Navigation path

Начало
Какво представлява политиката на конкуренция?
Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?
Как Комисията прилага политиката на конкуренция?
Институциите на ЕС и политиката на конкуренция
За контакти

В полза на потребителите

Сливания

Органите за защита на конкуренцията се грижат, когато предприятията обединяват сили, това да не нарушава пазарния баланс, така че да се наруши конкуренцията и да се създаде господстващо положение, с което би могло да се злоупотребява.

Преди да се слеят или да основат асоциации, големите компании трябва да поискат разрешение от Комисията, като ѝ предоставят необходимата за вземане на решение информация.

Защо е необходимо сливанията да бъдат разглеждани на европейско равнище?

Това позволява предприятията, извършващи стопанска дейност в повече от една държава от ЕС, да получат разрешение за своите сливания наведнъж.

Предприятията, обединяващи дейностите си, могат например да разработят по-успешно нови продукти или да намалят своите разходи за производство или дистрибуция. Поради увеличената им ефективност пазарът става по-конкурентен и потребителите печелят от по-висококачествени стоки на по-ниски цени.

В някои случаи обаче сливанията могат да ограничат конкуренцията чрез създаване или подсилване на предприятие с господстващо положение. Това най-често е в ущърб на потребителите поради по-високите цени, по-ограничения избор или по-ниското ниво на иновации.

Кои сливания разглежда Европейската комисия?

Всяко сливане, което ще създаде предприятие с годишен общ и европейски оборот, надвишаващ определен праг.

Под определените прагове сливанията могат да бъдат разглеждани от национални органи за защита на конкуренцията.

Правилата важат за всички сливания, независимо в коя част на света се намират юридическите адреси, централите, дейностите или производствените мощности на сливащите се предприятия. Това е така, защото дори сливанията между компании, базирани извън Европейския съюз, могат да повлияят на пазарите в него, ако компаниите развиват дейност в неговите граници.

Комисията може да разглежда и сливания, отнесени до нея от национални органи за защита на конкуренцията от държавите на ЕС. Разглеждането може да бъде поискано от сливащите се предприятия или от националните органи за защита на конкуренцията. При определени обстоятелства Европейската комисия също може да отнесе случай до националните органи.

Кога сливанията биват отхвърлени или одобрени?

Сливанията се отхвърлят, когато биха ограничили значително конкуренцията в ЕС.

Това се прави с цел да се защитят предприятията и потребителите от по-високи цени или по-ограничен избор на стоки или услуги. Планирани сливания могат да бъдат забранени например, ако участващите в тях предприятия са основни конкуренти или ако сливането би отслабило значително конкуренцията на пазара по друг начин, преди всичко чрез създаване или подсилване на предприятие с доминиращо положение.

Сливанията се разрешават безусловно, ако Комисията прецени, че те няма да доведат до ограничаване на конкуренцията.

Условно одобрение

Европейската комисия може да даде условно одобрение за дадено сливане, ако участниците в него поемат ангажимент за действия, насочени към предотвратяване на нарушаването на конкуренцията.

Предприятията могат например да поемат ангажимент да продадат част от обединения бизнес или да предоставят лиценз за технология на друг участник на пазара. Ако Комисията смята, че поетите ангажименти ще запазят или възстановят конкуренцията на пазара, тя одобрява условно сливането и следи за това сливащите се предприятия да изпълнят обещаното. Ако не го направят, Комисията може да се намеси.


  
предишна назад следваща