Този сайт бе архивиран на 18/07/2014
18/07/2014

Навигационна пътека

Мандат

Успехът на промишлеността и по-малките предприятия в Европа е от съществено значение за икономическото и социално благосъстояние на европейските граждани. Основната ми цел, в качеството ми на Комисар по предприятията и промишлеността, е да гарантирам, че всички бизнес сектори в ЕС ще излязат от настоящата икономическа криза по-силни и по-конкурентоспособни от преди, както и че ще могат да подпомагат устойчивия растеж в условията на една силна социална пазарна икономика.

Модернизацията и укрепването на промишления капацитет на ЕС ще изиграят важна роля за успеха на стратегията „ЕС 2020“. Ето защо аз искам да погледна под нов ъгъл нашата настояща промишлена политика, за да може отрасъла да стане по-конкурентоспособен в световен мащаб. Желая да поставя основата, за да могат малките и големи промишлени предприятия да бъдат динамични, устойчиви и иновативни при справяне с икономическите и екологични нужди на 21ви век. Това означава поставяне на „зелената икономика“ в сърцето на всяка нова промишлена политика, така че Европа да се превърне в световен лидер в областта на екологичната ефективност, екодизайна и екологичните технологии.

МСП играят важна роля като част от капитала на нашата промишленост. Ние трябва да развием техния потенциал, в частност, в сферата на увеличаване на износа. Това отчасти ще бъде свързано с подобряване на техния достъп до финансиране, както и с подпомагане на ежедневното им функциониране чрез ефективно прилагане на инициативата Small Business Act и консолидация на вътрешния пазар. Искам също така да развия нова култура на предприемачество и иновации в Европа с цел създаване на среда, в която гражданите да не се страхуват да се впуснат в нови бизнес предизвикателства.

И накрая, Лисабонският договор ни дава ново правно основание в областта на космическата политика и туризма. Силната европейска космическа политика е важен елемент, свързан със засилването на нашата конкурентоспособност и технологичния капацитет на нашата промишлена система, като аз бих желал да направя необходимото, за да могат проекти като „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (ГМОСС) и „Галилео“ да дадат висококачествени резултати, както за гражданите, така и за промишлеността. Освен това, искам да развия потенциала на туристическия сектор, който вече е една от най-важните икономически дейности в Европа.

Лично съм убеден, че нашите общества могат да задоволят нуждите на съвременния бизнес само чрез активност в европейски и световен мащаб и очаквам сътрудничество с промишлеността, гражданите, НПО и политически фигури за намиране на положителни решения на бъдещите предизвикателства.

Последна актуализация: 22/08/2014 |  Нагоре