Navigacijski put

Početna stranica
Što je politika tržišnog natjecanja?
Zašto je politika tržišnog natjecanja važna za potrošače?
Kako Komisija primjenjuje politiku tržišnog natjecanja?
Institucije EU-a i politika tržišnog natjecanja
Kontakti

U službi potrošača

Institucije EU-a i politika tržišnog natjecanja


Europski parlament

Europsko vijeće

Vijeće Europske unije

Europska komisija

Sud Europske unije
Europska središnja banka

Revizorski sud

Europski gospodarski i socijalni odbor

Postojeće zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja

Više informacija o politici tržišnog natjecanjaEuropski parlament

Europski parlament jedina je institucija u kojoj zastupnike izravno biraju europski građani. Parlament ima 751 zastupnika koji se biraju svakih pet godina i koji su svrstani prema političkoj pripadnosti, a ne prema državi članici iz koje potječu. Parlament i Vijeće Europske unije u okviru „postupka suodlučivanja” zajednički odlučuju o gotovo tri četvrtine politika EU-a. Za politiku tržišnog natjecanja ne provodi se postupak suodlučivanja.

Parlamentarni odbori povezani s tržišnim natjecanjem

Postoje dva odbora koja se bave pitanjima u pogledu politike tržišnog natjecanja i dobrobiti potrošača:

  • Odbor ECON (ekonomska i monetarna politika)
    Nadležan je za ekonomske i monetarne politike Unije, a među ostalim i za pravila o tržišnom natjecanju i potporama država poduzećima (državne potpore).
  • Odbor IMCO (unutarnje tržište i zaštita potrošača)
    Nadležan je za pronalaženje i uklanjanje mogućih prepreka funkcioniranju jedinstvenog tržišta EU-a te za promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača.

Saznajte više o Europskom parlamentu

na vrh

Europsko vijeće

Europsko vijeće, sastanak na vrhu europskih čelnika koji se održava svaka tri mjeseca, određuje opći politički smjer i prioritete Europske unije, osigurava potrebni poticaj za njezin razvoj i određuje opći politički smjer i prioritete tog razvoja.

Europsko vijeće uz Europski parlament ima važnu ulogu u odobravanju povjerenika za tržišno natjecanje, kojeg nominiraju nacionalne vlade i predsjednik Komisije.

na vrh

Vijeće Europske unije

U Europskom parlamentu i u Vijeću Europske unije donose se propisi EU-a o zaštiti potrošača i tržišnom natjecanju.

Što se tiče pitanja tržišnog natjecanja, nadležni ministri iz svih država članica EU-a sastaju se u okviru „Vijeća za konkurentnost”.

Saznajte više o Vijeću Europske unije

na vrh

Europska komisija

Europska komisija vodi brigu o pravilnoj primjeni pravila EU-a o tržišnom natjecanju.

To se većinom odnosi na nadzor i, po potrebi, sprečavanje sljedećega:

  • sporazuma kojima se narušava tržišno natjecanje (posebno snažnih kartela)
  • zlouporaba vladajućeg položaja na tržištu među poduzećima
  • koncentracija i preuzimanja
  • potpora države

Komisija pritom na raspolaganju ima raznolike inspekcijske i izvršne ovlasti, npr. za istraživanje poduzeća, održavanje saslušanja i odobravanje iznimki. Države članice dužne su unaprijed je obavijestiti o svim predviđenim potporama za poduzeća (državnim potporama).

No od 2004. neke od njezinih izvršnih zadaća preuzele su države članice u okviru postupka „modernizacije” (Uredba 1/2003) Time se nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje i nacionalnim sudovima omogućuje da primjenjuju i provode članak 101. (bivši članak 81. UEZ-a) i članak 102. (bivši članak 82. UEZ-a) UFEU-a.

Pri provedbi svih aspekata politike tržišnog natjecanja Komisija uzima u obzir interes potrošača.

Za više informacija o određenim predmetima, važećem zakonodavstvu i ostalome posjetite web-mjesto Komisije o tržišnom natjecanju.

Saznajte više o Europskoj komisiji

na vrh

Sud Europske unije

Sud Europske unije glavno je europsko pravosudno tijelo koje se brine za ujednačeno tumačenje i primjenu propisa o tržišnom natjecanju u čitavom EU-u.

Iako često prolaze nezapaženo, mnoge važne presude koje je Sud donio tijekom godina imale su znatan utjecaj na svakodnevne živote Europljana jer su poslužile kao pomoć u uspostavljanju uspješnog tržišnog natjecanja na tržištima EU-a koje je dovelo do većeg izbora kvalitetnijih proizvoda/usluga po nižim cijenama.

Predmetima u području tržišnog natjecanja sad se bavi Opći sud EU-a (prije pod nazivom „Prvostupanjski sud”), a žalbama se bavi Sud Europske unije.

Nacionalni sudovi mogu (a katkad i moraju) uputiti predmete Sudu Europske unije kako bi dobili pojašnjenje kako za određeno pitanje tumačiti propise EU-a u području tržišnog natjecanja.

Saznajte više o Sudu Europske unije

Sudska praksa u predmetima u području tržišnog natjecanja

na vrh

Europska središnja banka

Europska središnja banka središnja je banka za jedinstvenu europsku valutu, euro. Glavni joj je zadatak održavanje kupovne moći eura, čime se održava stabilnost cijena u eurozoni. Eurozonu čini 16 država članica Europske unije koje su od 1999. uvele euro.

S Europskom središnjom bankom redovito se provode savjetovanja u pogledu svih pitanja tržišnog natjecanja povezanih s financijskim sektorom.

Saznajte više o Europskoj središnjoj banci

na vrh

Europski revizorski sud

Revizorski sud nadzire pravilno prikupljanje i zakonito trošenje sredstava u proračunu EU-a (novca europskih poreznih obveznika) na politike EU-a.

Sud ima ovlasti za reviziju kazni izrečenih poduzećima koja su proglašena krivima za protutržišno ponašanje u predmetima koje je pokrenula Komisija.

Novac koji pristigne od kazni vraća se u proračun EU-a.

Saznajte više o Revizorskom sudu

na vrh

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

To je tijelo preko kojega sindikati, udruge poslodavaca i druge skupine koje predstavljaju civilno društvo iznose svoje mišljenje u pogledu pitanja EU-a i time doprinose postupku odlučivanja.

Ima odjel koji se bavi politikom tržišnog natjecanja i pitanjima dobrobiti potrošača (odjel za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju).

Saznajte više o EGSO-u

na vrh

Važeće zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja

Gdje pronaći važeće zakonodavstvo?

na vrh

Više o politici tržišnog natjecanja

Javna savjetovanja

Komisija poziva zainteresirane strane u određenim predmetima da surađuju i dostave svoje primjedbe kako bi joj pomogle u procjeni moguće štetnosti protutržišnog ponašanja. Za svaki pojedinačni predmet jasno su određene skupine dionika koje mogu dostaviti primjedbe.

Komisija provodi savjetovanja i o svim svojim političkim inicijativama.

Pogledajte koja su savjetovanja u tijeku

na vrh