Navigation path

НАЧАЛО
Области на политиката
Сектори
Политика на конкуренция
Законодателство и препратки
За контакти
Текущи въпроси

Обществени допитвания

Държавна помощ: помощи в малък размер (Регламент 1998/2006 за минималната помощ)

Области на политиката

Държавни помощи


Целеви групи

Другите институции, държавите членки и заинтересованите страни се приканват да отговорят на въпросника.


Период на допитването

От 26.07.2012 до 18.10.2012


Цел на допитването

Финансиране от държавата, което отговаря на критериите по член 107, параграф 1 от ДФЕС, представлява държавна помощ. Въпреки това в приложение на член 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз Съветът, с приемането на Регламент (ЕО) № 994/98 ("оправомощаващ регламент"), разреши на Комисията да определя с регламент прага, под който се приема, че мерки за помощ не отговарят на всички критерии в член 107, параграф 1 от ДФЕС и поради това са освободени от задължението за уведомяване съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС.

Въз основа на това Комисията прие Регламент (ЕО) № 1998/2006 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора (понастоящем членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС) към минималната помощ , в сила от 1 януари 2007 г. С този регламент минималният таван се определя на 200 000 EUR на предприятие, отпуснат за период от три бюджетни години, като по този начин значително бе облекчено отпускането на малки суми помощ. Срокът му на действие изтича на 31 декември 2013 г. и поради това ще бъде преразгледан.

На 8 май 2012 г. Комисията прие Съобщение за модернизиране на държавната помощ, с което ще започнат и ще се оформят политическите дебати относно осъвременяването на контрола на държавните помощи. Преразглеждането на регламента de minimis е важен елемент на модернизирането на държавните помощи.

Комисията приканва другите институции, държавите членки и заинтересованите страни да участват в преразглеждането на регламента de minimis. С цел да се гарантира, че е събрана възможно най-много информация за подходящо преразглеждане на регламента, акцентът в настоящия въпросник се поставя не само върху общи въпроси, свързани с прилагането на регламента de minimis, но също така и върху фактическата информация относно неговата употреба и върху въпроси от практическо естество, включително мониторинг.


Разглеждане на въпросника

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Разглеждане на документа за допитване


За контакти

отговорна служба: ГД "Конкуренция". Unit A3
електронна поща : stateaidgreffe@ec.europa.eu

пощенски адрес :
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review

Разглеждане на коментарите и предложенията

Защита на личните данни Специална декларация за поверителност


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations