Navigation path

DOMOV
Oblasti politiky
Sektory
Informácie o politike hospodárskej súťaže
Právne predpisy a referencie
Kontakty
Aktuálne otázky
Verejné konzultácie

Verejné konzultácie


Štátna pomoc na ochranu životného prostredia

Konzultácia v súvislosti s revíziou usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a opatrení pomoci na ochranu životného prostredia podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách

Oblasť politiky

Hospodárska súťaž: štátna pomoc

Cieľová skupina

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky inštitúcií, verejných orgánov, občanov, spoločností a organizácií. Žiadané sú najmä príspevky od vnútroštátnych orgánov, ktoré pôsobia v oblasti poskytovania štátnej pomoci zastrešenej dvoma uvedenými dokumentmi.

Obdobie trvania konzultácie

Od 31. 7. 2012 do 23. 10. 2012

Predmet konzultácie:

V súlade so zámermi uverejnenými v oznámení nazvanom Modernizácia štátnej pomoci EÚ Komisia plánuje do konca roku 2013 zrevidovať a zracionalizovať kľúčové akty a usmernenia, ktoré vydala v oblasti štátnej pomoci. Účelom tejto konzultácie je získať informácie o uplatňovaní usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a opatrení pomoci na ochranu životného prostredia podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. Výsledky ponúknu hodnotné podklady pre projekt modernizácie.

Hlavným cieľom kontroly poskytovania štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia je zabezpečiť, aby opatrenia štátnej pomoci viedli k vyššej úrovni ochrany životného prostredia, ako by sa dosiahla bez pomoci, a zaručiť, že pozitíva pomoci prevážia jej negatívne dosahy, pokiaľ ide o narušenie hospodárskej súťaže. Zároveň sa v plnej miere zaisťuje uplatňovanie zásady uvedenej v článku 191 ZFEÚ, že náhradu škody hradí znečisťovateľ.

Kritériá, ktoré Komisia používa na hodnotenie súladu štátnej pomoci na ochranu životného prostredia s ustanoveniami zmlúv, boli uverejnené vo forme usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia. Navyše na základe všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sú niektoré kategórie opatrení pomoci na ochranu životného prostredia oslobodené od predchádzajúcej notifikácie, ak spĺňajú stanovené podmienky.

Obsah tejto konzultácie nie možné považovať za vyjadrenie oficiálneho stanoviska Európskej komisie.

Zobraziť konzultačný dokument

Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia
Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách

Zobraziť dotazník

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Kontaktné údaje

Zodpovedný útvar: Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž – Oddelenie pre štátnu pomoc v oblasti energetiky a životného prostredia
E-mailová adresa: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Poštová adresa:
Európska komisia
Directorate-General for Competition (Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž)
State aid Registry (register štátnej pomoci)
Ref.: "HT 359 – Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection" (Konzultácia o usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia)
1049 Bruxelles/Brusel
BELGICKO

Zobraziť príspevky

Ochrana osobných údajov Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov


návrat na stránku pre konzultácie
Súvisiace odkazy
Váš hlas v Európe: zapojte sa do ďalších konzultácií