Navigation path

ETUSIVU
Kilpailupolitiikan pääalueet
Toimialat
EU:n kilpailupolitiikka
Lainsäädäntö ja lisätiedot
Yhteydenotot
Ajankohtaista

Avoin kuuleminen

Valtiontuki: vähämerkityksinen tuki (de minimis -asetus 1998/2006)

Politiikan ala(t)

Valtiontuki


Kohderyhmä(t)

EU:n muiden toimielinten, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien edustajia pyydetään vastaamaan kyselyyn


Kuulemisen kesto

26.07.2012 - 18.10.2012


Kuulemisen tavoite

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä 'SEUT-sopimus', 107 artiklan 1 kohdan perusteet täyttävä julkinen rahoitus on valtiontukea. Kuitenkin neuvoston hyväksyttyä SEUT-sopimuksen 109 artiklan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 994/98 jäljempänä 'valtuusasetus', komission oli mahdollista vahvistaa asetuksessa raja, jonka alapuolelle jäävien tukitoimenpiteiden osalta katsotaan, etteivät ne täytä SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan kriteerejä ja sen vuoksi ne on vapautettu 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta.

Tällä perusteella komissio antoi asetuksen (EY) N:o 1998/2006 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan (nyt SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artikla) soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2007 alkaen. Siinä vahvistettiin vähämerkityksisen tuen enimmäismääräksi 200 000 euroa yritystä kohden kolmen verovuoden aikana ja näin yksinkertaistettiin huomattavasti pienten tukimäärien myöntämistä. Asetuksen voimassaoloaika päättyy 31. joulukuuta 2013, ja asetusta on sen vuoksi tarkistettava.

Komissio antoi 8. toukokuuta 2012 valtiontukiuudistusta koskevan Ctiedonannon. Uudistamisaloite luo puitteet valtiontukien valvonnan uudistamista koskevalle poliittiselle keskustelulle. Vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen tarkistus on tärkeä osa valtiontuen uudistamispakettia.

Komissio kehottaa muita toimielimiä, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä antamaan panoksensa vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen tarkistamiseen. Jotta voidaan kerätä mahdollisimman paljon tietoa asetuksen tarkistusta varten, tässä kyselylomakkeessa keskitytään vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen soveltamiseen liittyvien yleisten kysymysten lisäksi myös sen käyttöön ja käytännön kysymyksiin, valvonta mukaan lukien.


Kyselylomake

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Tausta-asiakirja


Yhteystiedot

Asiasta vastaava yksikkö : Kilpailun pääosasto Unit A3
Ref: HT.3572 SAM- de minimis review
Sähköposti: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Postiosoite :
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Katso vastaukset

Henkilötietojen suojaaminen Tietosuojaperiaatteet


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations