Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Geef uw mening

Staatssteunregels betreffende diensten van algemeen economisch belang

Beleidsterrein

Staatssteun


Doelgroep

Alle burgers en organisaties zijn welkom om bij te dragen tot deze raadpleging. Bijdragen van openbaredienstverleners en hun verenigingen, gebruikers van openbare diensten en hun verenigingen, en lokale en regionale autoriteiten worden in het bijzonder op prijs gesteld.


Raadplegingsperiode

Van 10.06.2010 tot 10.09.2010


Doel van de raadpleging

Met haar beleid betreffende de toepassing van de staatssteunregels op diensten van algemeen economisch belang wil de Commissie een vlotte werking van de interne markt bevorderen door te zorgen voor een gelijk speelveld tussen aanbieders van dat soort diensten, zonder daarbij het algemeen belang uit het oog te verliezen, met name dat wordt voldaan aan essentiële behoeften van burgers. Volgens deze regels kunnen openbaredienstverleners een compensatie krijgen om al hun nettokosten die gepaard gaan met het beheer van diensten van algemeen economisch belang te dekken, eventueel met inbegrip van een redelijke winst.

In zijn arrest in de zaak-Altmark, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat compensatie voor openbaredienstverplichtingen geen staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1, VEG [thans artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie] indien aan vier cumulatieve voorwaarden is voldaan. Indien evenwel niet voldaan is aan ten minste één van de Altmark-voorwaarden, en de andere staatssteuncriteria aanwezig zijn, vormt de desbetreffende compensatie voor de openbare dienst wel degelijk staatssteun.

Op basis van deze jurisprudentie heeft de Commissie in juli 2005 "het pakket diensten van algemeen economisch belang (DAEB-pakket)" goedgekeurd om vast te stellen onder welke voorwaarden staatsteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst verenigbaar kan worden geacht. Het "DAEB-pakket" behelst:

Daarnaast heeft de Commissie, om de kwesties in verband met de toepassing van de EU-regels op diensten van algemeen economisch belang te verduidelijken, in november 2007 twee werkdocumenten bekendgemaakt:

Aansluitend daarbij zetten de diensten van de Commissie in januari 2008 een interactieve informatiedienst via het internet op zodat belanghebbenden, overheden en burgers vragen kunnen stellen over de toepassing van de EU-regels inzake diensten van algemeen economisch belang en daarop onmiddellijk een antwoord kunnen ontvangen.

Zowel de beschikking als de kaderregeling voorzien in een evaluatieverslag dat de Commissie moet indienen. Dit evaluatieverslag moet gebaseerd zijn op feitelijke gegevens en de uitkomsten van door de Commissie gehouden brede raadplegingen, op basis van met name door de lidstaten verstrekte verslagen inzake de toepassing van de beschikking.

De Commissie ontving verslagen of schriftelijke inlichtingen van de lidstaten over de toepassing van de beschikking in de loop van 2009. Deze verslagen zijn te vinden op de website van DG Concurrentie.

De Commissie wil nu een raadpleging organiseren voor openbaredienstverleners en hun verenigingen, gebruikers van openbare diensten en hun verenigingen, stakeholders, burgers en alle overige belanghebbenden, om hun standpunten te kennen over de toepassing van het DAEB-pakket.

De Commissie heeft derhalve de hiernavolgende vragenlijst opgesteld, om de feedback die zij wenst te verkrijgen, te stroomlijnen. De vragenlijst omvat verschillende onderdelen waarin vragen worden gesteld waarop de Commissie zoveel mogelijk antwoorden en opmerkingen wenst te ontvangen. Gelieve te antwoorden op de vragen die u het meest relevant acht voor uw deskundigheids- en kennisterrein. Wij ontvangen ook graag alle aanvullende informatie die u nuttig acht voor het evaluatieverslag over de beschikking en de kaderregeling.

Bekijk de reacties
Bescherming van persoonsgegevens Specifieke privacyverklaring
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations