Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Veřejné konzultace

Pravidla pro státní podporu týkající se služeb obecného hospodářského zájmu

Oblast politiky

Státní podpora


Cílová skupina

K této konzultaci mohou přispět všichni občané a organizace. Vítány jsou zejména příspěvky poskytovatelů veřejných služeb a jejich sdružení, uživatelů veřejných služeb a jejich sdružení, místních a regionálních orgánů.


Trvání konzultace

10.06.2010 - 10.09.2010


Cíl konzultace

Politika Komise v oblasti uplatňování pravidel státní podpory na služby obecného hospodářského zájmu (dále jen "SOHZ") má zajistit bezproblémové fungování vnitřního trhu, a to zaručením rovných podmínek mezi poskytovateli SOHZ a současně zajištěním obecného zájmu, zejména uspokojování základních potřeb občanů. Podle těchto pravidel mohou poskytovatelé veřejných služeb obdržet vyrovnávací platbu na uhrazení veškerých čistých nákladů na poskytování SOHZ, případně včetně přiměřeného zisku.

V rozsudku ve věci Altmark Evropský soudní dvůr uvedl, že vyrovnávací platba za závazek veřejné služby nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES [nyní čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie], jsou-li splněny čtyři kumulativní podmínky. Není-li však splněna jedna z podmínek uvedených v rozsudku Altmark a existují-li rovněž další kritéria státní podpory, představuje dotyčná vyrovnávací platba za závazek veřejné služby státní podporu.

Na základě této judikatury přijala Komise v červenci 2005 "balíček týkající se SOHZ" s cílem stanovit podmínky, za nichž lze státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby považovat za slučitelnou. "Balíček týkající se SOHZ" zahrnuje:

V zájmu objasnění otázek souvisejících s uplatňováním pravidel EU na SOHZ vydaly útvary Komise v listopadu 2007 dva pracovní dokumenty útvarů Komise:

V návaznosti na to spustily útvary Komise v lednu 2008 internetovou interaktivní informační službu, která zúčastněným stranám, orgánům veřejné správy a občanům umožňuje klást dotazy týkající se uplatňování pravidel EU na SOHZ a obdržet rychle odpověď.

V rozhodnutí a rámci je stanoveno, že Komise vyhotoví hodnotící zprávu. Tato hodnotící zpráva má být založena na věcných informacích a výsledcích rozsáhlých konzultací uskutečněných Komisí zejména na základě zpráv o provádění rozhodnutí, které poskytly jednotlivé členské státy.

Komise obdržela v průběhu roku 2009 od členských států zprávy nebo dopisy s informacemi o provádění rozhodnutí. Tyto zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž.

Komise chce nyní konzultovat poskytovatele veřejných služeb a jejich sdružení, uživatele veřejných služeb a jejich sdružení, dotčené osoby, občany a všechny zúčastněné strany s cílem zjistit jejich názory na uplatňování balíčku týkajícího se SOHZ.

Za tímto účelem vypracovala Komise tento dotazník, aby poskytla vodítko ohledně zpětné vazby, kterou chce prostřednictvím konzultací obdržet. Dotazník sestává z několika oddílů a obsahuje otázky vypracované tak, aby bylo poskytnuto co nejvíce odpovědí a připomínek. Odpovězte na otázky, které pokládáte za nejvhodnější pro vaši oblast odborných znalostí a vaše poznatky. Uvítáme jakékoli další informace, které považujete za užitečné pro hodnotící zprávu týkající se rozhodnutí a rámce.

Zobrazit příspěvky
Ochrana osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations