Navigation path

Etusivu
Kilpailupolitiikka
Kilpailupolitiikan hyödyt kuluttajille
Kilpailupolitiikan soveltaminen
EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka
Yhteydenotot

Kuluttajien palveluksessa

Valtiontuki

Kansalliset viranomaiset tukevat toisinaan paikallista teollisuutta ja yksittäisiä yrityksiä julkisin varoin. Tämä antaa yrityksille kohtuutonta etua suhteessa muihin samalla alalla toimiviin yrityksiin muissa EU-maissa. Toisin sanoen se vääristää tervettä kilpailua ja kauppaa.

Euroopan komission tehtävä on estää tämä. Komissio sallii valtionavun vain, jos se on aidosti yleisen edun mukaista eli jos se hyödyttää yhteiskuntaa tai taloutta kokonaisuudessaan.

Lisätietoa komission tehtävistä yrityksille annettavaa valtionapua koskevan lainsäädännön soveltamisessa saa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklasta.


Tuen salliminen

Komission täytyy ensin tarkastella seuraavia kysymyksiä:

  • Ovatko kansalliset viranomaiset myöntäneet yritykselle tukia kuten rahallisia avustuksia, korkotukia, verohelpotuksia, lainantakauksia, osakkuuksia yrityksissä, edullisin ehdoin annettuja hyödykkeitä tai palveluita ym.?
  • Vaikuttaako tuki EU-maiden väliseen kauppaan? (Jos yrityksen arvo on alle 200 000 euroa kolmen vuoden aikana, sille annettavan tuen ei katsota vaikuttavan EU:n kauppaan.)
  • Onko tuki valikoivaa eli antaako se etua tietyille yrityksille, tietyille tuotannonaloille tai tietyn alueen yrityksille? Esimerkiksi yleiset verotustoimenpiteet ja työlainsäädäntö eivät ole valikoivia, koska ne koskevat kaikkia yrityksiä.
  • Onko kilpailu vääristynyt tai tuleeko se todennäköisesti vääristymään tulevaisuudessa?

Jos vastaukset ovat myönteisiä, komissio ei voi sallia tukea, ellei tuen katsota olevan yhteismarkkinoille soveltuvaa.

Esimerkkejä

Tuki, joka auttaa tai edistää epäsuotuisia alueita, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, tutkimusta ja kehitystä, ympäristönsuojelua, koulutusta, työllisyyttä tai kulttuuria, on sallittu.

Yleinen investointituki, jota on myönnetty erikseen määriteltyjen epäsuotuisassa asemassa olevien alueiden ulkopuolella toimiville suuryrityksille, sekä vientituki ja yritysten juoksevien kulujen kattamiseen tarkoitettu tuki (toimintatuki) eivät ole sallittuja.

Valtiontukena ei pidetä alle 200 000 euron tukea, joka myönnetään yrityksille kolmen vuoden kuluessa. Sen ei katsota olevan niin merkittävää, että se voisi vaikuttaa EU-maiden väliseen kauppaan. Tällaisen yksinkertaistamisen ansiosta komissio voi keskittää tutkimuksensa tärkeämpiin tapauksiin.


Valtiontuen valvonta

EU-maiden viranomaisten on ilmoitettava suunnitelluista avustuksista ja muista tuista Euroopan komissiolle ennen niiden myöntämistä.

Komissio hyväksyy noin 85 % sille ilmoitetuista tuista esiselvityksen jälkeen.

Riitatapauksissa tarvitaan virallista tutkintaa, josta ilmoitetaan EU:n virallisessa lehdessä ja komission verkkosivuilla olevassa valtionaputapauksien rekisterissä. Asianomaiset saavat halutessaan esittää näkemyksensä, ja komissio ottaa tapauksen kaikki näkökulmat huomioon ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Komissio tutkii myös tukia, joita sille ei ole virallisesti ilmoitettu (sääntöjenvastainen tuki), mutta joista se on saanut tietoa omien tutkimustensa, yritysten tai yksityishenkilöiden valitusten tai tiedotusvälineiden kautta. Jos komissio toteaa tuen olevan ristiriidassa EU:n lainsäädännön ja terveen kilpailun kanssa, se määrää kansallisia viranomaisia lopettamaan tuen antamisen ja perimään jo annetun tuen takaisin sen saajalta.


Tilastot

Komission valtiontuen tulostaulun tilastoissa ilmoitetaan jokaisen EU-maan antamien tukien määrä ja laji.

Taulun tuloksista selviää, että suurin osa tuista, joita annettiin ennen yksittäisille yrityksille tai teollisuudenaloille, on nyt ohjattu uudelleen EU:n yhteistä etua ajaviin toimiin. Tämän pitäisi tehdä Euroopan taloudesta kilpailukykyisempi maailmanlaajuisilla markkinoilla.


Komission toimet finanssikriisissä

Komissio yrittää taata, että kansalliset pyrkimykset ratkaista finanssikriisi eivät estä tervettä kilpailua, vaan ottavat huomioon myös koko Euroopan.

Valtiontuen sääntelyllä yritetään estää valtioiden kallis keskinäinen kilpailu, jossa tuetaan oman maan yrityksiä ja saatetaan terveet yritykset huonoon asemaan.

Väliaikaiset säännöt pankeille annettavasta tuesta

Komissio ottaa kuitenkin huomioon, että EU-maiden pitää ryhtyä toimenpiteisiin ratkaistakseen rahoitusalan ongelmat. Sen takia komissio on laatinut väliaikaiset säännöt pankeille annettavasta tuesta.

Sääntöjen mukaan pankit eivät saa vastaanottaa julkista tukea, elleivät ne itse yritä parantaa tilannettaan.

Väliaikaiset säännöt muille yrityksille

Jotta EU-maat pystyisivät paremmin selviytymään finanssikriisin tuomista vaikeuksista, komissio on ottanut käyttöön väliaikaiset säännöt, jotka ovat voimassa vuoden 2010 loppuun saakka. Väliaikaiset säännöt sallivat mm. seuraavat toimenpiteet:

  • tuen salliminen tiettyyn määrään asti, enintään 500 000 € yhdelle yritykselle
  • valtiontakauksien myöntäminen alennettuun hintaan
  • korkotukilainojen myöntäminen (etenkin ympäristöystävällisille tuotteille).

Katso myös valtiontukea koskeva EU:n lainsäädäntö

Lisätietoa valtiontuen valvonnasta


  
edellinen takaisin luetteloon seuraava