Navigation path

AVALEHT
Poliitikavaldkonnad
Majandusvaldkonnad
Konkurentsipoliitikast
Õigusaktid & dokumendid
Kontaktid
Aktuaalsed teemad
Avalikud konsultatsioonid

Avalikud konsultatsioonid


Keskkonnakaitseks antav riigiabi

Konsultatsioon keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevate ühenduse suuniste ning üldises grupierandi määruses sätestatud keskkonnaalaste toetusmeetmete läbivaatamise teemal

Poliitikavaldkond

Konkurents: riigiabi

Sihtrühm

Konsultatsioonis on oodatud osalema institutsioonid, ametiasutused, kodanikud, ettevõtjad ja organisatsioonid. Eriti oodatud on nende riiklike asutuste vastused, kes tegelevad kahes eelpool nimetatud dokumendis käsitletava riigiabiga.

Konsultatsiooni kestus

31.7.201223.10.2012

Konsultatsiooni eesmärk

Teatises „ELi riigiabi ajakohastamine” teatas komisjon kavatsusest vaadata läbi ning ühtlustada 2013. aasta lõpuks komisjoni peamised riigiabi käsitlevad õigusaktid ja suunised. Käesoleva konsultatsiooni eesmärk on saada teavet keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevate ühenduse suuniste ning üldises grupierandi määruses sätestatud keskkonnaalaste toetusmeetmete rakendamise kohta. Konsultatsiooni tulemused annavad väärtusliku panuse ajakohastamisprotsessi teostamisse.

Keskkonnakaitse valdkonnas on riigiabi kontrolli peamine eesmärk tagada, et riigiabi meetmete tulemusena oleks keskkonnakaitse tase kõrgem kui see oleks ilma riigiabita, ning et riigiabi positiivne mõju kaaluks üles selle negatiivse mõju seoses konkurentsi moonutamisega, võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklis 191 sätestatud põhimõtet „saastaja maksab”.

Komisjon on sätestanud keskkonnakaitseks antava riigiabi kokkusobivuse hindamiseks kasutatavad kriteeriumid keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevates ühenduse suunistes. Lisaks sellele on teatavat liiki keskkonnaalased toetusmeetmed vabastatud etteteatamiskohustusest, kui need vastavad üldises grupierandi määruses sätestatud tingimustele.

Konsultatsiooni sisu ei tohi tõlgendada Euroopa Komisjoni ametliku seisukohana.

Vaadake konsultatsioonidokumenti

Keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevad ühenduse suunised
Üldine grupierandi määrus

Vaadake küsimustikku

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Kontaktandmed

Vastutav talitus: konkurentsi peadirektoraat – energeetika- ja keskkonnaalase riigiabi üksus
E-posti aadress: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Postiaadress:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

Vaadake laekunud vastuseid

Isikuandmete kaitse Isikuandmete kaitse põhimõtted


tagasi konsultatsioonide lehele
Seonduvad lingid
Teie hääl Euroopas: osalege teistes konsultatsioonides