Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Обществени допитвания

Правила за държавна помощ към услуги от общ икономически интерес

Област на политиката

Държавна помощ


Целева група

Всички граждани и организации са приканени да участват в това допитване. Изисква се в допитването да участват по-специално доставчиците на обществени услуги и техните сдружения, потребителите на обществени услуги и техните сдружения, местните и регионални органи.


Период на допитването

10.6.2010 г. - 10.9.2010 г.


Цел на допитването

Политиката на Комисията относно прилагането на правилата за държавна помощ към услуги от общ икономически интерес (УОИИ) цели гарантиране на гладкото функциониране на вътрешния пазар чрез гарантиране на условия на равнопоставеност между доставчиците на УОИИ, като същевременно се защитава общият интерес, по-специално задоволяването на основните потребности на гражданите. Съгласно тези правила доставчиците на обществени услуги могат да получават компенсации за покриване на всички техни нетни разходи по предоставянето на УОИИ, които евентуално включват разумна печалба.

В своето решение по делото Altmark Съдът на Европейските общности счете, че компенсацията за обществени услуги не представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО [понастоящем член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз], при условие че са изпълнени четири кумулативни условия. При все това, ако не е изпълнено поне едно от условията Altmark, а другите критерии за държавна помощ са спазени, разглежданата компенсация за обществени услуги представлява държавна помощ.

Въз основа на тази съдебна практика през юли 2005 г. Комисията прие "пакета с УОИИ", за да определи условията, съгласно които държавната помощ във вид на компенсация за обществени услуги може да бъде счетена за съвместима. "Пакетът с УОИИ" включва:

В допълнение, за да се разяснят въпроси, свързани с прилагането на правилата на ЕС към УОИИ, през ноември 2007 г. бяха издадени два работни документа на службите на Комисията:

Като продължение на това през януари 2008 г. службите на Комисията въведе интернет базирана Интерактивна информационна услуга, която дава възможност на заинтересованите лица, публичните органи и гражданите да задават въпроси относно прилагането на правилата на ЕС към УОИИ и да получават незабавни отговори.

Както решението, така и рамката предвиждат Комисията да предприеме изготвянето на доклад за оценка. При изготвянето на този доклад за оценка следва да бъде използвана фактическа информация и резултатите от широките консултации, проведени от Комисията по-специално въз основа на докладите относно прилагането на решението, предоставени от държавите-членки.

Комисията получи доклади или информационни писма от държавите-членки относно прилагането на решението в рамките на 2009 г. Тези доклади се намират на уебсайта на ГД "Конкуренция".

Понастоящем Комисията желае да проведе допитване до доставчиците на обществени услуги и техните сдружения, потребителите на обществени услуги и техните сдружения, заинтересованите лица, гражданите и всички заинтересовани страни, за да получи техните мнения относно прилагането на пакета с УОИИ.

За тази цел Комисията е изготвила настоящия въпросник, за да даде насока за обратната връзка, която тя желае да получи чрез това допитване. Въпросникът се състои от няколко раздела и съдържа въпроси, формулирани по начин, който спомага за получаването на колкото се може повече отговори и мнения. Моля отговорете на въпросите, които считате за най-подходящи предвид на вашата област на компетентност и познания. Ние приветстваме предоставянето на всяка допълнителна информация, която вие бихте могли да счетете за полезна за доклада относно оценка на решението и рамката.

Разглеждане на коментарите и предложенията
Защита на личните данни Специална декларация за поверителност
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations