Navigation path

Strona główna
Czym jest polityka konkurencji?
Dlaczego polityka konkurencji jest ważna dla konsumentów?
Jak Komisja stosuje politykę konkurencji?
Instytucje UE a polityka konkurencji
Kontakt

Informacje dla konsumentów

Połączenia

Organy ds. konkurencji dbają o to, aby połączenia przedsiębiorstw nie zaburzały równowagi rynkowej w sposób mogący zakłócić konkurencję lub prowadzić do powstania pozycji dominującej, której przedsiębiorstwa mogłyby nadużywać.

Przed połączeniem lub utworzeniem stowarzyszenia duże przedsiębiorstwa muszą zwrócić się do Komisji o zezwolenie, przedstawiając informacje potrzebne jej do podjęcia decyzji.

Dlaczego połączenia trzeba zatwierdzać na poziomie UE?

Aby przedsiębiorstwa działające w więcej niż jednym państwie członkowskim UE nie musiały wielokrotnie starać się o pozwolenie na połączenie.

Łączenie działalności może umożliwić przedsiębiorstwom bardziej efektywne opracowywanie nowych produktów czy też redukcję kosztów produkcji lub dystrybucji. Dzięki zwiększonej efektywności rynek staje się bardziej konkurencyjny, a konsumenci odnoszą korzyść – mają do wyboru produkty o wyższej jakości po uczciwszych cenach.

Niemniej jednak niektóre połączenia mogą ograniczać konkurencję, zwykle poprzez utworzenie lub wzmocnienie przedsiębiorstwa dominującego. Sytuacja taka może szkodzić konsumentom ze względu na wyższe ceny, mniejszy wybór czy też mniejszą innowacyjność.

Jakie połączenia bada Komisja Europejska?

Każde połączenie, w wyniku którego powstałoby przedsiębiorstwo, którego roczne światowe i europejskie obroty przekraczałyby określone progi.

Poniżej tych progów połączenia mogą być oceniane przez krajowe organy ds. konkurencji.

Zasady te dotyczą wszystkich połączeń przedsiębiorstw niezależnie od tego, gdzie na świecie łączące się przedsiębiorstwa mają swoje siedziby, centrale, ośrodki działalności czy też zakłady produkcyjne. Nawet połączenia przedsiębiorstw mających siedziby poza terytorium UE mogą wpływać na rynki UE, jeżeli przedsiębiorstwa te prowadzą na nich działalność.

Komisja może również badać połączenia skierowane do niej przez krajowe organy ds. konkurencji z państw członkowskich. Wnieść o to mogą łączące się przedsiębiorstwa lub krajowy organ ds. konkurencji. W pewnych okolicznościach Komisja może również skierować sprawę do krajowego organu ds. konkurencji.

Kiedy zakazuje się połączenia, a kiedy wyraża na nie zgodę?

Połączeń zakazuje się, jeżeli poważnie zakłócałyby konkurencję w UE.

Ma to na celu ochronę przedsiębiorstw i konsumentów przed wyższymi cenami lub bardziej ograniczonym wyborem towarów i usług. Zgłaszanych połączeń można na przykład zakazać, jeżeli łączące się strony są głównymi konkurentami lub jeżeli połączenie osłabiłoby w znaczący sposób skuteczną konkurencję na rynku, zwłaszcza przez utworzenie lub wzmocnienie przedsiębiorstwa dominującego.

Połączenia są zatwierdzane bezwarunkowo, jeżeli Komisja uzna, że nie ograniczają konkurencji.

Zatwierdzenie warunkowe

Komisja Europejska może warunkowo zatwierdzić połączenie, jeżeli łączące się strony zobowiążą się podjąć działania zapobiegające zakłócaniu konkurencji w wyniku połączenia.

Mogą się one na przykład zobowiązać do sprzedaży części połączonego przedsiębiorstwa lub wydania licencji na technologię innym podmiotom na rynku. Jeżeli Komisja uzna, że w ten sposób przedsiębiorstwa utrzymają lub przywrócą konkurencję na rynku, warunkowo zatwierdza połączenie i kontroluje, czy łączące się przedsiębiorstwa wypełniają swoje zobowiązania. Jeżeli tego nie robią, Komisja ma prawo interweniować.


  
poprzedni wróć dalej