Griežtinami reikalavimai ES statistikos duomenų kokybei ir patikimumui

Briuselis, 2012 m. balandžio 17 d. Komisija šiandien pateikė pasiūlymą pakeisti Europos statistikos reglamentą. Siūloma nustatyti griežtesnes priemones Europos Sąjungos (ES) statistikos duomenų kokybei. Komisija siekia teisiškai užtikrinti, kad valstybių narių pateikiami ir ES lygmeniu apibendrinami statistikos duomenys būtų rengiami nepriklausomai. Taip pat norima didinti tokių duomenų patikimumą ir gerinti jų kokybės valdymą.

Už statistiką atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Dabar labiau nei bet kada turime parodyti piliečiams, kad siūlomi politiniai sprendimai, ypač ekonomikos srityje, tikrai yra pagrįsti patikimais ir kokybiškais duomenimis. Šiandienos pasiūlymu teisiškai užtikriname Europos statistikos institucijų nepriklausomumą ir aukščiausių standartų laikymąsi."

Komisaro pasisakymą spaudos konferencijoje (anglų kalba) rasite čia.

Priimant sprendimus ES yra remiamasi faktais. Tam labai svarbūs aukštos kokybės patikimi statistiniai duomenys. Jų reikšmė dar labiau išaugo praėjusiais metais sutarus aktyviau koordinuoti ekonominę politiką. Todėl pasiūlyme atsižvelgdama į nuostatas, įtvirtintas ES šešių teisės aktų rinkinyje dėl geresnės ekonomikos valdysenos (žr. MEMO/11/627).

Pasiūlyme Komisija akcentuoja du svarbiausius aspektus. Ji siekia nacionalinių statistikos institutų (NSI), ypač jų vadovų, taip pat Eurostato nepriklausomumo. Taip pat įtvirtina reikalavimą, kad valstybės narės pasirašytų Įsipareigojimus dėl pasitikėjimo statistika. Tai būtų aukščiausiu politiniu lygmeniu patvirtinti įsipareigojimai laikytis Europos statistikos praktikos kodekso.

Pasiūlymo turinys

Pasiūlyme daug dėmesio skiriama nacionalinių statistikos institutų, o ypač jų vadovų, nepriklausomumui. Institutų vadovai turi būti skiriami vadovaujantis tik profesiniais kriterijais (t. y. be politinės motyvacijos) ir visiškai skaidriai. Taip pat reikia užtikrinti, kad savo profesinę veiklą jie galėtų vykdyti visiškai nepriklausomai. Jie turi turėti galimybę nepriklausomai priimti sprendimus dėl statistinių duomenų rengimo bei sklaidos ir statistikos tarnybų administravimo.

Atsižvelgiant į tai Komisijos pateiktame pasiūlyme dar kartą pabrėžiamas Eurostato, kaip pagrindinio visos Europos statistikos sistemos koordinatoriaus ir prižiūrėtojo, nepriklausomumas. Taip pat akcentuojama NSI vadovų atskaitomybė. Numatoma, kad atitinkamai nacionalinei institucijai turi būti pateikiama metinė instituto statistinės veiklos ir finansinės būklės ataskaita.

Kitas svarbus šiandienos pasiūlymo aspektas yra tai, kad valstybės narės privalės pasirašyti Įsipareigojimus dėl pasitikėjimo statistika. Tuo būdu jos aukščiausiu politiniu lygmeniu įsipareigos laikytis Europos statistikos praktikos kodekso, užtikrinti NSI nepriklausomumą ir sukurti nacionalines statistikos kokybės užtikrinimo sistemas. Įsipareigojimų dokumentus turės pasirašyti nacionalinės vyriausybės ir parašu patvirtinti Komisija. Eurostatas, kaip įprasta reguliariai vertindamas valstybių narių atitiktį praktikos kodekso reikalavimams, prižiūrės, kaip šių įsipareigojimų laikomasi.

Be to, pasiūlyme pateiktos nuostatos, kuriomis išplečiama ir užtikrinama prieiga prie administracinių duomenų šaltinių, reikalingų rengiant Europos statistinius duomenis.

Pagrindiniai faktai

Europos statistikos praktikos kodeksas patvirtintas 2005 m., jis persvarstytas 2011 m. Kodekse išdėstyta 15 principų (įskaitant gerosios praktikos rodiklius), susijusių su institucine aplinka, statistinių duomenų rengimo procesais ir statistikos veiklos rezultatais. Tarp šių principų - profesinis nepriklausomumas, kokybės užtikrinimas, tinkama metodika ir statistikos aktualumas.

Statistikai taikoma pagrindinė teisinė bazė buvo atnaujinta 2009 m., siekiant padidinti Europos statistikos sistemos efektyvumą, kad ji galėtų reaguoti į kylančias problemas. Tuo tikslu nustatytos aiškios bendradarbiavimo ir koordinavimo struktūros, taip pat prioritetų nustatymo ir paprastinimo mechanizmai.

Pastarojo laikotarpio ekonominiai įvykiai patvirtino būtinybę toliau didinti statistikos duomenų patikimumą. Todėl 2011 m. Komisija pateikė Komunikatą „Patikimesnis Europos statistinių duomenų kokybės valdymas“ (COM (2011) 211 ). Komunikate išdėstyta, kaip gerinti Europos statistikos sistemos valdymą, siūloma nustatyti įsipareigojimus dėl pasitikėjimo statistika ir teisines priemones NSI nepriklausomumui užtikrinti.

Be to, profesinis NSI nepriklausomumas buvo aiškiai pripažintas šešių teisės aktų rinkinyje dėl geresnės ekonomikos valdysenos.

Šiandienos pasiūlymas persvarstyti Europos statistikos teisinę bazę parengtas atsižvelgiant į minėtus pokyčius ir pateikiamas kaip atsakas į juos.

Toliau pasiūlymą svarstys Europos Sąjungos Taryba ir Parlamentas.

Dažnai užduodami klausimai apie Europos statistiką (anglų kalba).

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią