Navigation path

PRADŽIA
Veiklos sritys
Sektoriai
Apie konkurencijos politiką
Teisės aktai ir nuorodos
Kontaktinė informacija
Aktualūs klausimai

Viešosios konsultacijos

Valstybės pagalba. Nedidelės pagalbos sumos (De minimis reglamentas 1998/2006)

Politikos sritis (-ys)

Valstybės pagalba


Tikslinė(-s) grupė(-s)

Kitos institucijos, valstybės narės ir kitos suinteresuotosios šalys raginamos atsakyti į klausimyną. Atsakymai gali būti pateikti visomis oficialiomis ES kalbomis


Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2012.07.26 to 2012.10.18


Konsultacijų tikslas

SESV 107 straipsnio 1 dalies kriterijus atitinkantis valstybės finansavimas yra valstybės pagalba. Taikydama SESV 109 straipsnį Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 994/98 (Įgaliojimus suteikiantį reglamentą), kuriuo Komisijai suteikti įgaliojimai reglamente nustatyti ribas, iki kurių pagalbos priemonės laikomos neatitinkančiomis visų SESV 107 straipsnio 1 dalies kriterijų ir todėl joms netaikoma pareiga apie jas pranešti pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį.

Remdamasi šiuo pagrindu Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių (dabar – SESV 107 ir 108 straipsniai) taikymo de minimis pagalbai, kuris galioja nuo 2007 m. sausio 1 d. Šiame reglamente nustatyta de minimis riba siekia 200 000 EUR sumą, kuri įmonei suteikta per trejų fiskalinių metų laikotarpį, todėl buvo labai supaprastintas nedidelės pagalbos teikimas. Reglamentas nustoja galioti 2013 m. gruodžio 31 d., todėl turi būti peržiūrėtas.

2012 m. gegužės 8 d. Komisija priėmė komunikatą dėl valstybės pagalbos modernizavimo iniciatyvos, kuriuo pradedami ir parengiami politiniai debatai dėl valstybės pagalbos kontrolės modernizavimo. De minimis reglamento peržiūra – svarbus valstybės pagalbos modernizavimo paketo elementas.

Komisija kviečia kitas institucijas, valstybes nares ir suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas dėl De minimis reglamento peržiūros. Kad tinkamai reglamento peržiūrai būtų surinkta kuo daugiau informacijos, šiame klausimyne bus koncentruojamasi ne tik į bendruosius su De minimis reglamento taikymu susijusius klausimus, bet ir į faktinę informaciją apie jo naudojimą ir praktinius klausimus, įskaitant stebėjimą.


Rodyti klausimyną

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Rodyti konsultacijų dokumentą

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnyba : Konkurencijos generalinis direktoratas, Unit A3.
Ref: HT.3572 SAM- de minimis review.
E. paštas: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Pašto adresas :
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Rodyti nuomones

Asmens duomenų apsauga Pranešimas apie privatumo apsaugą


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations