Navigation path

HLAVNÍ STRÁNKA
Oblasti politiky
Odvětví
Politika hospodářské soutěže
Legislativa a dokumenty
Kontakty
Aktuální otázky

Veřejné konzultace

Státní podpora: podpora malého rozsahu (nařízení č. 1998/2006 o podpoře de minimis)

Oblast

Státní podpora


Cílová(-é) skupina(-y)

Dotazník je určen ostatním orgánům, členským státům a zúčastněným subjektům. Odpovědi lze zaslat v jakémkoli z úředních jazyků EU.


Trvání konzultace

Od 26.07.2012 do 18.10.2012


Cíl konzultace

Financování ze státních prostředků, které splňuje kritéria čl. 107 odst. 1 SFEU představuje státní podporu. Nicméně Rada na základě článku 109 SFEU přijetím nařízení (ES) č. 994/98 ("zmocňovací nařízení") udělila Komisi pravomoc nařízením stanovit, že podpory, které nepřekročí určitou prahovou hodnotu, se považují za podpory, které nesplňují všechna kritéria čl. 107 odst. 1 SFEU, a proto jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 SFEU.

Komise na tomto základě přijala nařízení (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy (nyní články 107 a 108 SFEU) na podporu de minimis, použitelné od 1. ledna 2007. Nařízení stanovilo práh de minimis na 200 000 EUR udělených jednomu podniku během období tří rozpočtových let, čímž značně zjednodušilo udělování nízkých podpor. Použitelnost nařízení skončí dne 31. prosince 2013, a proto je třeba nařízení přezkoumat.

Dne 8. května 2012 přijala Komise sdělení o modernizačním balíčku týkajícím se státních podpor, které zahájí politickou diskuzi o modernizaci kontroly státních podpor a určí její rámec. Přezkum nařízení de minimis je důležitým prvkem tohoto balíčku.

Komise vyzývá ostatní orgány, členské státy a zainteresované strany, aby poskytly pro přezkum nařízení de minimis podklady. S cílem zajistit co nejvíce informací pro řádný přezkum nařízení se tento dotazník neomezuje pouze na obecné otázky související s nařízením de minimis, ale obsahuje i žádosti o konkrétní informace o využívání a praktickém provádění nařízení, včetně monitorování.


Zobrazit dotazník

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci


Kontaktní údaje

příslušný útvar: GŘ pro hospodářskou soutěž (Competition DG, Unit A.3)
Ref: HT.3572 SAM- de minimis review
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Poštovní adresa:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review

Zobrazit příspěvky

Ochrana osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations