Táto stránka bola uložená do archívu dňa 18/07/2014
18/07/2014

Navigačný riadok

Priemysel a podnikanie

Prístup k financovaniu

Piliere konkurencieschopnosti MSP

Úver je pre spoločnosti to, čo je voda pre ľudí. Bez primeraného prístupu k financovaniu sú podnikatelia – najmä malé a stredné podnikov (MSP), predurčení k zániku. To je presne to, čo sa deje v dôsledku finančnej krízy eurozóny.

V mnohých krajinách Európskej únie stratili tisícky spoločností v dôsledku prebiehajúcej úverovej krízy prístup k investíciám a inováciám, či dokonca schopnosť uhrádzať bežné prevádzkové náklady. Mnohé zdravé podniky zastavili činnosť len z dôvodu nedostatku úverov. Veľa iných je ohrozených.

Toto je neprijateľné najmä preto, že malé a stredné podniky v EÚ (ich počet sa odhaduje na 23 miliónov) predstavujú základný pilier európskeho hospodárstva a sú významnými zamestnávateľmi. Európska komisia je odhodlaná obnoviť správne fungovanie úverových tokov smerom k MSP.

Banky musia byť motivované poskytovať financovanie pre malé a stredné podniky. EÚ okrem prísunu kapitálu s nízkymi úrokovými sadzbami prostredníctvom Európskej investičnej banky podporila uplatňovanie menej prísnych kapitálových požiadaviek v prípade bankových úverov poskytovaných MSP. To znamená, že od bánk sa na krytie úverov poskytnutých MSP bude vyžadovať menej regulačného kapitálu, čo ich podporí, aby poskytovali viac takýchto úverov.

Komisia takisto zvažuje aj iné zdroje financovania pre MSP a alternatívy k tradičnému bankovému financovaniu. Cieľom Komisie je vytvorenie skutočného európskeho trhu pre rizikový kapitál poskytujúceho kapitálové financovanie pre malé a začínajúce spoločnosti. Ak sa podarí odstrániť existujúce prekážky, rizikový kapitál môže predstavovať hodnotný zdroj financovania MSP. Takisto podporujeme vstup MSP na burzy a možnosť, aby mohli menšie spoločnosti vydávať dlhopisy (ako to robia väčšie firmy).

Rozpočet EÚ sa bude v čoraz väčšej miere využívať na financovanie MSP. Rámcový program EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 zahŕňa financovanie úverových záruk pre inovatívne MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou (tzv. mic-caps). COSME, program zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, poskytne 60 % svojho rozpočtu, t. j. približne 1,4 miliardy EUR, na podporu prístupu MSP k financovaniu. Prostriedky sa použijú na záruky za pôžičky a podporu rizikového kapitálu. Z programu bude každoročne profitovať takmer 40 000 spoločností. Európska investičná banka ešte viac posilní pákový efekt dodatočnými úverovými operáciami.

„Prístupu MSP k financovaniu je naďalej náročný. Zároveň predstavuje faktor nášho pretrvávajúceho hospodárskeho poklesu. Preto chceme rozšíriť naše záruky finančným sprostredkovateľom úverov pre MSP. Každé euro určené na naše záruky už prinieslo v priemere 30 eur vo forme bankových pôžičiek. Je to nevyhnutné, ak chceme pomôcť hnacej sile európskej zamestnanosti – našim malým podnikom – aby opäť hladko fungovali.“.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 18/07/2014 |  Na začiatok