Navigation path

SĀKUMLAPA
Politikas jomas
Nozares
Par konkurences politiku
Tiesību akti un to atsauces
Kontakti
Aktuālie jautājumi

Publiska apspriešanas

Valsts atbalsts, kas tiek sniegts nelielā apjomā (de minimis Regula 1998/2006)

Politikas joma(-s)

Valsts atbalsts


Mērķa grupa(-s)

Pārējās ES iestādes, dalībvalstis un ieinteresētās personas tiek aicinātas atbildēt uz anketas jautājumiem


Apspriešanas periods

No 26.07.2012 līdz 18.10.2012


Apspriešanas mērķis

Valsts finansējums, kas atbilst LESD 107. panta 1. punkta kritērijiem, ir uzskatāms par valsts atbalstu. Tomēr Padome saskaņā ar LESD 109. pantu pieņēma Regulu (EK) Nr. 994/98 ("pilnvarojošā regula"), ar ko pilnvaroja Komisiju regulā noteikt maksimālo apjomu, zem kura esošajiem atbalsta pasākumiem nav jāatbilst LESD 107. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, un tādējādi tie ir atbrīvojami no paziņošanas procedūras saskaņā ar LESD 108. panta 3. punktu.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Komisija pieņēma Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta (tagad LESD 107. un 108. pants) piemērošanu de minimis atbalstam, kas ir spēkā kopš 2007. gada 1. janvāra. Regula noteica de minimis maksimālo apjomu EUR 200 000 apmērā vienam uzņēmumam jebkurā trīs fiskālo gadu laika posmā, tādējādi ievērojami vienkāršojot neliela apjoma atbalsta piešķiršanu. Tā zaudē spēku 2013. gada 31. decembrī un tādēļ tiks pārskatīta.

Komisija 2012. gada 8. maijā pieņēma paziņojumu par valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvu ("VAM"), kas uzsāks un ievirzīs politiskās diskusijas par valsts atbalsta kontroles modernizāciju. De minims regulas pārskatīšana ir svarīgs VAM elements.

Komisija aicina pārējās iestādes, dalībvalstis un ieinteresētās personas dot ieguldījumu de minimis regulas pārskatīšanā. Lai apkopotu pēc iespējas lielāku informācijas daudzumu pienācīgai regulas pārskatīšanai, šī anketa būs vērsta ne tikai uz vispārīgiem jautājumiem saistībā ar de minimis regulas piemērošanu, bet arī uz faktisko informāciju par tās izmantošanu un uz praktiskiem jautājumi, tostarp pārraudzību.


Skatīt aptaujas lapu

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Skatīt apspriešanas dokumentu

Kontaktinformācija

atbildīgais dienests: Konkurences ģenerāldirektorāts, Unit A3
Ref: HT.3572 SAM- de minimis review
e-pasts : stateaidgreffe@ec.europa.eu

Ppasta adrese :
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Skatīt nosūtītos komentārus

Personas datu aizsardzība Konfidencialitātes paziņojums


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations