Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Verejné konzultácie

Pravidlá štátnej pomoci uplatňované na služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Oblasť politiky

Štátna pomoc


Cieľová skupina

Do tejto konzultácie sa môžu zapojiť všetci obyvatelia a organizácie. Podnety sa očakávajú najmä od poskytovateľov verejných služieb a ich združení, používateľov verejných služieb a ich združení, miestnych a regionálnych orgánov.


Obdobie konzultácie

10.06.2010 - 10.09.2010


Cieľ konzultácie

Politika Komisie týkajúca sa uplatňovania pravidiel štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SGEI – services of general economic interest) sa zameriava na zabezpečenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu prostredníctvom zabezpečenia rovnakých podmienok medzi poskytovateľmi SGEI pri súčasnom zabezpečení všeobecného záujmu, najmä uspokojenia základných potrieb občanov. Podľa týchto pravidiel môžu poskytovatelia verejných služieb získať náhradu na pokrytie všetkých svojich čistých nákladov pri poskytovaní SGEI, vrátane primeraného zisku.

Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Altmark rozhodol, že náhrada za služby vo verejnom záujme nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES [teraz článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie] za predpokladu, že sú splnené štyri kumulatívne podmienky. Ak však aspoň jedna z podmienok rozsudku vo veci Altmark nie je splnená a ostatné kritériá štátnej pomoci sú splnené, príslušná náhrada za služby vo verejnom záujme predstavuje štátnu pomoc.

Na základe tejto judikatúry Komisia prijala v júli 2005 "balík SGEI" s cieľom vymedziť podmienky, na základe ktorých sa štátna pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme môže považovať za zlučiteľnú. "Balík SGEI" obsahuje:

Aby sa objasnili otázky súvisiace s uplatňovaním pravidiel EÚ na SGEI, útvary Komisie okrem toho vydali v novembri 2007 dva pracovné dokumenty:

Útvary Komisie následne začali v januári 2008 poskytovať internetovú interaktívnu informačnú službu ktorá umožňuje zainteresovaným stranám, verejným orgánom a občanom klásť otázky o uplatňovaní pravidiel EÚ na SGEI a dostávať rýchle odpovede.

Rozhodnutie aj rámec počítajú s hodnotiacou správou, ktorú má vypracovať Komisia. Táto hodnotiaca správa je založená na vecných informáciách a výsledkoch rozsiahlych konzultácií uskutočnených Komisiou, najmä na základe správ, ktoré poskytli členské štáty o vykonávaní rozhodnutia.

Komisii boli doručené správy alebo informačné listy od členských štátov o vykonávaní rozhodnutia v priebehu roka 2009. Tieto správy sú k dispozícii na webovej stránke GR pre hospodársku súťaž.

Komisia chce teraz vykonať konzultáciu s poskytovateľmi verejných služieb a ich združeniami, používateľmi verejných služieb a ich združeniami, zainteresovanými stranami a všetkými zainteresovanými subjektmi, aby získala ich názory na uplatňovanie balíka SGEI.

Na tento účel pripravila Komisia tento dotazník, aby slúžil ako usmernenie k spätnej väzbe, ktorú očakáva od tejto konzultácie. Dotazník sa skladá z niekoľkých oddielov a obsahuje otázky vypracované tak, aby sa získalo čo najviac odpovedí a pripomienok. Odpovedzte, prosím, na otázky, ktoré sa podľa vás najviac týkajú vašej oblasti odbornosti a vašim znalostiam. Vítané sú akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za užitočné pre hodnotiacu správu týkajúcu sa rozhodnutia a rámca.

Zobraziť príspevky
Ochrana osobných údajov Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations