Kova su sukčiavimu. Komisija skelbia metinę ataskaitą

Briuselis, rugsėjo 29 d. Šiandien Europos Komisija paskelbė metinę ES finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu 2010 m. ataskaitą. Ataskaitoje siekiama nustatyti riziką, susijusią su netinkamu ES išlaidų ir pajamų naudojimu pažeidimų ar įtariamo sukčiavimo atvejais. Daugelyje valstybių narių įdiegtos modernios ir patobulintos pranešimų teikimo sistemos, todėl Komisija gali gauti daugiau ir geresnės kokybės duomenų apie pažeidimus. Dėl to beveik visuose biudžeto sektoriuose išaugo pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius. Tai suteikia galimybę Komisijai teikti geresnes ir patikimesnes ataskaitas ir kartu geriau saugoti mokesčių mokėtojų pinigus. Dėl veiksmingesnės ES pinigų kontrolės valstybės narės ir Komisija gali greičiau reaguoti į kintantį sukčiavimo pobūdį ir imtis tinkamų kovos su sukčiavimu veiksmų. Tai svarbu, nes geriausias kovos su sukčiavimu būdas – išankstinė sukčiavimo prevencija.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Ataskaita nuteikia optimistiškai. Valstybės narės išsiaiškina daugiau pažeidimų, todėl daugiau netinkamai panaudotų pinigų sugrąžinama į ES biudžetą. Tačiau tai nereiškia, kad kova su sukčiavimu baigta. Komisija ragina valstybes nares, kurios dar neįdiegė naujos pranešimų teikimo sistemos, kuo greičiau tai padaryti. Taip pat raginame ypač mažai pranešimų apie įtariamus sukčiavimo atvejus pateikiančias valstybes nares paaiškinti, kaip jos kontroliuoja ES lėšų naudojimą. ES piliečiai turi teisę žinoti, kaip panaudojamas kiekvienas jų centas.“

Pranešimų teikimo internetu sistema iš esmės pagerino bendras pranešimų apie pažeidimus teikimo sąlygas. Komisija ragina Ispaniją, Prancūziją ir Airiją iki 2011 m. pabaigos baigti diegti sistemą, kad ES mokesčių mokėtojų pinigų apsauga būtų dar geresnė. Komisija taip pat ketina išnagrinėti valstybių narių sanglaudos politikos srityje įdiegtas pažeidimų ir kovos su sukčiavimu kontrolės sistemas ir įvertinti, ar ir kaip šios kontrolės sistemos pritaikytos veikti srityse, kuriose didelė sukčiavimo ir pažeidimų rizika. Nuo 2010 m. Komisija priėmė keletą politinių kovos su sukčiavimu srities iniciatyvų (IP/11/783, MEMO/11/454, IP/11/644), kurios turės teigiamos įtakos ES finansinių interesų apsaugai. Pirmieji šių politinių iniciatyvų rezultatai bus pateikti kitoje ataskaitoje, kurioje bus apžvelgiami 2011metai.

Pagrindiniai faktai

Metinėje ES finansinių interesų apsaugos ataskaitoje pateikiama išsami informacija, susijusi su pažeidimais ir įtariamo sukčiavimo atvejais, apie kuriuos pranešė valstybės narės, taip pat su ES lėšų susigrąžinimu. Pažeidimus svarbu skirti nuo sukčiavimo. Pažeidimų priežastis dažnai būna netyčinės klaidos, kurias lėšų gavėjai gali padaryti vykdydami pareigą teikti ataskaitas. Pavyzdžiui, kai asmuo neteisingai nurodo darbo valandų projekte skaičių arba kai nesilaikoma konkurso taisyklių, pvz., reikalavimuose nustatomas mažesnis paraiškų skaičius arba priimamos sąlygų neatitinkančių pareiškėjų paraiškos. Sukčiavimas – tai tyčia padarytas pažeidimas, laikomas baudžiamąja veika. Tikrąjį finansinį sukčiavimo poveikį galima nustatyti tik užbaigus teisminį nagrinėjimą.

Pagal ES teisės aktus valstybės narės privalo pranešti Komisijai apie sukčiavimo atvejus ir kitus pažeidimus, kurie kenkia visų ES veiklos sričių finansiniams interesams. Tačiau statistiniais duomenimis pagrįstas padėties vertinimas nebūtinai yra baigtinis, nes Komisija priklausoma nuo valstybių narių teikiamos informacijos apie pažeidimus. Todėl ataskaitoje pateikti duomenys yra orientaciniai ir preliminarūs. Kol nenustatyta tiksli pažeidimo suma, apsidraudžiant dažniausiai nurodoma visa su tam tikra veikla susijusi suma.

Atskiruose sektoriuose padaryti pažeidimai, apie kuriuos pranešta 2010 m.

Visos išlaidos. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010 m. padidėjo iki 10 332 (2009 m. buvo 7 769). Apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010 m. padidėjo iki 1,27 proc. visų asignavimų, palyginti su 1,13 proc. 2009 m.

Žemės ūkis. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010 m. padidėjo iki 1 825 (2009 m. buvo 1 621). Šiame sektoriuje apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010 m. šiek tiek sumažėjo – iki 0,23 proc. visų asignavimų (2009 m. buvo 0,24 proc.). 2010 m. susigrąžinta 175 mln. eurų ir susigrąžintų lėšų suma nuo 39 proc. padidėjo iki 42 proc.

Sanglaudos politika. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010 m. padidėjo iki 7 062 (2009 m. buvo 4 737). Šiame sektoriuje apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010 m. padidėjo iki 3,15 proc. visų asignavimų (2009 m. buvo 2,44 proc.). 2010 m. susigrąžinta 611 mln. eurų ir susigrąžintų lėšų suma nuo 53 proc. padidėjo iki 67 proc.

Pasirengimo narystei lėšos. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010 m. sumažėjo iki 424 (2009 m. buvo 706). Šiame sektoriuje apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010 m. padidėjo iki 5,26 proc. visų asignavimų (2009 m. buvo 3,80 proc.). 2010 m. susigrąžinta 14 mln. eurų ir susigrąžintų lėšų suma nuo 27 proc. padidėjo iki 30 proc.

Tiesioginės išlaidos. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010 m. padidėjo iki 1 021 (2009 m. buvo 705). Šiame sektoriuje apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010 m. padidėjo iki 0,27 proc. visų asignavimų (2009 m. buvo 0,17 proc.). 2010 m. susigrąžinta 25 mln. eurų ir susigrąžintų lėšų suma nuo 56 proc. padidėjo iki 59 proc.

Nuosavieji ištekliai. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2010 m. sumažėjo iki 4 744 (2009 m. buvo 5 204). Apytikris pažeidimų finansinis poveikis 2010 m. padidėjo iki 1,88 proc. visos surinktų nuosavų išteklių sumos, palyginti su 1,84 proc. 2009 m. 2010 m. susigrąžintos lėšos ataskaitos skelbimo metu sudarė 46 proc. visos su pažeidimais susijusių lėšų sumos ir, manoma, šis rodiklis dar didės, nes susigrąžinimo procesas tebevyksta.

Daugiau informacijos:

IP/11/1133

MEMO/11/649

Nuoroda į interneto puslapį, kuriame ataskaita bus paskelbta

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html.

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią