Komisija nagrinės pasienio darbuotojams taikomas mokestines priemones

Briuselis, 2012 m. balandžio 2 d. Europos Komisija ketina išnagrinėti valstybių narių mokesčių nuostatas siekdama užtikrinti, kad jomis nebūtų diskriminuojami pasienio darbuotojai. Komisija išsamiai vertins nacionalinius tiesioginius mokesčius. Bus siekiama nustatyti, ar juos taikant vienoje valstybėje narėje gyvenantiems, o kitoje dirbantiems asmenims nesukuriamos nepalankios sąlygos. Nustačiusi, kad minėti asmenys diskriminuojami ar kad pažeidžiamos ES pagrindinės laisvės, Komisija informuos tos šalies valdžios institucijas ir pareikalaus trūkumus ištaisyti. Jei problemos nebus išspręstos, Komisija pradės atitinkamų valstybių narių pažeidimų nagrinėjimo procedūras.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „ES taisyklės labai aiškios: bendrojoje rinkoje visiems ES piliečiams būtina sudaryti vienodas sąlygas. Darbuotojai turi turėti galimybę nekliudomi naudotis laisvo judėjimo teise. Neturi būti jokios diskriminacijos. Dauguma valstybių narių šių pagrindinių principų paiso. Tačiau esu pasiruošęs imtis priemonių, kad jie būtų įtvirtinti visų, be išimties, valstybių narių mokesčių taisyklėse.

Apskaičiuota, kad dirbti į kitą šalį Europos Sąjungoje (ES) važinėja daugiau nei 1,2 milijono žmonių. Pasienio ir sezoniniams darbuotojams sumokėto bruto darbo užmokesčio suma 2010 m. siekė 161,9 mlrd. litų (46,9 mlrd. eurų). Darbuotojų judumas yra vienas iš būdų skatinti Europos ekonomikos augimą ir užimtumą. Tačiau mokestinės kliūtys tebėra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurių piliečiai vengia ieškoti darbo kitoje ES valstybėje narėje.

Siekdama pašalinti šias ES darbuotojams trukdančias kliūtis, Komisija dirba įvairiomis kryptimis: pateikė pasiūlymą spręsti dvigubo apmokestinimo problemas (IP/11/1337) ir didinti komandiruotų darbuotojų apsaugą (IP/12/267).  

Pagrindiniai faktai

Įgyvendindama šią naujausią iniciatyvą, Komisija atidžiai peržiūrės:

-       ar piliečiai, didžiąją dalį pajamų uždirbantys kitoje valstybėje narėje, nemoka didesnių mokesčių nei tos valstybės narės piliečiai. Komisija tikrins, ar visomis gyventojams suteikiamomis asmeninėmis ir šeimos mokesčių lengvatomis gali praktiškai pasinaudoti ir toje šalyje negyvenantys darbuotojai;

-       ar valstybės narės savo piliečiams ir kitų valstybių narių piliečiams, kurie kartais dirba jų teritorijoje, netaiko skirtingų taisyklių, susijusių su patirtų išlaidų atskaitos teise, ir skirtingų mokesčių tarifų.

Komisija išnagrinės ne tik samdomųjų darbuotojų, bet ir savarankiškai dirbančių asmenų ir pensininkų situaciją.

Pagrindiniai pasienio darbuotojų apmokestinimo principai nustatyti keliais svarbiais ES Teisingumo Teismo sprendimais tokiose bylose kaip Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) ir Gerritse (C-234/01).

Teisė gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje – viena iš pagrindinių Europos piliečių teisių. Ji svarbi visos Europos darbo rinkos plėtrai. Komisija ne tik padeda valstybėms narėms rengti strategijas, kuriomis siekiama šalinti teisines ir administracines profesinio judumo kliūtis (pvz., „Judus jaunimas“, IP/10/1124). Ji taip pat užtikrina, kad pasienio darbuotojams būtų sudaromos tokios pat sąlygos kaip ir šalies piliečiams. Svarbu, kad jie galėtų naudotis tomis pačiomis socialinėmis ir mokesčių lengvatomis kaip ir vietiniai darbuotojai (skaityti daugiau informacijos).

ES veikia dvi tarnybos, padedančios Europos piliečiams ir įmonėms suprasti ir ginti savo teises: Jūsų Europos patarėjasir SOLVIT. Jūsų Europos patarėjasatsakoį piliečių klausimus apie jų teises, pavyzdžiui, teises į sveikatos draudimą ar bedarbio pašalpą išvykstant gyventi ir dirbti į užsienį. SOLVITpadeda piliečiams ir įmonėms praktiškai ir greitai išspręsti administracines problemas, pavyzdžiui, pasiekti, kad profesinė kvalifikacija būtų pripažinta kitoje valstybėje narėje ir būtų galima ten dirbti. Abi šios tarnybos padėjo tūkstančiams Europos piliečių ir įmonių pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis.

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią