Navigation path

STRONA GŁÓWNA
Obszary działalności
Sektory
Informacje o polityce konkurencji
Akty prawne i odesłania
Kontakt
Sprawy bieżące

Publiczne konsultacje

Pomoc państwa: niewielkie kwoty pomocy (rozporządzenie nr 1998/2006 w sprawie pomocy de minimis)

Obszary polityki

Pomoc państwa


Grupy docelowe

O udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu proszone są inne instytucje, państwa członkowskie i zainteresowane strony.


Czas trwania konsultacji

Od 26.07.2012 do 18.10.2012


Cel konsultacji

Finansowanie publiczne spełniające kryteria art. 107 ust. 1 TFUE stanowi pomoc państwa. Jednakże, w zastosowaniu art. 109 TFUE, Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 994/98 ("rozporządzenie upoważniające"), które upoważnia Komisję do określenia w drodze rozporządzenia progu, poniżej którego uważa się, że środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 TFUE i dlatego nie podlegają procedurze zgłoszenia przewidzianej w art. 108 ust. 3 TFUE.

Na tej podstawie Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (obecnie art. 107 i 108 TFUE) do pomocy de minimis, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r. W rozporządzeniu wyznaczono na 200 000 EUR pułap pomocy de minimis, jaką dane przedsiębiorstwo może otrzymać w dowolnie ustalonym okresie trzech lat podatkowych, znacznie upraszczając w ten sposób zasady przyznawania małych kwot wsparcia. Okres ważności rozporządzenia upływa dnia 31 grudnia 2013 r. i w związku z tym należy przeprowadzić jego przegląd.

Dnia 8 maja 2012 r. Komisja przyjęła komunikat dotyczący unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa, który zainicjuje debatę polityczną na temat modernizacji procedur kontroli pomocy państwa i wyznaczać będzie ramy tej debaty. Przegląd rozporządzenia de minimis jest ważnym elementem tego procesu.

Komisja zwraca się do innych instytucji, państw członkowskich i zainteresowanych stron o wkład w przegląd rozporządzenia de minimis. Aby Komisja mogła zgromadzić jak największą ilość informacji i należycie przeprowadzić przegląd rozporządzenia, niniejszy kwestionariusz koncentruje się nie tylko na ogólnych pytaniach na temat stosowania rozporządzenia de minimis, ale dotyczy także informacji faktycznych związanych ze stosowaniem jego przepisów i kwestii praktycznych, w tym monitorowania.


Zobacz kwestionariusz

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Zobacz dokument konsultacyjny


Dane kontaktowe

dział Komisji: DG ds. Konkurencji, Unit A.3
Ref: HT.3572 - SAM - de minimis review

e-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

adres pocztowy:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 - SAM – de minimis review


Zobacz odpowiedzi

Ochrona danych osobowych Oświadczenie o ochronie prywatności


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations