Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Viešosios konsultacijos

Bendros ekonominės svarbos paslaugų valstybės pagalbos taisyklės

Politikos sritis

Valstybės pagalba


Tikslinė grupė

Šioje konsultacijoje gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Ypač kviečiami dalyvauti viešųjų paslaugų teikėjai ir jų asociacijos, viešųjų paslaugų gavėjai ir jų asociacijos, vietos ir regionų valdžios institucijos.


Konsultacijos laikotarpis

2010.06.10 - 2010.09.10


Konsultacijos tikslas

Komisijos politikos valstybės pagalbos taisyklių taikymo bendros ekonominės svarbos paslaugoms (BESP) srityje tikslas – užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, užtikrinant vienodas sąlygas bendros ekonominės svarbos paslaugų teikėjams ir kartu apsaugant bendrąjį interesą, visų pirma patenkinant pagrindinius piliečių poreikius. Vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis, viešųjų paslaugų teikėjai gali gauti kompensaciją už visas teikiant BESP patirtas grynąsias išlaidas, ji gali apimti ir pagrįstą pelną.

Altmark byloje Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad kompensacija už viešąją paslaugą pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje [dabar – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalis] nustatytą apibrėžtį nelaikoma valstybės pagalba esant keturioms kumuliacinėms sąlygoms. Tačiau jeigu bent viena Altmark bylos sprendime išdėstyta sąlyga netenkinama ir pagalba atitinka kitus valstybės pagalbos kriterijus, susijusi kompensacija už viešąją paslaugą laikoma valstybės pagalba.

Remdamasi šia teismo praktika, Komisija 2005 m. liepos mėn. patvirtino vadinamąjį BESP paketą, siekdama nustatyti sąlygas, kurioms esant valstybės pagalba kompensacijos už viešąją paslaugą forma gali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka. BESP paketą sudaro:

Be to, siekdamos paaiškinti su ES taisyklių taikymu BESP susijusius klausimus, Komisijos tarnybos 2007 m. lapkričio mėn. paskelbė du tarnybų darbinius dokumentus:

Paskelbusios šiuos dokumentus, 2008 m. sausio mėn. Komisijos tarnybos internetu pradėjo teikti sąveikiąją informacijos paslaugą (angl. Interactive Information Service), kuria naudodamiesi suinteresuotieji subjektai, valdžios institucijos ir piliečiai gali užduoti klausimus apie ES taisyklių taikymą bendros ekonominės svarbos paslaugoms ir greitai gauti atsakymus.

Ir Komisijos sprendime, ir bendrosiose nuostatose numatyta Komisijos rengiama vertinimo ataskaita. Ši vertinimo ataskaita bus grindžiama faktine informacija ir išsamių konsultacijų, kurias Komisija surengs atsižvelgdama visų pirma į valstybių narių pateikiamas Komisijos sprendimo įgyvendinimo ataskaitas, rezultatais.

Valstybių narių ataskaitas arba informacinius raštus apie Komisijos sprendimo įgyvendinimą Komisija gavo 2009 m. Šias ataskaitas galima rasti Konkurencijos generalinio direktorato (GD) interneto svetainėje.

Dabar Komisija norėtų pasitarti su viešųjų paslaugų teikėjais ir jų asociacijomis, viešųjų paslaugų gavėjais ir jų asociacijomis, suinteresuotaisiais subjektais, piliečiais ir visomis suinteresuotosiomis šalimis, siekdama sužinoti jų nuomonę apie BESP paketo taikymą.

Šiuo tikslu Komisija parengė šį klausimyną, kad parodytų, kokią grįžtamąją informaciją ji norėtų gauti per šią konsultaciją. Klausimynas sudarytas iš kelių dalių, o jame pateikiami klausimai buvo parengti siekiant gauti kuo daugiau atsakymų ir pastabų. Atsakykite į klausimus, kurie, jūsų nuomone, yra labiausiai susiję su jūsų kompetencijos sritimi ir žiniomis. Galima pateikti visą papildomą informaciją, kuri, jūsų nuomone, būtų naudinga rengiant Komisijos sprendimo ir bendrųjų nuostatų vertinimo ataskaitą.

Rodyti nuomones
Asmens duomenų apsauga Pranešimas apie privatumo apsaugą
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations