Navigation path

TILL FÖRSTASIDAN
Politikområden
Sektorer
Om konkurrenspolitiken
Lagstiftning och bakgrundsmaterial
Kontakt
Aktuella frågor

Offentliga samråd

Statligt stöd – små stödbelopp (förordning 1998/2006 om stöd av mindre betydelse)

Politikområde(n)

Statligt stöd


Målgrupp(er)

Övriga EU-institutioner samt medlemsstater och intressenter uppmanas att fylla i frågeformuläret. Svaren kan lämnas på alla officiella EU-språk


Samrådsperiod

Från 26.07.2012 till 18.10.2012


Syftet med samrådet

Statlig finansiering som uppfyller kriterierna i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utgör statligt stöd. Med tillämpning av artikel 109 i EUF-fördraget bemyndigade emellertid rådet, genom att anta förordning (EG) nr 994/98 ((nedan kallad bemyndigandeförordningen), kommissionen att genom en förordning fastställa tröskelvärden under vilka stödåtgärder inte anses uppfylla kriterierna i artikel 107.1 i EUF-fördraget, och därför är undantagna från anmälningsförfarandet enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget.

På grundval av detta antog kommissionen förordning (EG) 1998/2006 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget (numera artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget) på stöd av mindre betydelse, vilken är tillämplig sedan den 1 januari 2007. Denna förordning fastställer ett tak för stöd av mindre betydelse på 200 000 euro per företag över en period på tre skatteår, vilket väsentligt har förenklat beviljandet av mindre stödbelopp. Den löper ut den 31 december 2013 och kommer därför att granskas.

Kommissionen antog den 8 maj 2012 ett meddelande om en modernisering av det statliga stödet i EU som ska sätta igång och utgöra en ram för en politisk debatt om moderniseringen av kontrollen av statligt stöd. Översynen av förordningen om stöd av mindre betydelse är ett viktigt inslag i moderniseringen av det statliga stödet.

Kommissionen uppmanar övriga institutioner, medlemsstater och intressenter att bidra till översynen av förordningen om stöd av mindre betydelse. För att få en lämplig översyn av förordningen behövs så mycket information som möjligt samlas in, därför fokuserar detta frågeformulär inte endast på allmänna frågor om tillämpningen av förordningen om stöd av mindre betydelse, utan också på faktauppgifter om användningen samt på praktiska frågor som övervakning.


Gå till frågeformuläret

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Läs samrådsdokumentet

Kontakt

Ansvarig avdelning: GD Konkurrensn, Unit A3
Ref: HT.3572 SAM- de minimis review
E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Postadress s:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Läs bidragen

Skydd av personuppgifter Sekretesspolicy


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations