Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Offentlige høringer

Statsstøttereglerne vedrørende tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Politikområde

Statsstøtte


Målgruppe

Alle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i denne høring. Vi modtager specielt gerne bidrag fra leverandører af offentlige tjenesteydelser og deres sammenslutninger, brugere af offentlige tjenesteydelser og deres sammenslutninger, lokale og regionale myndigheder.


Høringsperiode

10.06.2010 - 10.09.2010


Formål med høringen

Kommissionens politik for anvendelsen af statsstøttereglerne på tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse har til formål at sikre et velfungerende indre marked ved at skabe lige konkurrencevilkår for leverandørerne af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, samtidig med at den almene interesse tilgodeses, herunder navnlig at befolkningens grundlæggende behov dækkes. I henhold til disse regler kan leverandører af offentlige tjenesteydelser få kompensation til dækning af alle deres nettoomkostninger ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, herunder muligvis en rimelig fortjeneste.

I sin dom i Altmark-sagen, fastslog EF-Domstolen, at kompensation for offentlig tjeneste ikke udgør statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, [nu artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde], når fire kumulative betingelser er opfyldt. Hvis bare én af Altmark-betingelserne ikke er opfyldt, og der også er andre statsstøttekriterier til stede, udgør kompensationen for offentlig tjeneste imidlertid statsstøtte.

På grundlag af denne retspraksis vedtog Kommissionen i juli 2005 pakken om tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (SGEI-pakken) med henblik på at fastlægge betingelserne for, hvornår statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste kan betragtes som forenelig. Pakken omfatter følgende:

Endvidere udsendte Kommissionens tjenestegrene i november 2007 to arbejdsdokumenter for at præcisere anvendelsen af EU's regler om tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse:

Som opfølgning herpå lancerede Kommissionen i januar 2008 en online interaktiv informationstjeneste som giver interessenter, offentlige myndigheder og borgere mulighed for at stille spørgsmål om anvendelsen af EU's regler på tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og få svar hurtigt.

Både beslutningen og rammebestemmelserne indeholder bestemmelser om, at Kommissionen skal udarbejde en evalueringsrapport. Denne evalueringsrapport skal baseres på faktuelle oplysninger og resultaterne af de brede høringer, Kommissionen har foretaget på grundlag af de rapporter, medlemsstaterne har udarbejdet om gennemførelsen af beslutningen.

Kommissionen modtog rapporter og informationsbreve fra medlemsstaterne om gennemførelsen af beslutningen i løbet af 2009. Disse rapporter er tilgængelige på GD Konkurrences websted.

Kommissionen ønsker nu at høre leverandører af offentlige tjenesteydelser og deres sammenslutninger, brugere af offentlige tjenesteydelser og deres sammenslutninger, interessenter, borgere og alle interesserede parter for at få deres synspunkter om anvendelsen af pakken om tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

Kommissionen har til det formål udarbejdet dette spørgeskema for at skitsere den feedback, den ønsker at modtage gennem denne høring. Spørgeskemaet er opdelt i flere afsnit og indeholder spørgsmål, der er affattet på en måde, så de lægger op til så mange svar og kommentarer som muligt. Du bedes besvare de spørgsmål, du finder mest relevant for dit ekspertiseområde og din viden. Vi modtager gerne andre oplysninger, som efter din mening vil være relevante i forbindelse med evalueringsrapporten om beslutningen og rammebestemmelserne.

Se bidragene
Beskyttelse af personoplysninger Særlig databeskyttelseserklæring
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations