Navigation path

AVALEHT
Poliitikavaldkonnad
Majandusvaldkonnad
Konkurentsipoliitikast
Õigusaktid & dokumendid
Kontaktid
Aktuaalsed teemad

Avalik arutelu

Riigiabi: väikesed abisummad (vähese tähtsusega abi määrus 1998/2006)

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Riigiabi


Sihtrühm(ad)

Teisi institutsioone, liikmesriike ja sidusrühmi kutsutakse vastama küsimustikule. Vastused võib esitada mis tahes ELi ametlikus keeles


Konsultatsiooni kestus

26.07.2012 - 18.10.2012


Konsultatsiooni eesmärk

ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 kriteeriumitele vastav riiklik rahastamine kujutab endast riigiabi. Samas on nõukogu võtnud ELi toimimise lepingu artikli 109 alusel vastu määruse (EÜ) nr 994/98 (võimaldamismäärus), mis andis komisjonile võimaluse kehtestada määrusega künnis, millest allapoole jäävaid abimeetmeid ei käsitata kõigile ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 kriteeriumitele vastavatena ja mis on sellest tulenevalt vabastatud ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 kohasest teatamisest.

Selle alusel võttis komisjon vastu määruse (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 (praegu ELi toimimise lepingu artiklid 107 ja 108) kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes. Seda määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. Nimetatud määruses on vähese tähtsusega abi ülemmääraks kehtestatud ettevõtja kohta kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul 200 000 eurot. See lihtsustas oluliselt väiksesummalise abi andmist. Määrus kaotab kehtivuse 31. detsembril 2013 ja tuleb seepärast läbi vaadata.

8. mail 2012 võttis komisjon vastu teatise riigiabi ajakohastamise algatuse kohta, millega käivitatakse ja raamistatakse poliitiline arutelu riigiabi järelevalve ajakohastamise üle. Vähese tähtsusega abi määruse läbivaatamine on riigiabi ajakohastamise oluline osa.

Komisjon kutsub teisi institutsioone, liikmesriike ja sidusrühmi andma oma panuse vähese tähtsusega abi määruse läbivaatamisse. Selleks et määruse läbivaatamiseks koguda võimalikult palju teavet, ei keskenduta käesolevas küsimustikus mitte ainult vähese tähtsusega abi määruse kohaldamisega seotud üldküsimustele, vaid ka selle kasutamist käsitlevale faktiteabele ja praktilistele küsimustele, sealhulgas seire.


Vaadake küsimustikku

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Vaadake konsultatsioonidokumenti


Kontaktandmed

Vastutav talitus : Konkurentsi peadirektoraat Unit A.3
Ref: HT.3572 SAM- de minimis review.
e-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Postiaadress :
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Vaadake laekunud vastuseid

Isikuandmete kaitse Isikuandmete kaitse põhimõtted


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations