Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Avalik arutelu

Riigiabi eeskirjad üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kohta

Valdkond

Riigiabi


Sihtrühm

Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest konsultatsioonist osa võtma. Eriti on oodatud osa võtma avalike teenuste osutajad ja nende ühendused, avalike teenuste kasutajad ja nende ühendused ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused.


Konsultatsiooni toimumise aeg:

10.06.2010 - 10.09.2010


Konsultatsiooni teema

Komisjoni strateegia, mille kohaselt kohaldatakse riigiabi eeskirju üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes, kannab eesmärki kindlustada siseturu tõrgeteta toimimine, milleks tagatakse üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutajatele võrdsed tingimused ja kaitstakse samal ajal üldisi huve, eelkõige kodanike põhivajaduste rahuldamist. Nende eeskirjade kohaselt võivad avalike teenuste osutajad saada kõigi üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisega kaasnevate netokulude kompenseerimiseks hüvitist ja see võib hõlmata ka mõistliku suurusega kasumit.

Altmarki kohtuasjas otsustas Euroopa Kohus, et avaliku teenuse osutamiseks antavat hüvitist ei loeta riigiabiks EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 1 [nüüd Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1] tähenduses. Kui aga vähemalt üks Altmargi tingimus ei ole täidetud ning täidetud on muud riigiabi tingimused, loetakse asjaomast avaliku teenuse hüvitist riigiabiks.

Nimetatud kohtupraktikale tuginedes võttis komisjon 2005. aasta juulis vastu üldist majandushuvi pakkuvate teenuste paketi, et määrata kindlaks tingimused, mille alusel võib avalike teenuste eest makstava hüvitisena antavat riigiabi pidada eeskirjadele vastavaks. Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste pakett koosneb järgmistest dokumentidest:

Lisaks andis komisjon 2007. aasta novembris välja kaks töödokumenti, et selgitada ELi eeskirjade kohaldamist üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes:

Selle jätkuna käivitasid komisjoni talitused 2008. aasta jaanuaris veebipõhise interaktiivse teabetalituse, mis võimaldab sidusrühmadel, riigiasutustel ja kodanikel esitada küsimusi ELi eeskirjade kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes ja saada neile kiirelt vastused.

Nii otsuse kui ka raamistikuga nähakse ette, et komisjon koostab hindamisaruande. Nimetatud hindamisaruanne põhineb faktilisel teabel ja laiaulatuslike konsultatsioonide tulemustel. Kõnealused konsultatsioonid viib komisjon läbi eelkõige liikmesriikide esitatud, otsuse rakendamist käsitlevate aruannete põhjal.

Liikmesriikide aruanded või teabekirjad otsuse rakendamise kohta sai komisjon kätte 2009. aasta jooksul. Nimetatud aruanded on kättesaadavad konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil.

Komisjon soovib nüüd konsulteerida avalike teenuste osutajate ja nende ühenduste, avalike teenuste kasutajate ja nende ühenduste, sidusrühmade, kodanike ja kõigi huvitatud pooltega, et saada teada nende arvamust üldist majandushuvi pakkuvate teenuste paketi kohaldamise kohta.

Sel eesmärgil koostas komisjon käesoleva küsimustiku, et anda suuniseid konsultatsiooni raames esitatava tagasiside kohta. Küsimustik koosneb mitmest osast ja sisaldab küsimusi, mis on koostatud nii, et neile tuleks võimalikult palju vastuseid ja märkusi. Palun vastake küsimustele, mida peate oma erialast ja teadmistest lähtuvalt kõige asjakohasemateks. Teretulnud on ka igasugune lisateave, mis teie arvates võiks otsuse ja raamistiku hindamisaruandele kasuks tulla.

Vaadake laekunud vastuseid
Isikuandmete kaitse Isikuandmete kaitse põhimõtted
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations