujmu a hospodárska súťaž
Regionálna pomoc
Týždenník State Aid Weekly
o štátnej pomoci
Sťažnosti

Kontrola štátnej pomoci

Stiahnite si formulár na podanie sťažnosti

Na tejto stránke si môžete stiahnuť formulár na podanie sťažnosti za účelom jeho odoslania na príslušný útvar Komisie buď e-mailom alebo poštou. Tento formulár je k dispozícii v 22 jazykoch. Ak chcete prejsť na iný jazyk, použite rozbaľovací zoznam v pravej hornej časti obrazovky.

Komisia dôrazne odporúča uprednostniť elektronickú formu podávania informácií pred papierovou.

Stiahnuť formulár (RTF)


Odoslanie prostredníctvom e-mailu:

Odporúčania pre sťažnosti odosielané prostredníctvom e-mailu:
  • Veľkosť pripojených dokumentov nesmie presiahnuť 3 Mb.
  • V prípade, že váš e-mail presiahne tento limit, odporúčame vám odoslať druhý e-mail s rovnakým textom v políčku Predmet a pripojenou referenciou „e-mail 2“.
  • Ak disponujete veľkým množstvom dokumentov, môžete ich takisto zaslať poštou na CD ROM nosiči na adresu uvedenú ďalej na stránke.
Na koho adresovať sťažnosť?

Vašu sťažnosť adresujte na príslušné generálne riaditeľstvo:

Európska komisia
Directorate-General for Agriculture and Rural Development (GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka)
Directorate H
Office: Loi 130, 5/128
B-1049 Brusel
Fax (32-2) 296 76 72
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu


Európska komisia
Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs (GR pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti)
Directorate D
Rue Joseph II 99
B-1049 Brusel
Fax (32-2) 295 19 42
mare-aidesdetat@ec.europa.euPre všetky ostatné sektory:
Európska komisia
Directorate General for Competition (GR pre hospodársku súťaž)
State aid Registry
B-1049 Brusel
Fax (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu


V prípade, že máte pochybnosti o kompetentnom útvare, vašu sťažnosť môžete zaslať na adresu:
Európska komisia
Secretariat General (Generálny sekretariát)
B-1049 Brusel
Fax: (32-2) 296 43 35
sg-plaintes@ec.europa.eu

  
Návrat na úvodnú stránku