Important legal notice
Contact |  Search |  What's new?  
HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Offentliga samråd

Regler om statligt stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Politikområde

Statligt stöd


Målgrupp

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill framför allt ha in bidrag från företag som tillhandahåller allmännyttiga tjänster och deras sammanslutningar, från dem som använder offentliga tjänster och deras sammanslutningar samt från lokala och regionala myndigheter.


Samrådsperiod

10.06.2010 - 10.09.2010


Syftet med samrådet

Kommissionens syfte med att tillämpa reglerna för statligt stöd på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är att se till att den inre marknaden fungerar väl genom att garantera rättvisa konkurrensvillkor mellan de företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, samtidigt som man slår vakt om allmänintresset, särskilt genom att tillgodose medborgarnas grundläggande behov. Enligt dessa regler kan företag som tillhandahåller allmännyttiga tjänster få ersättning som täcker deras nettokostnader för att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, eventuellt inklusive en rimlig vinst.

I sin dom i Altmark-målet slog EG-domstolen fast att ersättning för offentliga tjänster inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget [numera artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt] om fyra kumulativa villkor är uppfyllda. Däremot utgör ersättningen statligt stöd om ett eller flera av de villkor som anges i Altmark-domen inte är uppfyllda och om också andra kriterier för statligt stöd är för handen.

På grundval av denna rättspraxis antog kommissionen i juli 2005 ett paket om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för att fastställa på vilka villkor statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster kan anses vara förenligt med den gemensamma marknaden. Paketet innehåller följande:

Dessutom utfärdade kommissionen två arbetsdokument i november 2007 för att klargöra frågor kring tillämpningen av EU-reglerna på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse:

Som uppföljning till detta lanserade kommissionens avdelningar i januari 2008 en Internetbaserad interaktiv informationstjänst som ger berörda aktörer, myndigheter och medborgare möjlighet att ställa frågor om tillämpningen av EU-reglerna på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och att få snabba svar.

Both the Decision and the Framework foresee an evaluation report to be undertaken by the Commission. This evaluation report is to be based on factual information and the results of wide consultations conducted by the Commission on the basis, notably, of the reports provided by Member States on the implementation of the Decision.

Såväl beslutet som rambestämmelserna föreskriver att kommissionen ska utarbeta en utvärderingsrapport. Utvärderingsrapporten ska grunda sig på fakta och resultatet av ett omfattande samråd som kommissionen genomför framför allt på grundval av medlemsstaternas rapporter om genomförandet av beslutet. Kommissionen mottog under 2009 rapporter eller faktaskrivelser från medlemstaterna om genomförandet av beslutet. Rapporterna finns tillgängliga på GD Konkurrens webbplats.

Kommissionen vill nu samråda med företag som tillhandahåller allmännyttiga tjänster och deras sammanslutningar, med dem som använder allmännyttiga tjänster och deras sammanslutningar samt med intressenter, medborgare och alla berörda parter för att få in deras synpunkter på tillämpningen av paketet med tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Kommissionen har utarbetat detta frågeformulär för att få den återkoppling den behöver. Frågeformuläret omfattar flera avsnitt och innehåller frågor som ska inbjuda till så många svar och synpunkter som möjligt. Besvara framför allt frågor som bäst passar ert fackområde och era kunskaper. Vi tar gärna emot eventuell ytterligare information som ni anser vara användbar med tanke på utvärderingsrapporten.

Läs bidragen
Skydd av personuppgifter Sekretesspolicy
  
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations