Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Avoin kuuleminen

Yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevat valtiontukisäännöt

Politiikan ala

Valtiontuki


Kohderyhmä

Kaikki kansalaiset ja organisaatiot voivat osallistua tähän kuulemiseen. Vastauksia toivotaan etenkin julkisten palvelujen tarjoajilta ja niiden järjestöiltä, julkisten palvelujen käyttäjiltä ja niiden järjestöiltä sekä paikallisilta ja alueellisilta viranomaisilta.


Kuulemisen kesto

10.06.2010 - 10.09.2010


Kuulemisen tarkoitus

Komissio noudattaa valtiontukisääntöjen soveltamisessa yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin (SGEI) politiikkaa, jonka tavoitteena on varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta tarjoamalla yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen tarjoajille tasapuoliset toimintaedellytykset ja turvaamalla samanaikaisesti yleinen etu, erityisesti kansalaisten perustarpeiden täyttyminen. Näiden sääntöjen mukaan julkisen palvelun tarjoajat voivat saada korvauksen, jolla katetaan kaikki yritykselle yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen tarjoamisesta aiheutuvat nettokustannukset, kun otetaan huomioon kohtuullinen tuotto.

Asiassa Altmark annetussa tuomiossa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että julkisesta palvelusta maksettava korvaus ei ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa (nykyisessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa) tarkoitettua valtiontukea edellyttäen, että tietyt neljä kumulatiivista edellytystä täyttyvät. Jos kuitenkin yksikin edellytyksistä jää täyttymättä ja jos kyseinen korvaus täyttää myös muut valtiontuen tunnusmerkit, se katsotaan tueksi.

Tämän oikeuskäytännön perusteella komissio hyväksyi heinäkuussa 2005 "SGEI-paketin", jossa määritellään, millä edellytyksillä julkisen palvelun korvauksena myönnettävää valtiontukea voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana. Siihen sisältyvät seuraavat asiakirjat:

Joidenkin EU:n sääntöjen soveltamista koskevien näkökohtien selkeyttämiseksi komissio julkaisi marraskuussa 2007 vielä seuraavat kaksi valmisteluasiakirjaa:

Jatkotoimena komissio avasi tammikuussa 2008 Internet-pohjaisen interaktiivisen tietopalvelun (IIS), johon sidosryhmät, julkiset viranomaiset ja kansalaiset voivat lähettää kysymyksiä EU:n sääntöjen soveltamisesta yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin ja saada nopean vastauksen.

Komission päätöksessä ja yhteisön puitteissa edellytetään, että komissio laatii aiheesta arviointikertomuksen. Arvioinnin on perustuttava tosiseikkoihin ja jäsenvaltioissa komission päätöksen täytäntöönpanosta laadittujen raporttien pohjalta toteutetun laajan kuulemiskierroksen tuloksiin.

Jäsenvaltiot toimittivat päätöksen täytäntöönpanosta laatimansa raportit tai kyseiset tiedot sisältävät kirjeet komissiolle vuoden 2009 aikana. Ne ovat saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivustolla.

Komissio haluaa nyt tiedustella julkisten palvelujen tarjoajien ja niiden järjestöjen, julkisten palvelujen käyttäjien ja niiden järjestöjen, sidosryhmien, kansalaisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä SGEI-paketin soveltamisesta.

Tätä tarkoitusta varten komissio on laatinut seuraavan kyselylomakkeen, josta ilmenee, minkälaista palautetta se hakee kuulemiskierroksella. Lomake on moniosainen, ja sen sisältämät kysymykset on laadittu niin, että niihin voi esittää mahdollisimman monenlaisia vastauksia ja huomautuksia. Vastatkaa niihin kysymyksiin, joiden katsotte edustavan parhaiten omaa asiantuntemustanne ja tietämystänne. Otamme mielellämme vastaan myös kaikenlaisia lisätietoja, joista katsotte voivan olla hyötyä komission päätöstä ja yhteisön puitteita koskevan arviointiraportin laatimisessa.

Katso vastaukset
Henkilötietojen suojaaminen Tietosuojaperiaatteet
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations