Navigation path

DOMOV
Oblasti politiky
Sektory
Informácie o politike hospodárskej súťaže
Právne predpisy a referencie
Kontakty
Aktuálne otázky

Verejné konzultácie

Štátna pomoc: malé objemy pomoci (nariadenie de minimis č. 1998/2006)

Oblasť(ti) politiky

Štátna pomoc


Cieľová(-é) skupina(-y)

Ostatné inštitúcie, členské štáty a zainteresované strany sú vyzvané, aby zodpovedali tento dotazník


Obdobie trvania konzultácie

Od 26.07.2012 do 18.10.2012


Predmet konzultácie

Štátne financovanie, ktoré spĺňa kritériá článku 107 ods. 1 ZFEÚ, predstavuje štátnu pomoc. Rada však v rámci uplatňovania článku 109 ZFEÚ prijatím nariadenia (ES) č. 994/98 (ďalej len "splnomocňujúce nariadenie") splnomocnila Komisiu stanoviť v nariadení prahovú hodnotu, pod ktorou sa opatrenia pomoci považujú za nespĺňajúce kritériá článku 107 ods. 1 ZFEÚ, a sú preto oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

Komisia na tomto základe prijala nariadenie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy (v súčasnosti články 107 a 108 ZFEÚ) na pomoc de minimis, ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2007. V tomto nariadení sa stanovuje pre každý podnik strop de minimis 200 000 EUR poskytnutý počas akéhokoľvek obdobia v priebehu troch účtovných období, čím sa podstatne zjednodušilo poskytovanie malých súm podpory. Jeho platnosť uplynie 31. decembra 2013, a preto sa preskúma.

Komisia prijala 8. mája 2012 oznámenie o iniciatíve týkajúcej sa modernizácie štátnej pomoci (MŠP), ktorou sa otvorí a skoncipuje politická diskusia o modernizácii kontroly štátnej pomoci. Revízia nariadenia de minimis je dôležitým prvkom MŠP.

Komisia vyzýva ostatné inštitúcie, členské štáty a zainteresované strany, aby poskytli údaje na účel revízie nariadenia de minimis. S cieľom zabezpečiť, aby sa zhromaždilo čo najviac informácií na účel primeranej revízie nariadenia, bude tento dotazník zameraný nielen na všeobecné otázky súvisiace s uplatňovaním nariadenia de minimis, ale aj na faktické informácie týkajúce sa jeho používania a na praktické otázky vrátane monitorovania.


Zobraziť dotazník

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Zobraziť konzultačný dokument

Kontaktné údaje

zodpovedný útvar: GR pre hospodársku súťaž, Unité A.3
Ref: HT.3572 SAM- de minimis review.
E-mail address for replies: stateaidgreffe@ec.europa.eu

poštová adresa:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Zobraziť príspevky

Ochrana osobných údajov Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations