Navigation path

STRONA GŁÓWNA
Obszary działalności
Sektory
Informacje o polityce konkurencji
Akty prawne i odesłania
Kontakt
Sprawy bieżące
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne


Pomoc państwa na rzecz ochrony środowiska

Konsultacje dotyczące przeglądu wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska oraz środków wsparcia na rzecz ochrony środowiska określonych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych

Obszar polityki

Konkurencja: pomoc państwa

Grupy docelowe

W konsultacjach mogą wziąć udział instytucje, organy władzy publicznej, obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje. Szczególnie interesują nas opinie krajowych organów zajmujących się środkami pomocy państwa określonymi w tych dwóch dokumentach.

Czas trwania konsultacji

Od 31.07.2012 r. do 23.10.2012 r.

Cel konsultacji

W komunikacie dotyczącym unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa Komisja zapowiedziała, że do końca 2013 r. zamierza dokonać przeglądu i usprawnienia najważniejszych aktów prawnych oraz wytycznych Komisji dotyczących pomocy państwa. Celem tych konsultacji jest zgromadzenie opinii na temat stosowania wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska oraz środków wsparcia na rzecz ochrony środowiska określonych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych. Wyniki zostaną uwzględnione przy pracach nad unowocześnieniem unijnej polityki w tej dziedzinie.

Kontrola pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska ma zagwarantować, by w wyniku przyznanej pomocy wzrósł poziom ochrony środowiska (co nie byłoby możliwe bez przyznanej pomocy), a także by pozytywne skutki pomocy przeważały nad jej skutkami negatywnymi pod względem zakłócania konkurencji, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci” określonej w art. 191 TFUE.

W wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska Komisja ustanowiła kryteria stosowane do oceny zgodności pomocy. Ponadto niektóre rodzaje pomocy nie podlegają wymogowi zgłoszenia, jeżeli spełniają warunki określone w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych.

Treść niniejszych konsultacji nie może być postrzegana jako oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.

Zobacz dokumenty będące przedmiotem konsultacji

Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska
Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych

Zobacz kwestionariusz

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Dane kontaktowe

Odpowiedzialny dział: Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji – dział ds. pomocy państwa (energia i środowisko)
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Adres pocztowy:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
1049 Bruksela
BELGIA

Zobacz odpowiedzi

Ochrona danych osobowych Oświadczenie o ochronie prywatności


Powrót na stronę konsultacji
Ciekawe strony
Twój głos w Europie: weź udział w innych konsultacjach