Mokesčių mokėtojų pinigų apsauga nuo sukčiavimo. Komisija siūlo įsteigti Europos prokuratūrą ir sustiprina OLAF procesines garantijas

Šiandien Europos Komisija imasi veiksmų, kad visoje Sąjungoje būtų geriau vykdomas ES mokesčių mokėtojų lėšas pasisavinančių nusikaltėlių baudžiamasis persekiojimas – įsteigiama Europos prokuratūra. Išimtinė jos kompetencija – tirti ES biudžetui kenkiančius nusikaltimus, vykdyti kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir prireikus užtikrinti, kad jie būtų nuteisti (valstybių narių teismuose). Europos prokuratūra bus nepriklausoma institucija, kurios atžvilgiu vykdoma demokratinė priežiūra.

Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Šiandien Komisija pateikė pasiūlymą įsteigti Europos prokuratūrą, pažadėtą mano 2012 m. kalboje apie Sąjungos padėtį. Ši iniciatyva patvirtina Komisijos įsipareigojimą saugoti teisinę valstybę. Ji labai pagerins mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą ir leis veiksmingai kovoti su sukčiavimu naudojantis ES fondais. Taip pat Komisija tesi savo įsipareigojimą stiprinti ir griežtinti OLAF procedūras, taikomas užtikrinant procesines garantijas – jos suderinamos su procesinėmis garantijomis, kurias taikys Europos prokuratūra.“

Šiandieniniu pasiūlymu Europos Komisija tesi savo pažadą vykdyti visiško nepakantumo sukčiavimui ES biudžeto atžvilgiu politiką. Svarbus kiekvienas mokesčių mokėtojų euras, ypač dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Nusikaltėliai, pasisavinantys mokesčių mokėtojų pinigus dėl teisinio reglamentavimo spragų, negali likti nenubausti vien dėl to, kad neturime tinkamų priemonių patraukti juos atsakomybėn. Todėl naujoji Europos prokuratūra užtikrins, kad tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas visose valstybėse narėse būtų vykdomi veiksmingai ir nuosekliai, deramai ginant ES finansinius interesus. Pripažinkime – jei neapsaugosime savo bendrojo biudžeto patys, to nepadarys niekas. Kviečiu valstybes nares ir Europos Parlamentą susitelkti įgyvendinant šį svarbų projektą, kad 2015 m. sausio 1 d. Europos prokuratūra pradėtų veikti.“

Europos prokuratūra užtikrins, kad ES biudžeto apsauga visoje Europoje taptų deramu prioritetu. Ji užpildys spragas, atsirandančias dėl valstybių narių baudžiamosios teisės sistemų skirtumų ir todėl, kad jos įgaliotos veikti tik savo šalies teritorijoje, o Sąjungos institucijos baudžiamųjų tyrimų vykdyti negali, – sakė už kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta. – Kol kas OLAF tęs svarbią kovos su sukčiavimu veiklą tose srityse, kurios nepatenka į naujosios institucijos kompetenciją. Įgyvendinus šiandien pateiktus pasiūlymus dar pagerinti šios tarnybos valdymą, taip pat neseniai atliktą reformą, ji taps veiksmingesnė ir atskaitingesnė. Tai leis mums daug geriau kovoti su sukčiavimu ES lėšomis ir nuo jo atgrasyti.“

Europos prokuratūros idėja pasiūlyme išdėstyta paprastai: jeigu yra bendrasis biudžetas, kurio lėšos surenkamos iš visų ES valstybių narių ir kuris tvarkomas pagal bendras taisykles, reikia ir bendrųjų priemonių, kuriomis šis biudžetas visoje Sąjungoje veiksmingai saugomas. Apsauga ir vykdymo užtikrinimas kovojant su sukčiavimu ES lėšomis įvairiose ES šalyse šiuo metu yra labai skirtingo lygio. Išaiškintų nusikaltimų ES biudžeto atžvilgiu skaičius įvairiose šalyse labai skiriasi, tačiau ES vidurkis tesiekia 42,3 proc. (žr. priedą). Dažnai pasitaiko, kad baudžiamasis persekiojimas iš viso nevykdomas, paliekant sukčiautojams galimybę pasinaudoti teisinio reglamentavimo spragomis ir pasisavinti piliečių pinigus. Net kai baudžiamasis persekiojimas vykdomas, labai skiriasi įvairiose valstybėse priimamų apkaltinamųjų nuosprendžių dėl nusikaltimų ES biudžeto atžvilgiu skaičius.

Europos prokuratūra užtikrins, kad kiekviena byla dėl įtariamo sukčiavimo ES biudžeto atžvilgiu būtų išnagrinėta ir išspręsta – nusikaltėliai turi žinoti, kad bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir privalės atsakyti teisme. Tai turės stiprų atgrasomąjį poveikį.
ES sutartyse numatyta, kad Danija nedalyvaus Europos prokuratūros veikloje. Jungtinė Karalystė ir Airija taip pat nedalyvaus šiame projekte, nebent pačios aiškiai pareikštų norinčios prisijungti.

Kartu su pasiūlymu įsteigti Europos prokuratūrą Komisija pateikia pasiūlymą reformuoti Europos teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose agentūrą (Eurojustą) ir komunikatą dėl ES kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) valdymo.

Daugiau informacijos http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-693_lt.htm

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 23/07/2013 |  Į puslapio pradžią