Navigation path

Pradžia
Kas yra konkurencijos politika?
Kodėl konkurencijos politika svarbi vartotojams?
Kaip Komisija taiko konkurencijos politiką?
ES institucijos ir konkurencijos politika
Kontaktai

Dėmesio centre – vartotojai

ES institucijos ir konkurencijos politika


Europos Parlamentas

Europos Vadovų Taryba

ES Taryba

Europos Komisija

Europos Teisingumo Teismas
Europos centrinis bankas

Audito Rūmai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Galiojantys konkurencijos teisės aktai

Daugiau apie konkurencijos politikąEuropos Parlamentas

Europos Parlamentas (EP) yra vienintelė institucija, kurios narius kas penkerius metus tiesiogiai renka Europos Sąjungos piliečiai. EP narių yra 751. Jie posėdžių salėje sėdi susiskirstę ne pagal valstybes nares, o pagal politines frakcijas. Parlamentas kartu su ES Taryba beveik tris ketvirtadalius ES teisės aktų priima pagal vadinamąją bendro sprendimo procedūrą. Konkurencijos politikai ši procedūra netaikoma.

Už konkurencijos klausimus atsakingi EP komitetai

Už konkurencijos politikos ir vartotojų gerovės klausimus atsakingi 2 komitetai:

  • Europos Parlamento ECON komitetas (ekonomikos ir pinigų reikalai)
    Kompetencijos sritis – ES ekonomikos ir pinigų politika ir, be kita ko, konkurencijos taisyklės ir vyriausybės parama verslui (valstybės pagalba);
  • Europos Parlamento IMCO komitetas (vidaus rinka ir vartotojų apsauga)
    Kompetencijos sritis – nustatyti ir pašalinti potencialias kliūtis ES bendrosios rinkos veikimui ir propaguoti bei ginti ekonominius vartotojų interesus.

Daugiau apie Europos Parlamentą

Į puslapio pradžią

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro ES valstybių bei vyriausybių vadovai ir kurios susitikimai vyksta keturiskart per metus, nustato Europos Sąjungos bendrąsias politikos kryptis bei prioritetus ir skatina ES vystymąsi.

Europos Vadovų Taryba, pritarus Europos Parlamentui, tvirtina už konkurenciją atsakingą Komisijos narį, kurį paskiria nacionalinės vyriausybės ir Komisijos pirmininkas.

Į puslapio pradžią

ES Taryba

Taryba kartu su Europos Parlamentu tvirtina vartotojų apsaugos ir konkurencijos teisės aktus.

Kiekvienos ES šalies už konkurenciją atsakingi ministrai sudaro Konkurencingumo tarybą ir susitinka jos posėdžiuose.

Daugiau apie ES Tarybą

Į puslapio pradžią

Europos Komisija

Europos Komisija užtikrina, kad būtų tinkamai taikomos ES konkurencijos taisyklės.

Šiuo tikslu ji daugiausiai atlieka stebėseną ir prireikus užkertą kelią:

  • susitarimams, kuriais ribojama konkurencija (ypač labai didelę įtaką turintiems karteliams);
  • įmonių piktnaudžiavimui dominuojančia padėtimi rinkoje;
  • bendrovių susijungimui ir įsigijimui;
  • vyriausybės paramai.

Tam Komisijai suteikti įvairūs inspektavimo ir teisės aktų vykdymo užtikrinimo įgaliojimai. Pavyzdžiui, ji gali atlikti įmonių patikrinimus, rengti klausymus ir taikyti išimtis. Vyriausybės taip pat įpareigotos iš anksto pranešti Komisijai apie planuojamą paramą įmonėms (valstybės pagalbą).

Vykdant modernizavimo procesą (Reglamentas 1/2003), nuo 2004 m. dalį teisės aktų vykdymo užtikrinimo funkcijų perėmė valstybės narės. Nacionalinės konkurencijos institucijos ir nacionaliniai teismai gali taikyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnį (buvę EB sutarties 81 ir 82 straipsniai).

Įgyvendindama konkurencijos politiką Komisija atsižvelgia į vartotojų interesus.

Daugiau informacijos apie konkrečias bylas, galiojančius teisės aktus ir kitus su konkurencija susijusius klausimus rasite Komisijos konkurencijos interneto svetainėje.

Daugiau apie Europos Komisiją

Į puslapio pradžią

Europos Teisingumo Teismas

Teisingumo Teismas yra pagrindinė Europos teisminė institucija, užtikrinanti, kad visoje ES būtų vienodai aiškinami ir taikomi konkurencijos teisės aktai.

Metai iš metų priimami Teismo sprendimai dažnai nepastebimai darė didelę įtaką kasdieniniam ES piliečių gyvenimui, padėjo atkurti konkurenciją ES rinkose ir taip užtikrino didesnį kokybiškesnių prekių ir paslaugų pasirinkimą mažesnėmis kainomis.

Konkurencijos bylas dabar sprendžia ES Bendrasis Teismas (anksčiau jis vadinosi Pirmosios instancijos teismas), o apeliacinius skundus tvarko Teisingumo Teismas.

Nacionaliniai teismai gali (kartais privalo) perduoti bylas Teisingumo Teismui, kad jis nurodytų, kaip konkrečiu atveju turi būti aiškinama ES konkurencijos teisė.

Daugiau apie Europos Teisingumo Teismą

Teismo sprendimai konkurencijos bylose

Į puslapio pradžią

Europos centrinis bankas

Europos centrinis bankas yra atsakingas už ES bendrąją valiutą – eurą. Pagrindinis jo uždavinys – išlaikyti euro perkamąją galią ir kainų stabilumą euro zonoje. Euro zonoje yra 16 ES šalių. Eurą pradėta naudoti 1999 m.

Su Europos centriniu banku nuolat konsultuojamasi visais su finansų sektoriumi susijusiais konkurencijos klausimais.

Daugiau apie Europos centrinį banką

Į puslapio pradžią

Audito Rūmai

Audito Rūmai prižiūri, kad būtų tinkamai renkamos ir teisėtai leidžiamos ES biudžeto lėšos (Europos mokesčių mokėtojų pinigai).

Jie yra įgalioti audituoti įmonėms už antikonkurencinį elgesį Komisijos skirtas baudas.

Surinktos baudų lėšos pervedamos į ES biudžetą.

Daugiau apie Audito Rūmus

Į puslapio pradžią

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Per Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą profesinės sąjungos, darbdavių asociacijos ir kitos pilietinei visuomenei atstovaujančios grupės išreiškia nuomonę ES klausimais ir taip prisideda prie spendimų priėmimo.

Vienas šio komiteto skyrius (Bendrosios rinkos gamybos ir vartojimo skyrius) yra atsakingas būtent už konkurencijos politikos ir vartotojų gerovės klausimus.

Daugiau apie Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą

Į puslapio pradžią

Galiojantys konkurencijos teisės aktai

Kur rasti galiojančius teisės aktus?

Į puslapio pradžią

Daugiau apie konkurencijos politiką

Viešos konsultacijos

Kad galėtų geriau įvertinti galimą antikonkurencinio elgesio žalą, Europos Komisija tam tikrais atvejais konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis. Komisija kaskart aiškiai nustato, kurios suinteresuotosios šalys gali teikti pastabas.

Komisija su suinteresuotosiomis šalimis konsultuojasi dėl visų politinių iniciatyvų.

Vykstančios konsultacijos

Į puslapio pradžią