Šiandien Komisija pateikė planus mažinti muitinės formalumus laivams – dėl to sumažės biurokratizmo, sutrumpės laukimo laikas uostuose ir padidės sektoriaus konkurencingumas. Dabar ekspeditoriai ir eksportuotojai skundžiasi, kad, siųsdami prekes į kitas Europos šalis trumpųjų nuotolių jūrų transportu, dėl didelės administracinės naštos uostuose patiria papildomų išlaidų ir labai vėluoja – laivams valandų valandas, o kartais – ir dienas tenka laukti, kol bus atliktas muitinis įforminimas. Todėl jūrų transportas yra mažiau patrauklus nei kitų rūšių transportas, visų pirma kelių, o dėl to tik be reikalo didėja vilkikų skaičius jau ir taip perpildytuose keliuose. Priėmus šiandieninius Komisijos pasiūlymus laivams administracinių kliūčių sumažėtų ir būtų suteikta galimybė išnaudoti visą savo potencialą ES vidaus rinkoje ir už jos ribų.

Už mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Mėlynąja juosta“ jūrų transportas bus integruotas į bendrąją rinką. Siūlomos priemonės bus labai naudingos laivybai, nes bus sumažintos išlaidos, supaprastintas administravimas, palengvinta prekyba ir sukurtos vienodos sąlygos visų rūšių transportui. Taip pat bus supaprastintas muitinės darbas ir ji galės veiksmingiau kovoti su saugumo grėsmėmis ir daugiau dėmesio skirti piliečių bei įmonių saugumui.“

Šiandienos komunikate „„Mėlynoji juosta“ – bendra laivų transporto erdvė“ pateikiami du pagrindiniai pasiūlymai mažinti formalumus laivams, iš dalies keičiant galiojantį Muitinės kodeksą (Muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatas, MKĮN).

1. Muitinės formalumų mažinimas ES vidaus laivybai

Laivybos bendrovėms, kurių laivai plaukioja reguliariais maršrutais po ES ir daugiausia plukdo ES prekes, jau dabar taikomos paprastesnės muitinės procedūros (reguliarių laivybos linijų procedūros). 2013 m. birželio mėn. Komisijos pateiktais naujais pasiūlymais reguliarios laivybos linijos procedūros bus atnaujintos – jos taps trumpesnės ir lankstesnės. Konsultacijoms skirtas laikotarpis valstybėms narėms bus sutrumpintas nuo 45 iki 15 dienų. Bendrovės galės iš anksto prašyti leidimo tose valstybėse narėse, kuriose pageidautų vykdyti veiklą, ir taip sutaupyti laiko, jei tokia verslo galimybė atsirastų.

2. Muitinės formalumų mažinimas laivams, užplaukiantiems į trečiųjų šalių uostus

Beveik 90 proc. laivų plukdo tiek ES, tiek ne ES prekes ir dažnai užplaukia į ES ir ne ES, pvz., Norvegijos, Šiaurės Afrikos ir Rusijos, uostus. Komisija siūlo gerinti muitinės procedūras tokiems laivams – sukurti sistemą, pagal kurią būtų atskiriamos laive esančios Sąjungos prekės (jos turėtų būti greitai iškrautos) ir ne Sąjungos prekės, kurioms turi būti taikomos reikalingos muitinės procedūros.

Todėl iki metų pabaigos Komisija pateiks pasiūlymą sukurti suvienodintą elektroninę krovinio deklaraciją. Naudodamasi naująja elektronine krovinio deklaracija (eManifest) laivybos bendrovė galės visose deklaracijose (ES vidaus ir išorės) teikti informaciją muitinės pareigūnams apie prekių statusą.

Tikimasi, kad įgyvendinus šias dvi priemones „Mėlynoji juosta“ taps tikrove iki 2015 m.


 

Commissioner Algirdas Semeta, responsible for taxation and customs union said: "The Blue Belt will bring the single market to the seas. The proposed measures will greatly benefit shipping as they will reduce costs, simplify administration, facilitate trade and create a level playing field between all types of transport. At the same time this will simplify customs' work so they can better target security risks and focus on protecting our citizens and businesses."

Today's Communication "Blue Belt: a Single Transport Area for Shipping" sets out two key proposals to ease formalities for shipping by amending the existing Customs Code (CCIP, Customs Code Implementing Provisions).

1. Easing customs formalities for intra-EU shipping

Shipping companies, using a regular route within the EU and transporting mainly EU goods, can already benefit from lighter customs procedures (under the Regular Shipping Services procedures). New proposals, submitted by the Commission in June 2013, will upgrade this Regular Shipping Services to make the procedures, shorter and more flexible. The consultation period for Member States will be shortened to 15, from 45 days. And companies will be able to apply in advance for an authorisation for Member States where they may want to do business- to save time if that business opportunity arises.

2. Easing customs formalities for ships that call in third country ports

Almost 90% of ships carry both EU and non EU goods and stop frequently at EU and non-EU ports for example in Norway, Northern Africa and Russia. For these ships, the Commission is proposing to significantly improve customs procedures by putting in place a system which can distinguish between the Union goods on board (which should be swiftly discharged) and the non-Union goods on board, which must go through the appropriate customs procedures.

For this purpose, the Commission will bring forward before the end of the year a proposal to create a harmonised electronic cargo declaration. This new "eManifest" allows the shipping company to provide in all manifests (intra-EU and extra-EU) information on the status of goods to customs officials.

It is expected that these two measures will make the Blue Belt a reality by 2015.

For more, watch the opening remark by Algirdas Šemeta of the press conference, presenting the initiative http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/multimedia/videos/index_en.htm#0801262489fe94b8

Paskutinį kartą atnaujinta: 22/07/2013 |  Į puslapio pradžią