Priimtos ES kovos su sukčiavimu programos iki 2020 m.

2011 m. gruodžio 19 d., Briuselis. Europos Komisija šiandien priėmė programų Hercule III ir Pericles 2020 pasiūlymus. Programos, kurių biudžetas atitinkamai 110 mln. eurų ir 7,7 mln. eurų, bus įgyvendinamos septynerius metus nuo 2014 m. sausio mėn.

ES kovos su sukčiavimu politika ir šios politikos pagrindu rengiamos programos padeda ginti ES ir valstybių narių finansinius interesus. Jos padeda užtikrinti, kad ES ir nacionaliniai biudžetai būtų gerai apsaugoti ir kad pinigai būtų leidžiami numatytiems tikslams bei pasiektų numatytus gavėjus.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Sukčiavimas ES biudžeto lėšomis nėra nusikaltimas be aukų. Tai nusikaltimas prieš visus Europos piliečius, nes pinigai yra visų mūsų. Dabar, kai Europa yra pačiame pasaulinės finansų krizės įkarštyje, itin svarbu ginti mūsų pajamas ir užtikrinti, kad mūsų piliečiai galėtų kuo geriau pasinaudoti ES finansavimu.“

Hercule III

Programa Hercule III skirta kovai su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams. Daugiausia dėmesio skiriama Komisijos, veikiančios per Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), valstybių narių kompetentingų institucijų ir kitų Europos institucijų ir įstaigų bendradarbiavimui.

Programa siekiama užtikrinti lygiavertę apsaugą valstybėse narėse ir visose ES institucijose, įstaigose ir agentūrose. Pagal programą Hercule III numatoma teikti techninę ir operatyvinę paramą valstybių narių teisėsaugos institucijoms, kovojančioms su nelegalia tarpvalstybine veikla ir vykdyti profesinį mokymą.

Ankstesnė programa Hercule davė reikšmingų rezultatų. Įgyvendinta 70 techninės pagalbos projektų, pagal kuriuos buvo finansuotas sudėtingos techninės įrangos, skirtos su sukčiavimu kovojančioms teisėsaugos agentūroms, įsigijimas, surengti kovos su sukčiavimu mokymai, kuriuo pasinaudojo per 5 300 teisėsaugos darbuotojų.

Pericles 2020

Programa Pericles 2020 yra mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro banknotų ir monetų apsaugai Europoje ir visame pasaulyje užtikrinti.

Pagal programą Pericles, be kita ko, bus finansuojamas seminaras tema „Bendrijos strategija, skirta eurui apsaugoti Viduržemio jūros regione", mokymo kursai apie pinigų padirbinėjimą Lotynų Amerikoje, taip pat ES ir ne ES valdžios institucijų darbuotojų mainai.

Tolesni veiksmai

Taryba ir Europos Parlamentas apsvarstys reglamentų projektus. Juos siekiama priimti iki 2012 m. pabaigos ir kad naująją programą būtų galima pradėti vykdyti 2014 m. sausio 1 d. Tuo pat metu bus tęsiamos derybos dėl viso ES biudžeto daugiametės finansinės programos.

Daugiau informacijos apie 2014-2020 m. programas Hercule III ir Pericles galima rasti http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

Teisės aktų tekstus galima rasti http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią