Cosán nascleanúna

Fáilte chuig mo shuíomh gréasáin

 

Mar Choimisinéir um Oideachas, um Chultúr, um Ilteangachas agus um Óige, tá an phribhléid ollmhór agam gníomhú an AE a threorú i réimsí a mbíonn tionchar acu ar shaol gach saoránaigh Eorpaigh. 

Is mian liom beartais bhreise a fhorbairt chun tacú le hEoraip na ndeiseanna is na huaillmhéine, ionas go mbeidh na scileanna riachtanacha ag saoránaigh den uile aois chun poist fhiúntacha a fháil is saol sásúil a chaitheamh.   

Is iad ár n-óige todhchaí na hEorpa is ní mór dúinn uile ullmhú don todhchaí sin.  Tá géarghá lenár n-iarrachtaí.   Sa lá atá inniu ann ní hinghlactha, mar shampla, go bhfuil léamh ar éigean ag duine as cúigear ag 15 bliana d'aois is go bhfágann duine as seisear an scoil go luath.   Oibreod leis na Ballstáit is lenár gcomhpháirtithe tiomnaithe uile chun rátaí  litearthachta agus caighdeáin oideachais a fheabhsú.

 

Fairis sin, tá ról tábhachtach ag an Eoraip chun buanchruthanna inscne a dhíbirt.   Misneod breis cailíní chun matamaitic, eolaíocht is teicneolaíocht a fhoghlaim ionas go ndúnfar an bhearna inscne i ngairmeacha le forlámhas fireann mar an innealtóireacht.   fairis sin, misneod breis buachaillí chun dul isteach i ngairmeacha le forlámhas ban mar an mhúinteoireacht.  Cuirfead, gan amhras, an-bhéim ar fhoghlaim teangacha freisin:  pas chuig domhan le deiseanna níos leithne  is ea an t-ilteangachas agus cabhraíonn sé chun aigne na ndaoine a oscailt don éagsúlacht cultúir is staire is dlúthchuid de shaibhreas na hEorpa. 

 

Mar chuid den straitéis 'Eoraip 2020", a leagfaidh síos treoirlínte ghníomhaíocht óige an AE do na deich mbliana romhainn, cuirfead tús le mórthionscnamh chun soghluaisteacht na hóige a neartú.  Ba cheart go mbeadh deis ag an óige uile cuid dá staidéar nó dá n-oiliúint a dhéanamh thar lear. 

 

Ag croí ár bhféiniúlachta Eorpaí agus ár dtraidisiún éagsúil atá an cultúr.  Ag cuimsiú gach ní ó oidhreacht iontach na Gréige is na gCeilteach go duaiseanna popcheoil na mBristeoirí Teorann Eorpacha agus scannáin Almodovar is Bertolucci lenar thacaigh an AE, buncharraig ár saíochta is ea an cultúr.   Foinse thábhachtach saibhris is post is ea é freisin sa turasóireacht is sna tionscail chruthaitheacha is chultúrtha, arb ionann iad is  2.6% d'OTI na hEorpa. Mar an gcéanna, tá tábhacht ollmhór leis an spórt don oideachas, don imeascadh sóisialta agus don tsláinte.     Aithníonn Conradh nua an AE (Liospóin) a shainíocht.  Bíonn tionchar tábhachtach geilleagrach ag an spórt, leis.   Oibreod le heagrais ghairmiúla is amaitéaracha chun tacú le Cothrom na Féinne is le frithdhópáil, chun ár spórtmhuintir óg a chosaint is chun ciníochas is foréigean a chomhrac. 

 

Is iomaí dúshlán romhainn ach is eol liom gur féidir liom brath ar thiomantas mo chuid seirbhísí.   Táim ag tnúth le comhar a chruthú le Parlaimint na hEorpa, le rialtais náisiúnta, leis an tsochaí shibhialta agus, trí na leathanaigh seo, leatsa.   

 

Do bhreis eolas faoi mo phleananna don todhchaí, gliogáil ar 'mo thosaíochtaí'.  Nuashonrófar an suíomh gréasáin seo go rialta, ná bíodh leisce ort, mar sin, mé a chur i do chuid 'ceanán'! 

 

Androulla Vassiliou

Nuashonrú is déanaí: 13/06/2012 |  Barr