Finansinių sandorių mokestis vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą: išsamūs Komisijos paaiškinimai

Šiandien Komisija pateikė finansinių sandorių mokesčio pasiūlymą, kuris bus įgyvendinamas pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą. 11 valstybių narių (Prancūzija, Vokietija, Belgija, Austrija, Slovėnija, Portugalija, Graikija, Slovakija, Italija, Ispanija, Estija) , kurios taikys šį mokestį, prašymu į pasiūlytą direktyvą įtraukta pradinio finansinių sandorių mokesčio pasiūlymo, kurį Komisija pateikė 2011 m. rugsėjo mėn. (IP/11/1085) taikymo sritis ir tikslai. Išlaikomas visų su finansinių sandorių mokesčio taikymo zona susijusių sandorių apmokestinimo principas, taip pat 0,1 % mokesčio tarifas, taikomas akcijoms ir obligacijoms, ir 0,01 % tarifas, taikomas išvestinių finansinių priemonių sandoriams.

11 valstybių narių taikant šį finansinių sandorių mokestį tikimasi kasmet surinkti 30–35 mlrd. EUR pajamų.

Šiandien pateiktame finansinių sandorių mokesčio pasiūlyme, palyginti su pradiniu pasiūlymu, yra tam tikrų nedidelių pakeitimų: atsižvelgiama į faktą, kad mokestis bus taikomas mažesnėje, negu buvo numatyta, geografinėje teritorijoje. Šie pakeitimai daugiausia susiję su pastangomis užtikrinti teisinį aiškumą ir sustiprinti kovos su mokesčio vengimu ir piktnaudžiavimu nuostatas.

Už mokesčių klausimus atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Dabartiniame pasiūlyme yra visos priemonės, kad Europos Sąjungoje finansinių sandorių mokestis taptų realybe. Svarstomasis mokestis yra be abejonės teisingas ir techniškai patikimas, todėl jį taikant tvirtės bendroji rinka ir bus sutramdyta neatsakinga prekyba. Vienuolika valstybių narių ragino priimti šį pasiūlymą, kad pasinaudodamos tvirtesnio bendradarbiavimo principu galėtų pradėti taikyti finansinių sandorių mokestį. Dabar raginu šias valstybes nares ryžtingai žengti pirmyn – imtis iniciatyvos, apsispręsti ir pradėti taikyti pirmąjį pasaulyje regioninį finansinių sandorių mokestį”.

Dabartinis pasiūlymas pateiktas po praėjusį mėnesį ES finansų ministrų priimto susitarimo leisti 11 valstybių narių pradėti taikyti finansinių sandorių mokestį pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą (IP/12/1138).

Taikant finansinių sandorių mokestį siekiama 3 pagrindinių tikslų. Pirmiausia, bus sustiprinta bendroji rinka, nes sumažės skirtingų nacionalinių požiūrių į finansinių sandorių mokestį. Antra, bus užtikrintas teisingas ir apčiuopiamas finansinio sektoriaus indėlis į viešąsias pajamas. Galiausiai finansinių sandorių mokesčiu bus sutvirtintos reguliavimo priemonės, kurias taikant finansinis sektorius skatinamas vykdyti atsakingesnę realiajai ekonomikai pritaikytą veiklą.

Kaip ir pradiniame pasiūlyme, finansinių sandorių mokesčio norma bus nedidelė, o bazė plati, taip pat bus numatytos apsaugos nuo finansinio sektoriaus perkėlimo priemonės. Kaip ir anksčiau, bus taikomas įsisteigimo šalies principas. Taigi bet kuri sandorio šalis, įsisteigusi šį mokestį taikančioje valstybėje narėje, turės jį mokėti, nepriklausomai nuo sandorio vietos. Šis principas galios, jei sandorį vykdanti finansų įstaiga yra įsisteigusi finansinių sandorių mokesčio taikymo zonoje arba jei atstovaus šioje jurisdikcijoje įsisteigusiai šaliai.

Dabartiniame pasiūlyme taip pat pateikiama papildoma apsauginė kovos su mokesčio vengimu priemonė – emisijos vietos principas. Taigi 11 valstybių narių išleistos finansinės priemonės, jei jomis prekiaujama, bus apmokestintos, net jei jomis prekiaujantys subjektai nebus įsisteigę finansinių sandorių mokesčio taikymo zonoje. Be to, į pasiūlymą įtrauktos ir išsamios kovos su piktnaudžiavimu nuostatos.

Kaip ir pradiniame pasiūlyme, kad būtų apsaugota realioji ekonomika, finansinių sandorių mokestis nebus taikomas piliečių ir įmonių įprastai finansinei veiklai (pvz., paskoloms, mokėjimams, draudimui, indėliams ir kt.). Mokestis taip pat nebus taikomas tradicinei investicinės bankininkystės veiklai, jei siekiama padidinti kapitalą, arba finansiniams sandoriams, kurie yra restruktūrizacijos operacijų dalis.

Pasiūlymas taip pat netaikomas refinansavimo veiklai, pinigų politikai ir valdžios sektoriaus skolos valdymui. Todėl mokestis nebus taikomas sandoriams su centriniais bankais, ECB, Europos finansinio stabilumo fondu ir Europos stabilumo mechanizmu, taip pat su Europos Sąjunga.

Tolesni veiksmai

Pasiūlytą direktyvą dabar aptars valstybės narės, kad vėliau ji būtų įgyvendinta pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą. Diskusijose dėl pasiūlymo gali dalyvauti visos 27 valstybės narės. Tačiau balsuoti galės tik prie tvirtesnio bendradarbiavimo iniciatyvos prisijungusios valstybės narės; šios direktyvos įgyvendinimui jos turi pritarti vienbalsiai. Taip pat bus pasitarta su Europos Parlamentu.

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią