Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Javna posvetovanja

Pravila o državni pomoči v zvezi s storitvami splošnega gospodarskega pomena

Področje politike

Državna pomoč

Ciljna skupina

K posvetovanju vabimo vse državljane in organizacije. Zaželeno je zlasti sodelovanje ponudnikov javnih storitev in njihovih združenj, uporabnikov javnih storitev in njihovih združenj ter lokalnih in regionalnih organov.


Obdobje posvetovanja

10.06.2010 - 10.09.2010


Cilj posvetovanja

Namen politike Komisije glede uporabe pravil o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena je zagotavljanje nemotenega delovanja notranjega trga z oblikovanjem enakih konkurenčnih pogojev za ponudnike storitev splošnega gospodarskega pomena in hkrati varovanje splošnega interesa, zlasti zadovoljevanja osnovnih potreb državljanov. Ponudniki javnih storitev lahko v skladu s temi pravili prejmejo nadomestilo za kritje vseh svojih neto stroškov pri zagotavljanju storitev splošnega gospodarskega pomena, po možnosti vključno z zmernim dobičkom.

Evropsko sodišče je v svoji sodbi v zadevi Altmark odločilo, da nadomestilo za javne storitve ne pomeni državne pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe ES [zdaj člen 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije], če so izpolnjena štiri kumulativna merila. Toda če vsaj eno izmed meril iz zadeve Altmark ni izpolnjeno in so navzoča tudi druga merila za državno pomoč, zadevno nadomestilo za javne storitve pomeni državno pomoč.

Na podlagi te sodne prakse je Komisija julija 2005 sprejela "sveženj glede storitev splošnega gospodarskega pomena", da bi določila pogoje, pod katerimi se državna pomoč v obliki nadomestila za javne storitve lahko šteje za združljivo. "Sveženj glede storitev splošnega gospodarskega pomena" vključuje:

Poleg tega so službe Komisije za razjasnitev vprašanj v zvezi z uporabo pravil EU glede storitev splošnega gospodarskega pomena novembra 2007 izdale dva delovna dokumenta:

Službe Komisije so januarja 2008 delo nadaljevale z vzpostavitvijo spletne Interaktivne informacijske službe, prek katere lahko zainteresirane strani, javni organi in državljani zastavljajo vprašanja o uporabi pravil EU glede storitev splošnega gospodarskega pomena in nanje hitro dobijo odgovore.

Tako Odločba kot Okvir predvidevata poročilo o oceni, ki ga pripravi Komisija. To poročilo o oceni temelji na dejanskih informacijah in na izidih obširnih posvetovanj, ki jih je izvedla Komisija predvsem na podlagi poročil držav članic o izvajanju Odločbe.

Komisija je od držav članic prejela poročila ali pisma z informacijami o izvajanju Odločbe med letom 2009. Ta poročila so na voljo na spletni strani GD za konkurenco.

Komisija se zdaj želi posvetovati s ponudniki javnih storitev in njihovimi združenji, uporabniki javnih storitev in njihovimi združenji, zainteresiranimi stranmi, državljani in vsemi zainteresiranimi strankami, da bi zbrala njihove poglede na uporabo svežnja glede storitev splošnega gospodarskega pomena.

Zato je Komisija pripravila ta vprašalnik, saj bi z njim rada pridobila določene povratne informacije. Vprašalnik zajema več delov in vsebuje vprašanja, oblikovana tako, da bi se z njimi dobilo čim več odgovorov in pripomb. Prosimo, odgovorite na vprašanja, ki se vam zdijo najbolj ustrezna za vaše strokovno področje in znanje. Dobrodošle so kakršne koli nadaljnje informacije, ki bi se vam zdele uporabne za poročilo o oceni Odločbe in Okvira.

Prikaz prispevkov
Varstvo osebnih podatkov Posebna izjava o varstvu podatkov
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations