Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Publiczne konsultacje

Przepisy dotyczące pomocy państwa w obszarze usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Dziedzina polityki

Pomoc państwa


Grupa docelowa

Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. W szczególności oczekujemy na uwagi ze strony dostawców usług publicznych i ich stowarzyszeń, odbiorców usług publicznych i ich stowarzyszeń oraz władz lokalnych i regionalnych.


Okres konsultacji

Od 10.06.2010 do 10.09.2010


Cel konsultacji

Polityka Komisji w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego przez zapewnienie dostawcom usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym równych szans przy jednoczesnej ochronie interesu ogólnego, w szczególności zaspokajania podstawowych potrzeb obywateli. Zgodnie z tymi przepisami dostawcy usług publicznych mogą otrzymywać rekompensatę w celu pokrycia wszystkich kosztów netto poniesionych w związku z wykonywaniem usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, ewentualnie obejmującą rozsądny zysk.

W wyroku w sprawie Altmark Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE [obecnie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej], jeśli spełnione są równocześnie cztery warunki. Jeżeli jednak przynajmniej jeden z warunków określonych w sprawie Altmark nie jest spełniony, spełnione są natomiast inne kryteria dotyczące pomocy państwa, przedmiotowa rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych stanowi pomoc państwa.

W oparciu o wspomniane orzecznictwo w lipcu 2005 r. Komisja przyjęła "pakiet dotyczący usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym" w celu określenia warunków, przy spełnieniu których pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych można uznać za zgodną z przepisami dotyczącymi pomocy państwa. "Pakiet dotyczący usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym" obejmuje:

Ponadto w celu wyjaśnienia zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów UE do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym służby Komisji opublikowały w listopadzie 2007 r. dwa dokumenty robocze:

W ramach uzupełnienia powyższych działań w styczniu 2008 r. służby Komisji uruchomiły w Internecie interaktywny system informacyjny, pozwalający zainteresowanym stronom, organom władzy publicznej i obywatelom na zadawanie pytań w sprawie stosowania przepisów UE do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i otrzymywanie szybkich odpowiedzi.

Zarówno decyzja, jak i ramy przewidują sporządzenie przez Komisję sprawozdania z oceny. Przedmiotowe sprawozdanie z oceny ma się opierać na faktach i wynikach szeroko zakrojonych konsultacji, prowadzonych przez Komisję w szczególności na podstawie przedstawionych przez państwa członkowskie sprawozdań z wdrażania decyzji.

W ciągu 2009 r. Komisja otrzymała od państw członkowskich sprawozdania z wdrażania decyzji lub pisma informacyjne w tej sprawie. Sprawozdania te dostępne są na stronie internetowej DG ds. Konkurencji.

Obecnie Komisja zamierza przeprowadzić konsultacje z dostawcami usług publicznych i ich stowarzyszeniami, odbiorcami usług publicznych i ich stowarzyszeniami, zainteresowanymi stronami, obywatelami i wszystkimi zainteresowanymi w celu poznania ich opinii w sprawie stosowania pakietu dotyczącego usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

W tym celu Komisja przygotowała niniejszy kwestionariusz, wskazując na informacje zwrotne, jakie zamierza uzyskać w drodze niniejszych konsultacji. Kwestionariusz składa się z kilku sekcji i zawiera pytania opracowane tak, aby udzielono na nie jak najwięcej odpowiedzi i uwag. Prosimy o odpowiedzi na pytania, które uznacie Państwo za najbardziej odpowiadające obszarowi Państwa działalności oraz wiedzy fachowej. Zachęcamy do przedstawiania wszelkich dodatkowych informacji, które uznacie Państwo za przydatne dla potrzeb sporządzenia sprawozdania z oceny decyzji i ram.

Zobacz odpowiedzi
Ochrona danych osobowych Oświadczenie o ochronie prywatności
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations