Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Publiska apspriešanas

Valsts atbalsta noteikumi par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

Politikas joma

Valsts atbalsts


Mērķgrupa

Visi pilsoņi un organizācijas tiek laipni lūgti piedalīties šajā apspriešanā. Atbildes tiek īpaši gaidītas no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un to apvienībām, sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem un to apvienībām, vietējām un reģionālajām varas iestādēm.


Konsultāciju periods

10.06.2010 - 10.09.2010


Konsultāciju mērķis

Komisijas politika saistībā ar valsts atbalsta noteikumu piemērošanu pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (PVTN) cenšas nodrošināt raitu iekšējā tirgus darbību, nodrošinot godīgas konkurences nosacījumi PVTN sniedzējiem, tajā pat laikā aizsargājot vispārējās intereses, īpaši attiecībā uz iedzīvotāju pamatvajadzību aizsardzību. Saskaņā ar šiem noteikumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji var saņemt kompensāciju par tīrām izmaksām, kas radušās, sniedzot PVTN, iespējams, iekļaujot samērīgu peļņu.

Spriedumā Altmark lietā Eiropas Kopienu Tiesa nolēma, ka kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu nav uzskatāma par valsts atbalstu EK Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē [tagad Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punkts], ja ir ievēroti četri kumulatīvi nosacījumi. Taču, ja kaut viens Altmark lietas nosacījums nav ievērots un pastāv arī citi valsts atbalsta kritēriji, šāda kompensācija par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu ir valsts atbalsts.

Pamatojoties uz šo tiesas praksi, Komisija 2005. gada jūlijā pieņēma tiesību aktu kopumu par PVTN, lai definētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem var uzskatīt par saderīgu. Šajā PVTN tiesību aktu kopumā ietilpst:

Turklāt, lai precizētu jautājumus, kas saistīti ar ES noteikumu piemērošanu PVTN, Komisijas dienesti 2007. gada novembrī sagatavoja divus darba dokumentus:

Pēc tam Komisijas dienesti 2008. gada janvārī izveidoja internetā pieejamu interaktīvu informācijas dienestu, kas ieinteresētajām personām, valsts iestādēm un iedzīvotājiem dod iespēju uzdot jautājumus par ES noteikumu piemērošanu PVTN un saņemt ātras atbildes.

Lēmumā un nostādnēs ir paredzēts, ka Komisija sagatavo novērtēšanas ziņojumu. Šim novērtēšanas ziņojumam ir jābūt balstītam uz faktisku informāciju un plašu Komisijas konsultāciju rezultātiem, īpaši ņemot vērā dalībvalstu ziņojumus par Lēmuma īstenošanu.

Komisija saņēma dalībvalstu ziņojumus un informatīvas vēstules par Lēmuma īstenošanu 2009. gadā. Šie ziņojumi ir pieejami Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Tagad Komisija vēlas konsultēties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un to apvienībām, sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem un to apvienībām, interesentiem, iedzīvotājiem un ieinteresētajam personām, lai uzzinātu viņu viedokli par PVTN tiesību aktu kopuma piemērošanu.

Šajā nolūkā Komisija ir sagatavojusi šo anketu, lai sniegtu noradījumus par atsauksmēm, ko tā vēlas saņemt pēc šīm konsultācijām. Anketā ir vairākas daļas un jautājumi ir uzdoti tā, lai saņemtu pēc iespējas vairāk atbilžu un komentāru. Lūdzu, atbildiet uz jautājumiem, kuri visvairāk atbilst jūsu profesionālai jomai un zināšanām. Priecāsimies saņemt jebkādu papildu informāciju, ko uzskatāt par būtisku Lēmuma un Nostādņu novērtēšanas ziņojumā.

Skatīt nosūtītos komentārus
Personas datu aizsardzība Konfidencialitātes paziņojums
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations